Proteins in Virus Orthologous Group

Species name Protein name
Arthrobacter phage Maja YP_009818579.1
Microbacterium phage Appa YP_009801502.1
Microbacterium phage Armstrong YP_009815152.1
Microbacterium phage Dismas YP_009622079.1
Microbacterium phage Eden YP_009806797.1
Microbacterium phage Goodman YP_009815928.1
Microbacterium phage Krampus YP_009802622.1
Microbacterium phage Zeta1847 YP_009803140.1
Propionibacterium phage ATCC29399B_C YP_006907100.1
Propionibacterium phage ATCC29399B_T YP_006906913.1
Propionibacterium phage Attacne YP_009160250.2
Propionibacterium phage BruceLethal YP_009288339.1
Propionibacterium phage Enoki YP_009292052.1
Propionibacterium phage Keiki YP_009603641.1
Propionibacterium phage Kubed YP_009160071.1
Propionibacterium phage Lauchelly YP_009160205.1
Propionibacterium phage Moyashi YP_009277891.1
Propionibacterium phage MrAK YP_009159844.1
Propionibacterium phage Ouroboros YP_009160295.1
Propionibacterium phage P1.1 YP_006906604.1
Propionibacterium phage P100D YP_006907146.1
Propionibacterium phage P100_1 YP_006906510.1
Propionibacterium phage P100_A YP_006906418.1
Propionibacterium phage P101A YP_006906557.1
Propionibacterium phage P104A YP_006906789.1
Propionibacterium phage P105 YP_006907014.1
Propionibacterium phage P14 YP_006906463.1
Propionibacterium phage P9.1 YP_006906043.1
Propionibacterium phage PA1-14 YP_009191362.1
Propionibacterium phage PA6 YP_001285593.1
Propionibacterium phage PAC1 YP_009214891.1
Propionibacterium phage Pacnes 2012-15 YP_009151452.1
Propionibacterium phage PAD20 YP_004414768.1
Propionibacterium phage PAS50 YP_004414722.1
Propionibacterium phage PHL009M11 YP_009147241.1
Propionibacterium phage PHL010M04 YP_008531652.1
Propionibacterium phage PHL025M00 YP_009149931.1
Propionibacterium phage PHL030N00 YP_009151535.1
Propionibacterium phage PHL037M02 YP_008531788.1
Propionibacterium phage PHL041M10 YP_009152678.1
Propionibacterium phage PHL055N00 YP_009153221.1
Propionibacterium phage PHL060L00 YP_008531742.1
Propionibacterium phage PHL067M01 YP_009152072.1
Propionibacterium phage PHL067M10 YP_008531607.1
Propionibacterium phage PHL070N00 YP_009146910.1
Propionibacterium phage PHL071N05 YP_008531697.1
Propionibacterium phage PHL082M03 YP_009603686.1
Propionibacterium phage PHL085N00 YP_009150216.1
Propionibacterium phage PHL092M00 YP_009152378.1
Propionibacterium phage PHL095N00 YP_009153266.1
Propionibacterium phage PHL111M01 YP_008531923.1
Propionibacterium phage PHL112N00 YP_008531561.1
Propionibacterium phage PHL113M01 YP_008531879.1
Propionibacterium phage PHL114L00 YP_008531833.1
Propionibacterium phage PHL116M00 YP_009150260.1
Propionibacterium phage PHL117M00 YP_009153575.1
Propionibacterium phage PHL117M01 YP_009603732.1
Propionibacterium phage PHL132N00 YP_009151217.1
Propionibacterium phage PHL141N00 YP_009152607.1
Propionibacterium phage PHL150M00 YP_009145786.1
Propionibacterium phage PHL151M00 YP_009148333.1
Propionibacterium phage PHL151N00 YP_009603778.1
Propionibacterium phage PHL152M00 YP_009152423.1
Propionibacterium phage PHL163M00 YP_009153891.1
Propionibacterium phage PHL171M01 YP_009148288.1
Propionibacterium phage PHL179M00 YP_009151395.1
Propionibacterium phage PHL194M00 YP_009152723.1
Propionibacterium phage PHL199M00 YP_009145831.1
Propionibacterium phage PHL301M00 YP_009149533.1
Propionibacterium phage PHL308M00 YP_009151871.1
Propionibacterium phage Pirate YP_009159980.1
Propionibacterium phage Procrass1 YP_009160115.1
Propionibacterium phage QueenBey YP_009277995.1
Propionibacterium phage SKKY YP_009160024.1
Propionibacterium phage Solid YP_009160160.1
Propionibacterium phage Stormborn YP_009159934.2
Propionibacterium phage Wizzo YP_009159890.2
Streptomyces phage Amela YP_009208303.1
Streptomyces phage Lika YP_008050881.1