Proteins in Virus Orthologous Group

Species name Protein name
Aeromonas phage 65 YP_004301039.1
Edwardsiella phage Edno5 YP_010052849.1
Edwardsiella phage GF-2 YP_009126641.1
Edwardsiella phage MSW-3 YP_007348947.1
Edwardsiella phage PEi21 YP_008869250.1
Enterobacter phage EcP1 YP_007003137.1
Enterobacter phage EcP1 YP_007003147.1
Enterobacteria phage IME10 YP_007004315.1
Enterobacteria phage Sf101 YP_009153124.1
Enterobacteria phage ST104 YP_006389.1
Enterobacteria phage UAB_Phi20 YP_009279785.1
Erwinia phage phiEt88 YP_004327358.1
Erwinia phage vB_EhrS_49 YP_009824011.1
Erwinia phage vB_EhrS_59 YP_009824092.1
Escherichia phage C1 YP_010054287.1
Escherichia phage HK106 YP_007151725.1
Escherichia phage HK446 YP_007112002.1
Escherichia phage HK544 YP_007151660.1
Escherichia phage HK639 YP_004934063.1
Escherichia phage Lambda_ev017 YP_009909625.1
Escherichia phage Lambda_ev099 YP_009909956.1
Escherichia phage Lambda_ev207 YP_009909695.1
Escherichia phage Lambda_ev243 YP_009910094.1
Escherichia phage mEp234 YP_007112061.1
Escherichia phage TL-2011b YP_007001970.1
Escherichia phage vB_EcoM_WFC YP_009823656.1
Escherichia phage vB_EcoS Sa179lw YP_010053147.1
Escherichia virus Lambda_1H12 YP_009909551.1
Escherichia virus Lambda_2G7b YP_009910028.1
Pectobacterium phage phiTE YP_007392480.1
Proteus phage phiP4-3 YP_010093599.1
Proteus phage VB_PmiS-Isfahan YP_009600593.1
Pseudoalteromonas phage H103 YP_009200215.1
Rheinheimera phage Barba21A YP_009823189.1
Rheinheimera phage Barba5S YP_009822626.1
Rheinheimera phage Barba8S YP_009822771.1
Rheinheimera phage vB_RspM_Barba18A YP_009822910.1
Rheinheimera phage vB_RspM_Barba19A YP_009823053.1
Salmonella phage 103203_sal5 YP_009325322.1
Salmonella phage 118970_sal4 YP_009274673.1
Salmonella phage 9NA YP_009101233.1
Salmonella phage Jersey YP_008239757.1
Salmonella phage P22 NP_059615.1
Salmonella phage SE1 (in:P22virus) YP_002455873.1
Salmonella phage SP069 YP_009617891.1
Salmonella phage SPN9CC YP_006383872.1
Salmonella phage SSU5 YP_006906695.1
Salmonella phage ST160 YP_004123794.1
Salmonella phage ST64T NP_720311.1
Salmonella phage UPF_BP1 YP_009793800.1
Salmonella phage vB_SenS_Sasha YP_009787834.1
Salmonella phage vB_Se_STGO-35-1 YP_010054076.1
Salmonella phage vB_SosS_Oslo YP_006560874.1
Salmonella virus KFS-SE2 YP_010053516.1
Salmonella virus VSt472 YP_010053734.1
Serratia phage Eta YP_008130327.1
Serratia phage Parlo YP_009845039.1
Shewanella sp. phage 3/49 YP_009103955.1
Shigella phage DS8 YP_010054206.1