Proteins in Virus Orthologous Group

Species name Protein name
Edwardsiella phage PEi20 YP_009190247.1
Enterobacter phage vB_EclM_CIP9 YP_009856084.1
Enterobacteria phage IME08 YP_003734231.1
Enterobacteria phage RB27 YP_009102296.1
Enterobacteria phage RB27 YP_009102295.1
Enterobacteria phage RB51 YP_002854047.1
Enterobacteria phage RB51 YP_002854046.1
Enterobacteria phage RB68 YP_009167460.1
Enterobacteria phage RB68 YP_009167461.1
Escherichia coli O157 typing phage 3 YP_009592873.1
Escherichia coli O157 typing phage 6 YP_009593102.1
Escherichia phage APCEc01 YP_009225171.1
Escherichia phage AR1 YP_009167902.1
Escherichia phage AR1 YP_009167901.1
Escherichia phage Bp7 YP_007004087.1
Escherichia phage CF2 YP_009965493.1
Escherichia phage CF2 YP_009965494.1
Escherichia phage ECML-134 YP_009102561.1
Escherichia phage ECML-134 YP_009102560.1
Escherichia phage HP3 YP_009965720.1
Escherichia phage HY01 YP_009148532.1
Escherichia phage HY01 YP_009148533.1
Escherichia phage HY03 YP_009284102.1
Escherichia phage ime09 YP_007004471.1
Escherichia phage ime09 YP_007004470.1
Escherichia phage JS10 YP_002922432.1
Escherichia phage JS98 YP_001595214.1
Escherichia phage MX01 YP_009323980.1
Escherichia phage QL01 YP_009202816.1
Escherichia phage RB3 YP_009098474.1
Escherichia phage RB3 YP_009098475.1
Escherichia phage RB69 (RB69) NP_861786.1
Escherichia phage slur02 YP_009210276.1
Escherichia phage slur02 YP_009210277.1
Escherichia phage slur03 YP_009625164.1
Escherichia phage slur03 YP_009625163.1
Escherichia phage slur04 YP_009625308.1
Escherichia phage slur04 YP_009625307.1
Escherichia phage slur07 YP_009197367.1
Escherichia phage slur07 YP_009197366.1
Escherichia phage slur14 YP_009180859.1
Escherichia phage slur14 YP_009180858.1
Escherichia phage ST0 YP_009608313.1
Escherichia phage UFV-AREG1 YP_009281425.1
Escherichia phage UFV-AREG1 YP_009281426.1
Escherichia phage vB_EcoM-UFV13 YP_009290355.1
Escherichia phage vB_EcoM-UFV13 YP_009290356.1
Escherichia phage vb_EcoM-VR5 YP_009205779.1
Escherichia phage vB_EcoM_112 YP_009030695.1
Escherichia phage vB_EcoM_112 YP_009030696.1
Escherichia phage vB_EcoM_JS09 YP_009037414.1
Escherichia phage vB_EcoM_PhAPEC2 YP_009056674.1
Escherichia phage vB_EcoM_VR20 YP_009207268.1
Escherichia phage vB_EcoM_VR25 YP_009209832.1
Escherichia phage vB_EcoM_VR26 YP_009213924.1
Escherichia phage vB_EcoM_VR7 YP_004063773.1
Escherichia phage WG01 YP_009323285.1
Escherichia phage wV7 YP_007004830.1
Escherichia phage wV7 YP_007004831.1
Escherichia virus RB14 YP_002854423.1
Escherichia virus RB14 YP_002854424.1
Escherichia virus RB32 YP_803029.1
Escherichia virus RB32 YP_803028.1
Escherichia virus T4 (T4) NP_049701.1
Escherichia virus T4 (T4) NP_049702.1
Klebsiella phage Marfa YP_009850271.1
Klebsiella phage vB_Kpn_F48 YP_009836741.1
Pectobacterium bacteriophage PM2 YP_009211513.1
Shigella phage pSs-1 YP_009110907.1
Shigella phage pSs-1 YP_009110908.1
Shigella phage Sf21 YP_009618900.1
Shigella phage Sf21 YP_009618899.1
Shigella phage Sf22 YP_009615009.1
Shigella phage Sf22 YP_009615010.1
Shigella phage Sf24 YP_009619296.1
Shigella phage Sf24 YP_009619295.1
Shigella phage SHBML-50-1 YP_009288456.1
Shigella phage SHBML-50-1 YP_009288457.1
Shigella phage Shf125875 YP_009100632.1
Shigella phage Shfl2 YP_004414987.1
Shigella phage Shfl2 YP_004414986.1
Shigella phage SHFML-11 YP_009277732.1
Shigella phage SHFML-11 YP_009277731.1
Shigella phage SHFML-26 YP_009279084.1
Shigella phage SHFML-26 YP_009279083.1
Shigella phage SHSML-52-1 YP_009289197.1
Shigella phage SP18 YP_003934716.1
Yersinia phage phiD1 YP_009149330.1
Yersinia phage phiD1 YP_009149331.1
Yersinia phage phiR1-RT YP_007235920.1
Yersinia phage PST YP_009153689.1
Yersinia phage PST YP_009153690.1
Yersinia phage vB_YenM_TG1 YP_009200354.1