Proteins in Virus Orthologous Group

Species name Protein name
Bacillus phage PM1 YP_007678105.1
Gordonia phage Adgers YP_009837003.1
Gordonia phage Attis YP_009595779.1
Gordonia phage Beaver YP_009848320.1
Gordonia phage BirksAndSocks YP_009795619.1
Gordonia phage Chelms YP_009846051.1
Gordonia phage Demosthenes YP_009276746.1
Gordonia phage Flakey YP_009797878.1
Gordonia phage GMA3 YP_009188596.1
Gordonia phage GMA7 YP_009189167.1
Gordonia phage GodonK YP_009821483.1
Gordonia phage Hedwig YP_009289834.1
Gordonia phage Hotorobo YP_009300986.1
Gordonia phage Jellybones YP_009853283.1
Gordonia phage John316 YP_009856326.1
Gordonia phage Jumbo YP_009291002.1
Gordonia phage Katyusha YP_009603309.1
Gordonia phage Kvothe YP_009274163.1
Gordonia phage Monty YP_009275101.1
Gordonia phage SoilAssassin YP_009303016.1
Gordonia phage Sombrero YP_009843029.1
Gordonia phage Sour YP_009625589.1
Gordonia phage SteveFrench YP_009824803.1
Gordonia phage Suzy YP_009802992.1
Gordonia phage Terapin YP_009277771.1
Gordonia phage Woes YP_009273427.1
Listeria phage B025 YP_001468661.1
Listeria phage B054 YP_001468733.1
Listeria phage LP-101 YP_009044819.1
Listeria phage PSA NP_510999.1
Mycobacterium phage 39HC YP_009009570.1
Mycobacterium phage Akoma YP_009018528.1
Mycobacterium phage Athena YP_009604405.1
Mycobacterium phage Bernardo YP_008858944.1
Mycobacterium phage Dori YP_009013564.1
Mycobacterium phage Gadjet YP_009011250.1
Mycobacterium phage Godines YP_009616352.1
Mycobacterium phage Hosp YP_009032237.1
Mycobacterium phage Jolie1 YP_009009213.1
Mycobacterium phage KayaCho YP_008409650.1
Mycobacterium phage Phaedrus YP_002014628.1
Mycobacterium phage Phlyer YP_002564116.1
Mycobacterium phage Pipefish YP_655295.1
Mycobacterium phage Qyrzula YP_655697.1
Mycobacterium phage Rosebush NP_817779.1
Mycobacterium virus TA17a YP_009667172.1
Staphylococcus phage 6ec YP_009042552.1
Staphylococcus phage IME-SA4 YP_009219647.1
Staphylococcus phage SPbeta-like YP_009226733.1
Staphylococcus phage StB20 YP_007236678.1
Staphylococcus phage StB20-like YP_009200528.1
Staphylococcus phage vB_SepS_SEP9 YP_009007694.1
Staphylococcus virus 37 YP_240096.1
Staphylococcus virus IPLA5 YP_006560964.1
Tsukamurella phage TIN2 YP_009204467.1
Tsukamurella phage TIN3 YP_009214798.1
Tsukamurella phage TIN4 YP_009604162.1