Proteins in Virus Orthologous Group

Species name Protein name
Aeromonas phage phiAS5 YP_003969571.1
Aeromonas phage PX29 YP_009011575.1
Aeromonas virus Aeh1 (Aeh1) NP_944034.1
Citrobacter phage CF1 ERZ-2017 YP_009618173.1
Citrobacter phage Merlin YP_009203827.1
Citrobacter phage Moon YP_009146547.1
Cronobacter phage S13 YP_009196579.1
Edwardsiella phage PEi20 YP_009190270.1
Enterobacter phage CC31 YP_004009969.1
Enterobacter phage PG7 YP_009005375.1
Enterobacter phage vB_EclM_CIP9 YP_009856108.1
Enterobacteria phage RB27 YP_009102314.1
Enterobacteria phage RB51 YP_002854066.1
Enterobacteria phage RB68 YP_009167480.1
Escherichia coli O157 typing phage 3 YP_009592858.1
Escherichia coli O157 typing phage 6 YP_009593117.1
Escherichia phage APCEc01 YP_009225156.1
Escherichia phage AR1 YP_009167921.1
Escherichia phage Av-05 YP_009111272.1
Escherichia phage CF2 YP_009965474.1
Escherichia phage ECML-134 YP_009102580.1
Escherichia phage HP3 YP_009965735.1
Escherichia phage HX01 YP_006907234.1
Escherichia phage HY01 YP_009148550.1
Escherichia phage HY03 YP_009284086.1
Escherichia phage ime09 YP_007004488.1
Escherichia phage RB3 YP_009098496.1
Escherichia phage RB69 (RB69) NP_861800.1
Escherichia phage slur02 YP_009210295.1
Escherichia phage slur03 YP_009625141.1
Escherichia phage slur04 YP_009625326.1
Escherichia phage slur07 YP_009197348.1
Escherichia phage slur14 YP_009180881.1
Escherichia phage ST0 YP_009608296.1
Escherichia phage UFV-AREG1 YP_009281444.1
Escherichia phage vB_EcoM-UFV13 YP_009290373.1
Escherichia phage vB_EcoM_112 YP_009030715.1
Escherichia phage vB_EcoM_ACG-C40 YP_006986661.1
Escherichia phage vB_EcoM_JS09 YP_009037397.1
Escherichia phage vB_EcoM_PhAPEC2 YP_009056690.1
Escherichia phage wV7 YP_007004851.1
Escherichia virus RB14 YP_002854445.1
Escherichia virus RB32 YP_803048.1
Escherichia virus T4 (T4) NP_049718.1
Klebsiella phage JD18 YP_009190676.1
Klebsiella phage Marfa YP_009850290.1
Klebsiella phage PKO111 YP_009289455.1
Klebsiella phage vB_KpnM_KpV477 YP_009288786.1
Klebsiella phage vB_Kpn_F48 YP_009836719.1
Morganella phage vB_MmoM_MP1 YP_009279945.1
Pectobacterium bacteriophage PM2 YP_009211537.1
Proteus phage vB_PmiM_Pm5461 YP_009195508.1
Salmonella phage Melville YP_009615587.1
Salmonella phage STML-198 YP_009148095.1
Salmonella phage vB_SenM-S16 YP_007501145.1
Salmonella phage vB_SnwM_CGG4-1 YP_009286465.1
Serratia phage CHI14 YP_009609436.1
Serratia phage Muldoon YP_009883817.1
Serratia phage PS2 YP_009030156.1
Shigella phage pSs-1 YP_009110928.1
Shigella phage Sf21 YP_009618917.1
Shigella phage Sf22 YP_009614762.1
Shigella phage Sf24 YP_009619314.1
Shigella phage SHBML-50-1 YP_009288474.1
Shigella phage Shf125875 YP_009100646.1
Shigella phage Shfl2 YP_004415004.1
Shigella phage SHFML-11 YP_009277483.1
Shigella phage SHFML-26 YP_009279101.1
Shigella phage SHSML-52-1 YP_009289183.1
Vibrio phage KVP40 NP_899553.1
Vibrio phage KVP40 NP_899563.1
Vibrio phage nt-1 (nt-1) YP_008125503.1
Vibrio phage nt-1 (nt-1) YP_008125516.1
Vibrio phage ValKK3 YP_009201431.1
Vibrio phage ValKK3 YP_009201441.1
Vibrio phage VH7D YP_009006258.1
Yersinia phage phiD1 YP_009149352.1
Yersinia phage phiR1-RT YP_007235941.1
Yersinia phage PST YP_009153710.1
Yersinia phage vB_YenM_TG1 YP_009200372.1