Proteins in Virus Orthologous Group

Species name Protein name
Aeromonas phage pIS4-A YP_009614606.1
Enterobacter phage Tyrion YP_009287781.1
Enterobacteria phage 2851 YP_009909197.1
Enterobacteria phage BP-4795 YP_001449244.1
Enterobacteria phage BP-4795 YP_001449242.1
Enterobacteria phage HK140 YP_007111735.1
Enterobacteria phage HK140 YP_007111738.1
Enterobacteria phage HK225 YP_007112187.1
Enterobacteria phage HK620 NP_112038.1
Enterobacteria phage HK620 NP_112040.1
Enterobacteria phage IME10 YP_007004305.1
Enterobacteria phage O276 YP_009909794.1
Enterobacteria phage P7 YP_009914569.1
Enterobacteria phage P7 YP_009914571.1
Enterobacteria phage Sf101 YP_009153095.1
Enterobacteria phage ST104 YP_006364.1
Enterobacteria phage UAB_Phi20 YP_009279834.1
Enterobacteria phage UAB_Phi20 YP_009279832.1
Enterobacteria phage VT2phi_272 YP_009187330.1
Enterobacteria phage VT2phi_272 YP_009187326.1
Enterobacteria phage YYZ-2008 YP_002274145.1
Enterobacterial phage mEp390 YP_007112448.1
Escherichia phage 2H10 YP_009909738.1
Escherichia phage 933W NP_049465.1
Escherichia phage 933W NP_049469.1
Escherichia phage 933W NP_049538.1
Escherichia phage ArgO145 YP_009907878.1
Escherichia phage ArgO145 YP_009907883.1
Escherichia phage ev017 YP_009909603.1
Escherichia phage ev017 YP_009909599.1
Escherichia phage ev099 YP_009909934.1
Escherichia phage HK022 NP_037688.1
Escherichia phage HK106 YP_007151702.1
Escherichia phage HK629 YP_007111807.1
Escherichia phage HK630 YP_007112569.1
Escherichia phage HK633 YP_007112305.1
Escherichia phage HK633 YP_007112307.1
Escherichia phage JLK-2012 YP_009909116.1
Escherichia phage JLK-2012 YP_009909118.1
Escherichia phage Lambda NP_040612.1
Escherichia phage Lyz12581Vzw YP_009907840.1
Escherichia phage Lyz12581Vzw YP_009907842.1
Escherichia phage mEpX1 YP_007111666.1
Escherichia phage Min27 YP_001648896.1
Escherichia phage Min27 YP_001648901.1
Escherichia phage P13374 YP_006906829.1
Escherichia phage P13374 YP_006906831.1
Escherichia phage PA2 YP_009180898.1
Escherichia phage PA2 YP_009180903.1
Escherichia phage PA28 YP_009601886.1
Escherichia phage PA28 YP_009601891.1
Escherichia phage phi191 YP_009187901.1
Escherichia phage phi191 YP_009187899.1
Escherichia phage phiV10 YP_512303.1
Escherichia phage RCS47 YP_009624944.1
Escherichia phage RCS47 YP_009624947.1
Escherichia phage SH2026Stx1 YP_009907949.1
Escherichia phage Stx2 II NP_859333.1
Escherichia phage Stx2 II NP_859340.1
Escherichia phage Stx2 II NP_859319.1
Escherichia phage TL-2011c YP_007001430.1
Escherichia phage vB_EcoP_24B YP_009168099.1
Escherichia Stx1 converting phage NP_859174.1
Escherichia Stx1 converting phage NP_859153.1
Escherichia Stx1 converting phage NP_859167.1
Lederbergvirus BTP1 YP_009639227.1
Lederbergvirus BTP1 YP_009639229.1
Pseudomonas phage CHA_P1 YP_008858155.1
Pseudomonas phage PAK_P3 YP_008857768.1
Pseudomonas phage PAK_P5 YP_008857007.1
Pseudomonas phage PMG1 YP_005098240.1
Pseudomonas phage SM1 YP_009594472.1
Pseudomonas phage vB_PaeM_PAO1_Ab03 YP_009124419.1
Salmonella phage 103203_sal5 YP_009325297.1
Salmonella phage 118970_sal4 YP_009274649.1
Salmonella phage epsilon15 NP_848255.1
Salmonella phage epsilon15 NP_848253.1
Salmonella phage epsilon34 YP_002533487.1
Salmonella phage epsilon34 YP_002533485.1
Salmonella phage P22 YP_063721.1
Salmonella phage P22 NP_059588.1
Salmonella phage SE1 (in:P22virus) YP_002455842.1
Salmonella phage SE1 (in:P22virus) YP_002455846.1
Salmonella phage SEN22 YP_009191478.1
Salmonella phage SEN34 YP_009191655.1
Salmonella phage SETP7 YP_008767215.1
Salmonella phage SJ46 YP_009293550.1
Salmonella phage SJ46 YP_009293551.1
Salmonella phage SPN9CC YP_006383845.1
Salmonella phage ST160 YP_004123765.1
Salmonella phage ST64T NP_720285.1
Salmonella phage ST64T NP_720282.1
Salmonella phage ST64T NP_720283.1
Salmonella phage UPF_BP1 YP_009793840.1
Salmonella phage UPF_BP1 YP_009793845.1
Salmonella phage vB_SemP_Emek YP_006560585.1
Salmonella phage vB_SemP_Emek YP_006560580.1
Salmonella phage vB_SemP_Emek YP_006560581.1
Salmonella phage vB_Se_STGO-35-1 YP_010054103.1
Shigella phage 75/02 Stx YP_009226904.1
Shigella phage 75/02 Stx YP_009226902.1
Shigella phage POCJ13 YP_009100298.1
Shigella phage POCJ13 YP_009100296.1
Shigella phage Sf6 NP_958197.1
Shigella phage Ss-VASD YP_009190520.1
Shigella phage Ss-VASD YP_009190518.1
Stx converting phage vB_EcoS_P27 YP_009908431.1
Stx converting phage vB_EcoS_P27 YP_009908436.1
Stx converting phage vB_EcoS_ST2-8624 YP_009908269.1
Stx converting phage vB_EcoS_ST2-8624 YP_009908189.1
Stx converting phage vB_EcoS_ST2-8624 YP_009908194.1
Stx1 converting phage AU5Stx1 YP_009908035.1
Stx1 converting phage AU5Stx1 YP_009908037.1
Stx2-converting phage 1717 YP_002274217.1
Stx2-converting phage 86 (Stx2-converting bacteriophage 8) YP_794094.1
Stx2-converting phage 86 (Stx2-converting bacteriophage 8) YP_794091.1
Stx2-converting phage Stx2a_F451 YP_009908350.1
Stx2-converting phage Stx2a_F451 YP_009908355.1
Stx2-converting phage Stx2a_WGPS2 YP_009909049.1
Stx2-converting phage Stx2a_WGPS6 YP_009909351.1
Stx2-converting phage Stx2a_WGPS8 YP_009909272.1
Stx2-converting phage Stx2a_WGPS9 YP_009908339.1
Vibrio phage pYD38-A YP_008126208.1