Proteins in Virus Orthologous Group

Species name Protein name
Edwardsiella phage Edno5 YP_010052879.1
Edwardsiella phage GF-2 YP_009126678.1
Enterobacter phage phiEap-2 YP_009191420.1
Enterobacteria phage ES18 YP_224210.1
Enterobacteria phage ST104 YP_006394.1
Enterobacteria phage UAB_Phi20 YP_009279790.1
Escherichia phage K1ind1 YP_009597327.1
Escherichia phage K1ind2 YP_009597376.1
Escherichia phage Pollock YP_009152125.1
Escherichia phage VB_EcoS-Golestan YP_009620152.1
Klebsiella phage JD001 YP_007392874.1
Klebsiella phage KpCHEMY26 YP_009884198.1
Klebsiella phage Pylas YP_009882006.1
Klebsiella phage vB_KpnM_KpV52 YP_009597583.1
Klebsiella phage vB_KpnM_KpV79 YP_009615327.1
Klebsiella phage vB_KpnP_P184 YP_010114850.1
Pectobacterium phage Nepra YP_009837909.1
Pectobacterium phage phiA41 YP_009832918.1
Pectobacterium phage vB_PatP_CB1 YP_009832280.1
Pectobacterium phage vB_PatP_CB4 YP_009832380.1
Raoultella phage RP180 YP_009821897.1
Salmonella phage 103203_sal5 YP_009325328.1
Salmonella phage 118970_sal4 YP_009274679.1
Salmonella phage 9NA YP_009101202.1
Salmonella phage BPS11Q3 YP_009322823.1
Salmonella phage epsilon34 YP_002533521.1
Salmonella phage f18SE YP_009191595.1
Salmonella phage FSL SP-031 YP_008239624.1
Salmonella phage FSL SP-101 YP_009617974.1
Salmonella phage g341c YP_003090273.1
Salmonella phage Jersey YP_008239777.1
Salmonella phage LSPA1 YP_009113203.1
Salmonella phage MA12 YP_009280140.1
Salmonella phage P22 YP_063729.1
Salmonella phage SE1 (in:P22virus) YP_002455878.1
Salmonella phage SE2 YP_005098121.1
Salmonella phage SEN22 YP_009191502.1
Salmonella phage SETP3 YP_001110826.1
Salmonella phage SPN9CC YP_006383879.1
Salmonella phage SS3e YP_224042.1
Salmonella phage ST160 YP_004123799.1
Salmonella phage ST64T NP_720317.1
Salmonella phage UPF_BP1 YP_009793805.1
Salmonella phage vB_SalP_TR2 YP_010115032.1
Salmonella phage vB_SemP_Emek YP_006560612.1
Salmonella phage vB_SenS-Ent3 YP_009035193.1
Salmonella phage vB_SenS_AG11 YP_009608618.1
Salmonella phage vB_SenS_Sasha YP_009787801.1
Salmonella phage vB_SosS_Oslo YP_006560879.1
Salmonella phage wksl3 YP_009608631.1