Proteins in Virus Orthologous Group

Species name Protein name
Achromobacter phage Motura YP_009903851.1
Acidovorax phage ACP17 YP_009609649.1
Acinetobacter phage 133 YP_004300735.1
Acinetobacter phage AbTZA1 YP_009882257.1
Acinetobacter phage Ac42 YP_004009522.1
Acinetobacter phage Acj61 YP_004009776.1
Acinetobacter phage Acj9 YP_004010297.1
Acinetobacter phage AM101 YP_009889789.1
Acinetobacter phage KARL-1 YP_009881544.1
Acinetobacter phage vB_AbaM_Apostate YP_009886430.1
Acinetobacter phage vB_AbaM_Berthold YP_009886185.1
Acinetobacter phage vB_AbaM_Kimel YP_009886681.1
Acinetobacter phage vB_AbaM_Konradin YP_009885340.1
Acinetobacter phage vB_AbaM_Lazarus YP_009886928.1
Acinetobacter phage vB_AbaM_PhT2 YP_009887193.1
Acinetobacter phage vB_ApiM_fHyAci03 YP_009880927.1
Acinetobacter phage ZZ1 YP_006489164.1
Aeromonas phage 25 YP_656364.1
Aeromonas phage 31 YP_238865.1
Aeromonas phage 44RR2.8t NP_932493.1
Aeromonas phage 50AhydR13PP YP_010095709.1
Aeromonas phage 60AhydR15PP YP_010095754.1
Aeromonas phage 65 YP_004300947.1
Aeromonas phage Aeh1 NP_944084.1
Aeromonas phage Aes012 YP_007677854.1
Aeromonas phage Aes508 YP_007010815.1
Aeromonas phage Ah1 YP_010092941.1
Aeromonas phage AS-gz YP_009613218.1
Aeromonas phage AS-sw YP_009834891.1
Aeromonas phage AS-zj YP_009834657.1
Aeromonas phage CC2 YP_007010364.1
Aeromonas phage phiA8-29 YP_009833015.1
Aeromonas phage phiAS4 YP_003969155.1
Aeromonas phage phiAS5 YP_003969622.1
Aeromonas phage PX29 YP_009011619.1
Agrobacterium phage Atu_ph07 YP_009612364.1
Agrobacterium phage OLIVR5 YP_010107356.1
Burkholderia phage BcepSaruman YP_009904193.1
Burkholderia phage BcepSauron YP_009904641.1
Campylobacter phage CP21 YP_007005110.1
Campylobacter phage CP220 YP_009169207.1
Campylobacter phage CP30A YP_006908096.1
Campylobacter phage CP81 YP_009623244.1
Campylobacter phage CPt10 YP_009169015.1
Campylobacter phage CPX YP_004956995.1
Campylobacter phage NCTC12673 YP_004421585.1
Campylobacter phage PC14 YP_009321686.1
Campylobacter phage vB_CcoM-IBB_35 YP_009168497.1
Campylobacter phage vB_CjeM_Los1 YP_009597257.1
Citrobacter phage CF1 ERZ-2017 YP_009618228.1
Citrobacter phage IME-CF2 YP_009218547.1
Citrobacter phage Margaery YP_009195013.1
Citrobacter phage Merlin YP_009203888.1
Citrobacter phage Miller YP_009097800.1
Citrobacter phage Moon YP_009146601.1
Citrobacter phage PhiZZ23 YP_010065794.1
Citrobacter phage PhiZZ6 YP_010065519.1
Citrobacter phage vB_CfrM_CfP1 YP_009285732.1
Citrobacter phage vB_CroM_CrRp10 YP_010065210.1
Cronobacter phage Pet-CM3-4 YP_010091767.1
Cronobacter phage S13 YP_009196541.1
Cronobacter phage vB_CsaM_GAP161 YP_006986467.1
Cronobacter phage vB_CsaM_leB YP_009831213.1
Cronobacter phage vB_CsaM_leE YP_009831495.1
Cyanophage P-RSM1 YP_007877621.1
