Proteins in Virus Orthologous Group

Species name Protein name
Gordonia phage Sour YP_009625608.1
Gordonia phage Sour YP_009625609.1
Gordonia phage Sour YP_009625598.1
Mycobacterium phage 39HC YP_009009590.1
Mycobacterium phage 39HC YP_009009591.1
Mycobacterium phage 39HC YP_009009579.1
Mycobacterium phage Adawi YP_008530914.1
Mycobacterium phage Adawi YP_008530915.1
Mycobacterium phage Adawi YP_008530902.1
Mycobacterium phage Akoma YP_009018549.1
Mycobacterium phage Akoma YP_009018550.1
Mycobacterium phage Akoma YP_009018537.1
Mycobacterium phage Apizium YP_009191231.1
Mycobacterium phage Apizium YP_009191232.1
Mycobacterium phage Apizium YP_009191218.1
Mycobacterium phage Athena YP_009604427.1
Mycobacterium phage Athena YP_009604414.1
Mycobacterium phage Athena YP_009604426.1
Mycobacterium phage Badfish YP_009190095.1
Mycobacterium phage Badfish YP_009190096.1
Mycobacterium phage Badfish YP_009190082.1
Mycobacterium phage Baee YP_009193492.1
Mycobacterium phage Baee YP_009193493.1
Mycobacterium phage Baee YP_009193480.1
Mycobacterium phage Bane1 YP_008531264.1
Mycobacterium phage Bane1 YP_008531251.1
Mycobacterium phage Bane1 YP_008531263.1
Mycobacterium phage Bernardo YP_008858967.1
Mycobacterium phage Bernardo YP_008858953.1
Mycobacterium phage Bernardo YP_008858966.1
Mycobacterium phage BirdsNest YP_009949501.1
Mycobacterium phage BirdsNest YP_009949488.1
Mycobacterium phage BirdsNest YP_009949500.1
Mycobacterium phage BrownCNA YP_009214954.1
Mycobacterium phage BrownCNA YP_009214955.1
Mycobacterium phage BrownCNA YP_009214942.1
Mycobacterium phage ChrisnMich YP_009614358.1
Mycobacterium phage ChrisnMich YP_009614359.1
Mycobacterium phage ChrisnMich YP_009614346.1
Mycobacterium phage Colbert YP_009191034.1
Mycobacterium phage Colbert YP_009191020.1
Mycobacterium phage Colbert YP_009191033.1
Mycobacterium phage Cooper YP_654933.1
Mycobacterium phage Cooper YP_654934.1
Mycobacterium phage Cooper YP_654921.1
Mycobacterium phage CRB2 YP_009949883.1
Mycobacterium phage CRB2 YP_009949895.1
Mycobacterium phage CRB2 YP_009949896.1
Mycobacterium phage Dori YP_009013573.1
Mycobacterium phage Dori YP_009013585.1
Mycobacterium phage Eremos YP_009191133.1
Mycobacterium phage Eremos YP_009191134.1
Mycobacterium phage Eremos YP_009191120.1
Mycobacterium phage Gadjet YP_009011272.1
Mycobacterium phage Gadjet YP_009011259.1
Mycobacterium phage Gadjet YP_009011271.1
Mycobacterium phage Godines YP_009616375.1
Mycobacterium phage Godines YP_009616362.1
Mycobacterium phage Godines YP_009616374.1
Mycobacterium phage Hosp YP_009032246.1
Mycobacterium phage Hosp YP_009032257.1
Mycobacterium phage Hosp YP_009032258.1
Mycobacterium phage Imvubu YP_009949982.1
Mycobacterium phage Imvubu YP_009949983.1
Mycobacterium phage Imvubu YP_009949970.1
Mycobacterium phage JacAttac YP_009018339.1
Mycobacterium phage JacAttac YP_009018352.1
Mycobacterium phage JacAttac YP_009018353.1
Mycobacterium phage JAMaL YP_009004586.1
Mycobacterium phage JAMaL YP_009004573.1
Mycobacterium phage JAMaL YP_009004585.1
Mycobacterium phage Jolie1 YP_009009234.1
Mycobacterium phage Jolie1 YP_009009222.1
Mycobacterium phage Jolie1 YP_009009233.1
Mycobacterium phage KayaCho YP_008409670.1
Mycobacterium phage KayaCho YP_008409671.1
Mycobacterium phage KayaCho YP_008409659.1
Mycobacterium phage Kikipoo YP_009208587.1
Mycobacterium phage Kikipoo YP_009208588.1
Mycobacterium phage Kikipoo YP_009208574.1
Mycobacterium phage Laurie YP_010012408.1
Mycobacterium phage Laurie YP_010012396.1
Mycobacterium phage Laurie YP_010012407.1
Mycobacterium phage LilMcDreamy YP_009949599.1
Mycobacterium phage LilMcDreamy YP_009949600.1
Mycobacterium phage LilMcDreamy YP_009949587.1
Mycobacterium phage Manad YP_009043313.1
Mycobacterium phage Manad YP_009043314.1
Mycobacterium phage Manad YP_009043300.1
Mycobacterium phage Newman YP_008052116.1
Mycobacterium phage Newman YP_008052117.1
Mycobacterium phage Newman YP_008052103.1
