Proteins in Virus Orthologous Group

Species name Protein name
Bixzunavirus I3 YP_010510598.1
Lactobacillus phage Iacchus YP_009814341.1
Lactobacillus phage LP65 YP_164641.1
Lactobacillus phage Lpa804 YP_009818207.1
Lactobacillus phage Semele YP_009798475.1
Lactococcus phage 05601 YP_009877849.1
Lactococcus phage 340 YP_008318127.1
Lactococcus phage 936 group phage PhiF0139 YP_009874784.1
Lactococcus phage 936 group phage PhiJF1 YP_009875178.1
Lactococcus phage AM4 YP_009905368.1
Lactococcus phage AM4 YP_009905496.1
Lactococcus phage ASCC281 YP_006201966.1
Lactococcus phage ASCC465 YP_006201737.1
Lactococcus phage ASCC532 YP_006201624.1
Lactococcus phage CHPC781 YP_009885677.1
Lactococcus phage P4565 YP_009885010.1
Lactococcus phage phiL47 YP_009006908.1
Lactococcus phage SK1 NP_044974.1
Lactococcus virus jj50 YP_764341.1
Lactococcus virus P2 YP_009613508.1
Mycobacterium phage Alice YP_009216437.1
Mycobacterium phage ArcherS7 YP_008061442.1
Mycobacterium phage Astraea YP_008061673.1
Mycobacterium phage Bigswole YP_010057134.1
Mycobacterium phage Breeniome YP_009221312.1
Mycobacterium phage Bxz1 NP_818254.1
Mycobacterium phage Cali YP_002224650.1
Mycobacterium phage Cane17 YP_010057358.1
Mycobacterium phage Catera YP_656185.1
Mycobacterium phage CharlieB YP_010057587.1
Mycobacterium phage Dandelion YP_009012966.1
Mycobacterium phage ET08 YP_003347851.1
Mycobacterium phage Gizmo YP_008060985.1
Mycobacterium phage HyRo YP_009204739.1
Mycobacterium phage LinStu YP_009014772.1
Mycobacterium phage Lukilu YP_009597774.1
Mycobacterium phage Mangeria YP_010057823.1
Mycobacterium phage MoMoMixon YP_009017515.1
Mycobacterium phage Nappy YP_009016645.1
Mycobacterium phage NoodleTree YP_010058057.1
Mycobacterium phage Pleione YP_009017957.1
Mycobacterium phage QBert YP_010058273.1
Mycobacterium phage Quasimodo YP_010058507.1
Mycobacterium phage Rizal YP_002224870.1
Mycobacterium phage Sauce YP_010058737.1
Mycobacterium phage ScottMcG YP_002224206.1
Mycobacterium phage Sebata YP_009608865.1
Mycobacterium phage Spud YP_002224428.1
Mycobacterium phage Tonenili YP_009288068.1
Streptomyces phage BillNye YP_009622731.1
Streptomyces phage Bmoc YP_010107538.1
Streptomyces phage Braelyn YP_010104028.1
Streptomyces phage Daubenski YP_010104896.1
Streptomyces phage Evy YP_010103511.1
Streptomyces phage Gilson YP_009842665.1
Streptomyces phage Jay2Jay YP_009225864.1
Streptomyces phage Karimac YP_009840313.1
Streptomyces phage Peebs YP_009611345.1
Streptomyces phage Samisti12 YP_009611574.1
Streptomyces phage StarPlatinum YP_009839586.1
Streptomyces phage Wollford YP_009839827.1
Streptomyces phage Yaboi YP_009841277.1
Vibrio phage 1.245.O._10N.261.54.C7 YP_010093513.1