Cyanophage P-RSM6 YP_007675236.1
Cyanophage P-TIM40 YP_009188107.1
Cyanophage S-RIM12 isolate RW_01_0310 YP_009779002.1
Cyanophage S-RIM12 isolate RW_06_0310 YP_009779216.1
Cyanophage S-RIM12 isolate W1_08_0910 YP_009779431.1
Cyanophage S-RIM32 YP_009301521.1
Cyanophage S-RIM44 YP_009783152.1
Cyanophage S-RIM50 YP_009302102.1
Cyanophage S-TIM4 YP_009806284.1
Dickeya phage RC-2014 YP_009102868.1
Dickeya phage vB-DsoM-LIMEstone1 YP_007237383.1
Dickeya phage vB_DsoM_AD1 YP_009811555.1
Dickeya phage vB_DsoM_JA11 YP_009813556.1
Dickeya phage vB_DsoM_JA29 YP_009811228.1
Edwardsiella phage PEi20 YP_009190326.1
Enterobacter phage CC31 YP_004010012.1
Enterobacter phage EspM4VN YP_009877105.1
Enterobacter phage myPSH1140 YP_010094039.1
Enterobacter phage PG7 YP_009005432.1
Enterobacter phage phiEap-3 YP_009607114.1
Enterobacter phage vB_EclM_CIP9 YP_009856163.1
Enterobacteria phage Aplg8 YP_010065950.1
Enterobacteria phage ATK47 YP_010088356.1
Enterobacteria phage GEC-3S YP_009118818.1
Enterobacteria phage GiZh YP_010066348.1
Enterobacteria phage Kha5h YP_010066807.1
Enterobacteria phage P7 YP_009914550.1
Enterobacteria phage RB18 YP_010067032.1
Enterobacteria phage RB27 YP_009102354.1
Enterobacteria phage RB51 YP_002854107.1
Enterobacteria phage RB68 YP_009167521.1
Enterobacteria phage T6 YP_010067293.1
Enterobacteria phage vB_EcoM_IME281 YP_010094266.1
Enterobacteria phage vB_EcoM_IME339 YP_010094537.1
Enterobacteria phage vB_EcoM_IME340 YP_010066503.1
Enterobacteria phage vB_EcoM_IME341 YP_010094798.1
Erwinia phage Cronus YP_010095098.1
Erwinia phage pEa_SNUABM_1 YP_010302247.1
Erwinia phage pEa_SNUABM_16 YP_010299889.1
Erwinia phage pEa_SNUABM_17 YP_010302581.1
Erwinia phage pEa_SNUABM_2 YP_010300566.1
Erwinia phage pEa_SNUABM_22 YP_010299546.1
Erwinia phage pEa_SNUABM_3 YP_010301239.1
Erwinia phage pEa_SNUABM_30 YP_010301573.1
Erwinia phage pEa_SNUABM_32 YP_010300903.1
Erwinia phage pEa_SNUABM_33 YP_010301908.1
Erwinia phage pEa_SNUABM_35 YP_010300226.1
Erwinia phage pEa_SNUABM_5 YP_010302920.1
Erwinia phage phiEa2809 YP_009147567.1
Erwinia phage vB_EamM-Bue1 YP_009837664.1
Erwinia phage vB_EamM_Alexandra YP_009803686.1
Erwinia phage vB_EamM_Y3 YP_009794298.1
Erwinia phage vB_EamM_Yoloswag YP_009789527.1
Escherichia coli O157 typing phage 3 YP_009592806.1
Escherichia coli O157 typing phage 6 YP_009593150.1
Escherichia phage AnYang YP_010100294.1
Escherichia phage APCEc01 YP_009225103.1
Escherichia phage AR1 YP_009167966.1
Escherichia phage Bp7 YP_007004296.1
Escherichia phage Cba120 YP_004957773.1
Escherichia phage EC121 YP_010067831.1
Escherichia phage ECD7 YP_009602097.1
Escherichia phage ECML-134 YP_009102621.1
Escherichia phage ECML-4 YP_009101410.1
Escherichia phage EcNP1 YP_010068059.1
