Proteins in Virus Orthologous Group

Species name Protein name
Arthrobacter phage Maja YP_009818616.1
Corynebacterium phage Adelaide YP_009849096.1
Corynebacterium phage Dina YP_009848819.1
Corynebacterium phage Lederberg YP_009849039.1
Corynebacterium phage SamW YP_009812769.1
Corynebacterium phage StAB YP_009848007.1
Corynebacterium phage Stiles YP_009848979.1
Gordonia phage Yeezy YP_009304416.1
Mycobacterium phage Arib1 YP_009964961.1
Mycobacterium phage Ariel YP_009205131.1
Mycobacterium phage Atcoo YP_009964410.1
Mycobacterium phage Bartholomew YP_009964801.1
Mycobacterium phage BigNuz YP_009012329.1
Mycobacterium phage Brusacoram YP_009193974.1
Mycobacterium phage Donovan YP_009004448.1
Mycobacterium phage FirstPlacePfu YP_009964883.1
Mycobacterium phage Fishburne YP_008051301.1
Mycobacterium phage GreaseLightnin YP_009964567.1
Mycobacterium phage Jebeks YP_009604857.1
Mycobacterium phage Jung YP_009964487.1
Mycobacterium phage KilKor YP_010001379.1
Mycobacterium phage Ksquared YP_009964647.1
Mycobacterium phage Majeke YP_009965042.1
Mycobacterium phage Malithi YP_009126033.1
Mycobacterium phage Megiddo YP_009964332.1
Mycobacterium phage MiaZeal YP_009213218.1
Mycobacterium phage Minerva YP_009123954.1
Mycobacterium phage Phayonce YP_009198418.1
Mycobacterium phage Phineas YP_009964725.1
Mycobacterium phage Purky YP_009965206.1
Mycobacterium phage Shipwreck YP_009303838.1
Mycobacterium phage Thibault YP_009018012.1
Mycobacterium phage ThulaThula YP_009965120.1
Mycobacterium phage Tortellini YP_009596659.1
Mycobacterium phage Wanda YP_008410390.1
Mycobacterium phage Willsammy YP_009964254.1
Mycobacterium phage Xavia YP_009965277.1
Mycobacterium virus Baka YP_009636172.1
Mycobacterium virus Courthouse YP_009011900.1
Mycobacterium virus Omega NP_818302.1
Mycobacterium virus Optimus YP_009590857.1