Proteins in Virus Orthologous Group

Species name Protein name
Achromobacter phage phiAxp-2 YP_009226446.1
Achromobacter phage phiAxp-3 YP_009208720.1
Achromobacter phage vB_AxyP_19-32_Axy04 YP_010079037.1
Achromobacter phage vB_AxyP_19-32_Axy10 YP_010079359.1
Achromobacter phage vB_AxyP_19-32_Axy11 YP_010079441.1
Achromobacter phage vB_AxyP_19-32_Axy12 YP_010079118.1
Achromobacter phage vB_AxyP_19-32_Axy24 YP_010079200.1
Acinetobacter phage IMEAB3 YP_009008530.1
Acinetobacter phage Loki YP_009626202.1
Delftia phage RG-2014 YP_009148445.1
Enterobacteria phage phi92 YP_009012474.1
Erwinia phage Hena1 YP_009854373.1
Erwinia phage pEp_SNUABM_01 YP_009851596.1
Escherichia phage alia YP_009985125.1
Escherichia phage anhysbys YP_009985604.1
Escherichia phage APECc02 YP_009593719.1
Escherichia phage Av-05 YP_009111173.1
Escherichia phage ESCO13 YP_009786622.1
Escherichia phage ESCO5 YP_009787149.1
Escherichia phage FFH2 YP_009030942.1
Escherichia phage FV3 YP_007006205.1
Escherichia phage JES2013 YP_008530278.1
Escherichia phage Mt1B1_P17 YP_009987052.1
Escherichia phage Murica YP_009593877.1
Escherichia phage muut YP_009985838.1
Escherichia phage N4 YP_950542.1
Escherichia phage nepoznato YP_009986102.1
Escherichia phage nieznany YP_009986347.1
Escherichia phage phAPEC8 YP_007348538.1
Escherichia phage slur16 YP_009177481.1
Escherichia phage tuntematon YP_009986517.1
Escherichia phage ukendt YP_009986893.1
Escherichia phage V18 YP_009602261.1
Escherichia phage V5 YP_002003536.1
Escherichia phage vB_EcoM-Ro121c4YLVW YP_009984890.1
Escherichia phage vB_EcoM_Goslar YP_009820771.1
Escherichia phage vB_EcoM_PHB05 YP_009984502.1
Escherichia phage vB_EcoM_Schickermooser YP_009823825.1
Escherichia phage vB_vPM_PD06 YP_009984703.1
Escherichia phage VEcB YP_009987348.1
Klebsiella phage ZCKP1 YP_009803403.1
Pseudomonas phage Achelous YP_009800634.1
Pseudomonas phage Alpheus YP_009800681.1
Pseudomonas phage inbricus YP_010079244.1
Pseudomonas phage Nerthus YP_009800587.1
Pseudomonas phage Njord YP_009800542.1
Pseudomonas phage uligo YP_009795788.1