Escherichia phage ECO4 YP_010068385.1
Escherichia phage EcS1 YP_010090865.1
Escherichia phage EP75 YP_009880206.1
Escherichia phage F2 YP_010068993.1
Escherichia phage FEC14 YP_009879488.1
Escherichia phage HP3 YP_010228810.1
Escherichia phage HX01 YP_010500473.1
Escherichia phage HY01 YP_009148591.1
Escherichia phage HY03 YP_009284010.1
Escherichia phage IME08 YP_003734291.1
Escherichia phage ime09 YP_007004528.1
Escherichia phage JS10 YP_002922494.1
Escherichia phage JS98 YP_001595278.1
Escherichia phage JSE YP_002922210.1
Escherichia phage KIT03 YP_010071623.1
Escherichia phage Lw1 YP_008060715.1
Escherichia phage MLF4 YP_010099766.1
Escherichia phage MX01 YP_009324046.1
Escherichia phage p000v YP_010100027.1
Escherichia phage P1 YP_006545.1
Escherichia phage PE37 YP_010073218.1
Escherichia phage PhaxI YP_007002715.1
Escherichia phage Phi1 YP_001469479.1
Escherichia phage phiC120 YP_010089990.1
Escherichia phage phiC120 YP_010090256.1
Escherichia phage phiE142 YP_010088643.1
Escherichia phage phiEC1 YP_010278621.1
Escherichia phage phT4A YP_010089110.1
Escherichia phage PP01 YP_010073517.1
Escherichia phage QL01 YP_009202883.1
Escherichia phage RB14 YP_002854485.1
Escherichia phage RB16 YP_003858490.1
Escherichia phage RB3 YP_009098534.1
Escherichia phage RB32 YP_803092.1
Escherichia phage RB43 YP_239180.1
Escherichia phage RB49 NP_891705.1
Escherichia phage RB69 (RB69) NP_861854.1
Escherichia phage RCS47 YP_009624927.1
Escherichia phage SF YP_010096292.1
Escherichia phage slur02 YP_009210336.1
Escherichia phage slur03 YP_009625099.1
Escherichia phage slur04 YP_009625367.1
Escherichia phage slur07 YP_009197305.1
Escherichia phage slur14 YP_009180651.1
Escherichia phage ST0 YP_009608513.1
Escherichia phage T2 YP_010073798.1
Escherichia phage T4 NP_049757.1
Escherichia phage teqdroes YP_010074143.1
Escherichia phage teqhad YP_010074354.1
Escherichia phage teqskov YP_010074616.1
Escherichia phage UFV-AREG1 YP_009281485.1
Escherichia phage vB_EcoM-fFiEco06 YP_010069172.1
Escherichia phage vB_EcoM-G28 YP_010069710.1
Escherichia phage vB_EcoM-Ro157c2YLVW YP_009914653.1
Escherichia phage vB_EcoM-UFV13 YP_009290418.1
Escherichia phage vb_EcoM-VR5 YP_009205844.1
Escherichia phage vB_EcoM_005 YP_010100520.1
Escherichia phage vB_EcoM_112 YP_009030758.1
Escherichia phage vB_EcoM_ACG-C40 YP_006986702.1
Escherichia phage vB_EcoM_DalCa YP_010067567.1
Escherichia phage vB_EcoM_F1 YP_010068639.1
Escherichia phage vB_EcoM_G4498 YP_010070253.1
Escherichia phage vB_EcoM_G4507 YP_010070530.1
Escherichia phage vB_EcoM_G4507 YP_010070529.1
Escherichia phage vB_EcoM_G50 YP_010069979.1
Escherichia phage vB_EcoM_G8 YP_010069445.1
Escherichia phage vB_EcoM_G9062 YP_010070803.1
Escherichia phage vB_EcoM_IME537 YP_010071193.1