Mycobacterium phage Nigel YP_002003874.1
Mycobacterium phage Nigel YP_002003861.1
Mycobacterium phage Nigel YP_002003873.1
Mycobacterium phage Oline YP_009014301.1
Mycobacterium phage Oline YP_009014287.1
Mycobacterium phage Oline YP_009014300.1
Mycobacterium phage Orion YP_655135.1
Mycobacterium phage Orion YP_655136.1
Mycobacterium phage Orion YP_655122.1
Mycobacterium phage OSmaximus YP_009198897.1
Mycobacterium phage OSmaximus YP_009198898.1
Mycobacterium phage OSmaximus YP_009198884.1
Mycobacterium phage PG1 NP_943818.1
Mycobacterium phage PG1 NP_943804.1
Mycobacterium phage PG1 NP_943817.1
Mycobacterium phage Phaedrus YP_002014648.1
Mycobacterium phage Phaedrus YP_002014649.1
Mycobacterium phage Phaedrus YP_002014636.1
Mycobacterium phage Phelemich YP_008409865.1
Mycobacterium phage Phelemich YP_008409852.1
Mycobacterium phage Phelemich YP_008409864.1
Mycobacterium phage Phipps YP_009211824.1
Mycobacterium phage Phipps YP_009211837.1
Mycobacterium phage Phipps YP_009211838.1
Mycobacterium phage Phlyer YP_002564125.1
Mycobacterium phage Phlyer YP_002564137.1
Mycobacterium phage Phlyer YP_002564138.1
Mycobacterium phage Pipefish YP_655304.1
Mycobacterium phage Pipefish YP_655318.1
Mycobacterium phage Pops YP_009189997.1
Mycobacterium phage Pops YP_009189983.1
Mycobacterium phage Pops YP_009189996.1
Mycobacterium phage Quesadilla YP_009949797.1
Mycobacterium phage Quesadilla YP_009949798.1
Mycobacterium phage Quesadilla YP_009949783.1
Mycobacterium phage Qyrzula YP_655706.1
Mycobacterium phage Qyrzula YP_655717.1
Mycobacterium phage Qyrzula YP_655718.1
Mycobacterium phage Reprobate YP_008409960.1
Mycobacterium phage Reprobate YP_008409947.1
Mycobacterium phage Reprobate YP_008409959.1
Mycobacterium phage Rosebush NP_817800.1
Mycobacterium phage Rosebush NP_817801.1
Mycobacterium phage Rosebush NP_817789.1
Mycobacterium phage Saguaro YP_009949703.1
Mycobacterium phage Saguaro YP_009949704.1
Mycobacterium phage Saguaro YP_009949690.1
Mycobacterium phage Serendipitous YP_009950090.1
Mycobacterium phage Serendipitous YP_009950077.1
Mycobacterium phage Serendipitous YP_009950089.1
Mycobacterium phage ShiVal YP_009189277.1
Mycobacterium phage ShiVal YP_009189278.1
Mycobacterium phage ShiVal YP_009189264.1
Mycobacterium phage Soto YP_009100849.1
Mycobacterium phage Soto YP_009100835.1
Mycobacterium phage Soto YP_009100848.1
Mycobacterium phage Stinger YP_009018450.1
Mycobacterium phage Stinger YP_009018437.1
Mycobacterium phage Stinger YP_009018449.1
Mycobacterium phage Suffolk YP_009005686.1
Mycobacterium phage Suffolk YP_009005687.1
Mycobacterium phage Suffolk YP_009005673.1
Mycobacterium phage Swish YP_009187536.1
Mycobacterium phage Swish YP_009187549.1
Mycobacterium phage Swish YP_009187550.1
Mycobacterium phage Thonko YP_009949376.1
Mycobacterium phage Thonko YP_009949389.1
Mycobacterium phage Thonko YP_009949390.1
Mycobacterium phage UncleHowie YP_009168219.1
Mycobacterium phage UncleHowie YP_009168220.1
Mycobacterium phage UncleHowie YP_009168206.1
Mycobacterium phage Vincenzo YP_009210894.1
Mycobacterium phage Vincenzo YP_009210881.1
Mycobacterium phage Vincenzo YP_009210893.1
Mycobacterium phage Vista YP_009016828.1
Mycobacterium phage Vista YP_009016829.1
Mycobacterium phage Vista YP_009016815.1
Mycobacterium phage Vortex YP_009198714.1
Mycobacterium phage Vortex YP_009198700.1
Mycobacterium phage Vortex YP_009198713.1
Mycobacterium phage Zemanar YP_009614460.1
Mycobacterium phage Zemanar YP_009614461.1
Mycobacterium phage Zemanar YP_009614448.1
Mycobacterium virus Acadian YP_009013397.1
Mycobacterium virus Acadian YP_009013384.1
Mycobacterium virus Acadian YP_009013396.1
Mycobacterium virus TA17a YP_009667196.1
Mycobacterium virus TA17a YP_009667183.1
Mycobacterium virus TA17a YP_009667195.1
Rhodococcus phage ReqiPine5 YP_009016215.1
Rhodococcus phage ReqiPine5 YP_009016207.1
Tsukamurella phage TPA2 YP_004286283.1
Tsukamurella phage TPA2 YP_004286273.1