Proteins in Virus Orthologous Group

Species name Protein name
Agrotis ipsilon multiple nucleopolyhedrovirus (AgipMNPV) YP_002268112.1
Agrotis segetum granulovirus YP_009513096.1
Agrotis segetum nucleopolyhedrovirus A YP_529798.1
Agrotis segetum nucleopolyhedrovirus A YP_529745.1
Agrotis segetum nucleopolyhedrovirus A YP_529746.1
Agrotis segetum nucleopolyhedrovirus B (AgseNPV-B) YP_009112686.1
Agrotis segetum nucleopolyhedrovirus B (AgseNPV-B) YP_009112633.1
Betabaculovirus altermyunipunctae YP_009345858.1
Betabaculovirus altermyunipunctae YP_009345852.1
Betabaculovirus altermyunipunctae YP_009345853.1
Choristoneura fumiferana multiple nucleopolyhedrovirus NP_848341.1
Choristoneura rosaceana nucleopolyhedrovirus YP_008378473.1
Cyclophragma undans nucleopolyhedrovirus YP_010086713.1
Erannis ankeraria nucleopolyhedrovirus YP_010805564.1
Euproctis digramma nucleopolyhedrovirus YP_010800054.1
Euproctis pseudoconspersa nucleopolyhedrovirus YP_002854632.1
Helicoverpa armigera granulovirus YP_001649135.1
Helicoverpa armigera granulovirus YP_001649133.1
Helicoverpa armigera granulovirus YP_001649146.1
Helicoverpa armigera granulovirus YP_001649134.1
Lonomia obliqua multiple nucleopolyhedrovirus YP_009666458.1
Lymantria dispar multiple nucleopolyhedrovirus NP_047797.1
Lymantria dispar multiple nucleopolyhedrovirus NP_047702.1
Lymantria xylina nucleopolyhedrovirus YP_003517802.1
Lymantria xylina nucleopolyhedrovirus YP_003517893.1
Mamestra brassicae multiple nucleopolyhedrovirus YP_009011144.1
Mamestra configurata nucleopolyhedrovirus A NP_613172.1
Mamestra configurata nucleopolyhedrovirus B NP_689263.1
Mocis latipes granulovirus YP_009249965.1
Mocis latipes granulovirus YP_009249970.1
Mocis latipes granulovirus YP_009249964.1
Mythimna unipuncta nucleopolyhedrovirus YP_010796546.1
Olene mendosa nucleopolyhedrovirus YP_010805428.1
Operophtera brumata nucleopolyhedrovirus YP_009552689.1
Peridroma alphabaculovirus YP_009049908.1
Pseudalatia unipuncta granulovirus YP_003422498.1
Pseudalatia unipuncta granulovirus YP_003422509.1
Pseudalatia unipuncta granulovirus YP_003422496.1
Spodoptera frugiperda granulovirus YP_009121917.1
Spodoptera frugiperda granulovirus YP_009121912.1
Trabala vishnou gigantina nucleopolyhedrovirus YP_010805050.1
Trichoplusia ni granulovirus LBIV-12 YP_009506217.1
Trichoplusia ni granulovirus LBIV-12 YP_009506219.1
Trichoplusia ni granulovirus LBIV-12 YP_009506228.1
Xestia c-nigrum granulovirus NP_059302.1
Xestia c-nigrum granulovirus NP_059298.1
Xestia c-nigrum granulovirus NP_059314.1
Xestia c-nigrum granulovirus NP_059300.1