Escherichia phage vB_EcoM_JS09 YP_009037344.1
Escherichia phage vB_EcoM_KAW1E185 YP_010071356.1
Escherichia phage vB_EcoM_KWBSE43-6 YP_009822400.1
Escherichia phage vB_EcoM_Lutter YP_010071899.1
Escherichia phage vB_EcoM_NBG2 YP_010072162.1
Escherichia phage vB_EcoM_OE5505 YP_010072440.1
Escherichia phage vB_EcoM_Ozark YP_010072714.1
Escherichia phage vB_EcoM_PhAPEC2 YP_009056740.1
Escherichia phage vB_EcoM_VR20 YP_009207342.1
Escherichia phage vB_EcoM_VR25 YP_009209908.1
Escherichia phage vB_EcoM_VR26 YP_009213997.1
Escherichia phage vB_EcoM_VR7 YP_004063846.1
Escherichia phage vB_vPM_PD112 YP_010073092.1
Escherichia phage WG01 YP_009323354.1
Escherichia phage wV7 YP_007004892.1
Escherichia phage YUEEL01 YP_010074874.1
Escherichia virus KFS-EC YP_010097157.1
Klebsiella phage 0507-KN2-1 YP_008531971.1
Klebsiella phage JD18 YP_009190725.1
Klebsiella phage KP15 YP_003580033.1
Klebsiella phage KP179 YP_010098534.1
Klebsiella phage KP27 YP_007348831.1
Klebsiella phage KPV15 YP_010089469.1
Klebsiella phage Magnus YP_009883562.1
Klebsiella phage Marfa YP_009850347.1
Klebsiella phage Matisse YP_009194443.1
Klebsiella phage May YP_009796267.1
Klebsiella phage Menlow YP_009796483.1
Klebsiella phage Mineola YP_010096130.1
Klebsiella phage Miro YP_009607392.1
Klebsiella phage PKO111 YP_009289412.1
Klebsiella phage PMBT1 YP_009626431.1
Klebsiella phage UPM 2146 YP_009884623.1
Klebsiella phage vB_KpnM_KpS110 YP_009798797.1
Klebsiella phage vB_KpnM_KpV477 YP_009288837.1
Klebsiella phage vB_Kpn_F48 YP_009836944.1
Morganella phage vB_MmoM_MP1 YP_009280002.1
Pectobacterium bacteriophage PM2 YP_009211593.1
Phage NBEco003 YP_010106099.1
Prochlorococcus phage MED4-213 YP_007673837.1
Prochlorococcus phage P-HM1 YP_004322447.1
Prochlorococcus phage P-HM2 YP_004323394.1
Prochlorococcus phage P-RSM4 YP_004323160.1
Prochlorococcus phage P-SSM2 YP_214251.1
Prochlorococcus phage P-SSM3 YP_008130074.1
Prochlorococcus phage P-SSM4 YP_214582.1
Prochlorococcus phage P-SSM7 YP_004324848.1
Prochlorococcus phage P-TIM68 YP_009213527.1
Prochlorococcus phage Syn1 YP_004324387.1
Prochlorococcus phage Syn33 YP_004323631.1
Proteus phage phiP4-3 YP_010093661.1
Proteus phage PM2 YP_010092000.1
Proteus phage vB_PmiM_Pm5461 YP_009195555.1
Pseudomonas phage PaBG YP_009829442.1
Pseudomonas phage pf16 YP_009595661.1
Pseudomonas phage PspYZU05 YP_010090582.1
Ralstonia phage phiRSL1 YP_001950079.1
Ralstonia phage RSP15 YP_009277171.1
Rhizobium phage vB_RleM_P10VF YP_009099799.1
Salmonella phage 38 YP_009220929.1
Salmonella phage aagejoakim YP_009888220.1
Salmonella phage allotria YP_009887815.1
Salmonella phage barely YP_009888628.1
Salmonella phage bering YP_009888018.1
Salmonella phage BSP101 YP_009876571.1
Salmonella phage Det7 YP_009140268.1
Salmonella phage dinky YP_009888423.1
