Proteins in Virus Orthologous Group

Species name Protein name
Aeromonas phage 2L372D YP_009846144.1
Aeromonas phage 2L372X YP_009846357.1
Aeromonas phage 4L372D YP_009846598.1
Citrobacter phage CF1 DK-2017 YP_009790249.1
Citrobacter phage Sazh YP_009812424.1
Citrobacter phage Stevie YP_009148769.1
Cronobacter phage PBES 02 YP_009189125.1
Cronobacter phage vB_CsaM_GAP31 YP_006986880.1
Enterobacteria phage GEC-3S YP_009118736.1
Escherichia phage 4MG YP_008857445.1
Escherichia phage aalborv YP_009902161.1
Escherichia phage aaroes YP_009901888.1
Escherichia phage ECD7 YP_009602019.1
Escherichia phage egaa YP_009904827.1
Escherichia phage haarsle YP_009902104.1
Escherichia phage herni YP_009901658.1
Escherichia phage JSE YP_002922126.1
Escherichia phage Phi1 YP_001469396.1
Escherichia phage RB49 NP_891624.1
Escherichia phage tiwna YP_010064955.1
Escherichia phage Tls YP_001285576.1
Escherichia phage tonijn YP_009901270.1
Escherichia phage vB_EcoS-95 YP_009818055.1
Escherichia phage vB_EcoS_G29-2 YP_009901628.1
Escherichia phage vB_EcoS_PHB17 YP_010064574.1
Escherichia phage vB_EcoS_W011D YP_010064686.1
Escherichia virus KFS-EC YP_010097343.1
Klebsiella phage 13 YP_009903253.1
Klebsiella phage 1513 YP_009197846.1
Klebsiella phage GH-K3 YP_009820148.1
Klebsiella phage GML-KpCol1 YP_009796956.1
Klebsiella phage KLPN1 YP_009195343.1
Klebsiella phage KNP2 YP_009966278.1
Klebsiella phage KP1801 YP_009903531.1
Klebsiella phage KpKT21phi1 YP_009818808.1
Klebsiella phage KPN N141 YP_009791602.1
Klebsiella phage MezzoGao YP_009792149.1
Klebsiella phage NJR15 YP_009808762.1
Klebsiella phage NJS1 YP_009807380.1
Klebsiella phage NJS2 YP_009808683.1
Klebsiella phage PhiKpNIH-2 YP_009903312.1
Klebsiella phage PKP126 YP_009284891.1
Klebsiella phage RAD2 YP_010115760.1
Klebsiella phage Sin4 YP_009903438.1
Klebsiella phage Skenny YP_009903010.1
Klebsiella phage Sushi YP_009196709.1
Klebsiella phage Sweeny YP_009902892.1
Klebsiella phage TAH8 YP_009808607.1
Klebsiella phage TSK1 YP_009817841.1
Klebsiella phage vB_KpnM_BIS47 YP_009832711.1
Klebsiella phage vB_KpnM_KB57 YP_009187821.1
Klebsiella phage vB_KpnS_15-38_KLPPOU149 YP_009903112.1
Klebsiella phage vB_KpnS_SegesCirculi YP_009902449.1
Mydovirus KpS8 YP_009859266.1
Proteus phage Mydo YP_009842258.1
Pseudoalteromonas phage J2-1 YP_009791479.1
Raoultella phage Ro1 YP_009835714.1
Salmonella phage phSE-2 YP_009280795.1
Salmonella phage PVPSE1 YP_004894008.1
Salmonella phage vB_SenS_PHB07 YP_009799833.1
Salmonella phage YSP2 YP_009795980.1
Shigella phage pSf-1 YP_008059750.1
Vibrio phage ICP1 YP_004250964.1
Vibrio phage PWH3a-P1 YP_007675917.1
Vibrio virus 2019VC1 YP_010065077.1