Proteins in Virus Orthologous Group

Species name Protein name
Aquamicrobium phage P14 YP_009598999.1
Caulobacter phage Lullwater YP_009792623.1
Curvibacter phage P26059B YP_009811797.1
Pseudomonas phage Andromeda YP_009279534.1
Pseudomonas phage Bf7 YP_005098172.1
Pseudomonas phage DL62 YP_009201868.1
Pseudomonas phage LKA1 YP_001522858.1
Pseudomonas phage LKD16 YP_001522798.1
Pseudomonas phage LUZ19 YP_001671952.1
Pseudomonas phage MPK6 YP_008766777.1
Pseudomonas phage MPK7 YP_008431319.1
Pseudomonas phage PAXYB1 YP_009800399.1
Pseudomonas phage phi-2 YP_003345471.1
Pseudomonas phage phikF77 YP_002727830.1
Pseudomonas phage phiKMV NP_877449.1
Pseudomonas phage phiNFS YP_009792253.1
Pseudomonas phage phiNV3 YP_009798990.1
Pseudomonas phage PollyC YP_009622544.1
Pseudomonas phage PT2 YP_002117791.1
Pseudomonas phage PT5 YP_002117732.1
Pseudomonas phage RLP YP_009820507.1
Pseudomonas phage vB_Pae-TbilisiM32 YP_006299932.1
Pseudomonas phage vB_PaeP_130_113 YP_009800460.1
Pseudomonas phage vB_PaeP_PAO1_Ab05 YP_009125710.1
Pseudomonas phage vB_PaeP_PPA-ABTNL YP_009151813.1
Pseudomonas phage VSW-3 YP_009596159.1
Ralstonia phage phiAp1 YP_009788658.1
Ralstonia phage RS-PII-1 YP_009788889.1
Ralstonia phage RSB3 YP_008853903.1
Ralstonia phage RSJ2 YP_009216551.1
Ralstonia phage RSJ5 YP_009218103.1
Sphingomonas phage Scott YP_009807847.1
Xanthomonas phage f20-Xaj YP_009275438.1
Xanthomonas phage f30-Xaj YP_009276332.1
Xanthomonas phage phi Xc10 YP_009791534.1
Xanthomonas phage XAJ24 YP_009785919.1
Xylella phage Paz YP_008858885.1
Xylella phage Prado YP_008859396.1