Salmonella phage GG32 YP_009283885.1
Salmonella phage heyday YP_009887631.1
Salmonella phage maane YP_009889238.1
Salmonella phage Marshall YP_008771749.1
Salmonella phage Maynard YP_008770957.1
Salmonella phage Melville YP_009615627.1
Salmonella phage moki YP_009888830.1
Salmonella phage Mutine YP_009879769.1
Salmonella phage P46FS4 YP_009889440.1
Salmonella phage pertopsoe YP_009889038.1
Salmonella phage pSe_SNUABM_01 YP_010075415.1
Salmonella phage rabagast YP_009887438.1
Salmonella phage S118 YP_009880637.1
Salmonella phage Se-B YP_009948824.1
Salmonella phage Se-G YP_009966544.1
Salmonella phage Se-J YP_009966916.1
Salmonella phage SE14 YP_009890074.1
Salmonella phage SenALZ1 YP_009881377.1
Salmonella phage SenASZ3 YP_009881178.1
Salmonella phage SeSz-1 YP_009881869.1
Salmonella phage SFP10 YP_004895242.1
Salmonella phage SG1 YP_010075044.1
Salmonella phage Sh19 YP_007008041.1
Salmonella phage SJ46 YP_009293570.1
Salmonella phage SKML-39 YP_007236193.1
Salmonella phage SP1 YP_009877679.1
Salmonella phage SS9 YP_009883198.1
Salmonella phage ST-W77 YP_009876109.1
Salmonella phage STML-13-1 YP_009617658.1
Salmonella phage STML-198 YP_009148132.1
Salmonella phage STP4-a YP_009126345.1
Salmonella phage vB-SalM-PM10 YP_009293265.1
Salmonella phage vB-SalM-SJ2 YP_009021299.1
Salmonella phage vB-SalM-SJ3 YP_009030341.1
Salmonella phage vB_SenM-S16 YP_007501180.1
Salmonella phage vB_SnwM_CGG4-1 YP_009286502.1
Salmonella phage Vi01 YP_004327447.1
Serratia phage CHI14 YP_009609481.1
Serratia phage Muldoon YP_009883871.1
Serratia phage phiMAM1 YP_007349113.1
Serratia phage PhiZZ30 YP_010075690.1
Serratia phage PS2 YP_009030208.1
Serratia phage vB_SmaA_3M YP_009842006.1
Serratia phage X20 YP_010092307.1
Shigella phage Ag3 YP_003358563.1
Shigella phage CM8 YP_010075957.1
Shigella phage JK45 YP_010076237.1
Shigella phage KNP5 YP_010278277.1
Shigella phage MK-13 YP_009882936.1
Shigella phage phi25-307 YP_010093204.1
Shigella phage pSs-1 YP_009110969.1
Shigella phage Sf21 YP_009618960.1
Shigella phage Sf22 YP_009614802.1
Shigella phage Sf23 YP_010076621.1
Shigella phage Sf24 YP_009619084.1
Shigella phage SH7 YP_010076764.1
Shigella phage SHBML-50-1 YP_009288515.1
Shigella phage Shf125875 YP_009100697.1
Shigella phage Shfl2 YP_004415044.1
Shigella phage SHFML-11 YP_009277522.1
Shigella phage SHFML-26 YP_009279141.1
Shigella phage SHSML-52-1 YP_009289131.1
Shigella phage SP18 YP_003934787.1
Sinorhizobium phage phiM12 YP_009143031.1
Sinorhizobium phage phiM7 YP_009601223.1
Sinorhizobium phage phiM9 YP_009189506.1
Sinorhizobium phage phiN3 YP_009212352.1
Stenotrophomonas phage IME-SM1 YP_010077797.1
Stenotrophomonas phage IME13 YP_009217546.1
Stenotrophomonas phage Mendera YP_009851262.1
Stenotrophomonas phage Moby YP_009850905.1
Stenotrophomonas phage YB07 YP_009844538.1
Synechococcus phage ACG-2014c YP_007001741.1
Synechococcus phage ACG-2014d YP_009133357.1
Synechococcus phage ACG-2014d YP_010355183.1
Synechococcus phage ACG-2014e YP_009134513.1
Synechococcus phage ACG-2014e YP_010355623.1
Synechococcus phage ACG-2014f YP_009134224.1
Synechococcus phage ACG-2014f_Syn7803C7 YP_009778167.1
Synechococcus phage ACG-2014f_Syn7803C8 YP_009778454.1
Synechococcus phage ACG-2014f_Syn7803US26 YP_009778740.1
Synechococcus phage ACG-2014g YP_009133574.1
Synechococcus phage ACG-2014h YP_009008145.1
Synechococcus phage ACG-2014i YP_009140800.1
Synechococcus phage ACG-2014j YP_010355400.1
Synechococcus phage ACG-2014j YP_009133993.1
Synechococcus phage Bellamy YP_009791175.1
Synechococcus phage metaG-MbCM1 YP_007001510.1
Synechococcus phage S-B64 YP_010095371.1
Synechococcus phage S-CAM1 YP_007672996.1
Synechococcus phage S-CAM22 YP_009320931.1
Synechococcus phage S-CAM22 YP_010088680.1
Synechococcus phage S-CAM3 YP_009321275.1
Synechococcus phage S-CAM4 YP_009320445.1
Synechococcus phage S-CAM7 YP_009322945.1
Synechococcus phage S-CAM8 YP_008125553.1
Synechococcus phage S-CAM9 YP_009322450.1
Synechococcus phage S-H35 YP_010090329.1
Synechococcus phage S-IOM18 YP_008126332.1
Synechococcus phage S-MbCM100 YP_009007878.1
Synechococcus phage S-PM2 YP_195245.1
Synechococcus phage S-RIM2 R1_1999 YP_007675486.1
Synechococcus phage S-RIM8 YP_009782931.1
Synechococcus phage S-RIM8 A.HR1 YP_007518113.1
Synechococcus phage S-RSM4 YP_003097459.1
Synechococcus phage S-ShM2 YP_004322685.1
Synechococcus phage S-SKS1 YP_007674611.1
Synechococcus phage S-SM1 YP_004322917.1
Synechococcus phage S-SM2 YP_004322174.1
Synechococcus phage S-SSM4 YP_007677193.1
Synechococcus phage S-SSM5 YP_004324628.1
Synechococcus phage S-SSM7 YP_004324069.1
Synechococcus phage S-T4 YP_009810796.1
Synechococcus phage S-WAM1 YP_009325007.1
Synechococcus phage S-WAM2 YP_009324175.1
Synechococcus phage Syn19 YP_004323860.1
Synechococcus phage Syn30 YP_007877824.1
Synechococcus phage syn9 YP_717691.1
Synechococcus virus S-PRM1 YP_010097851.1
Tenacibaculum phage PTm1 YP_009873918.1
Vibrio phage KVP40 NP_899581.1
Vibrio phage nt-1 (nt-1) YP_008125535.1
Vibrio phage ValKK3 YP_009201412.1
Vibrio phage vB_VchM_Kuja YP_009854112.1
Vibrio phage VH7D YP_009006265.1
Vibrio phage YC YP_009838233.1
Yersinia phage fHe-Yen9-01 YP_010089753.1
Yersinia phage fPS-2 YP_010077032.1
Yersinia phage fPS-65 YP_010091456.1
Yersinia phage fPS-90 YP_010091185.1
Yersinia phage phiD1 YP_009149394.1
Yersinia phage phiR1-RT YP_007235983.1
Yersinia phage PST YP_009153748.1
Yersinia phage PYPS2T YP_010077409.1
Yersinia phage vB_YenM_TG1 YP_009200411.1
Yersinia phage vB_YepM_ZN18 YP_010077650.1