Proteins in Virus Orthologous Group

Species name Protein name
Gordonia phage Apricot YP_009806921.1
Gordonia phage Asapag YP_009819119.1
Gordonia phage BENtherdunthat YP_009795556.1
Gordonia phage Blueberry YP_009276701.1
Gordonia phage BrutonGaster YP_009820575.1
Gordonia phage GAL1 YP_009324450.1
Gordonia phage Getalong YP_009814177.1
Gordonia phage GMA1 YP_009273274.1
Gordonia phage Guacamole YP_009304190.1
Gordonia phage Horus YP_009808312.1
Gordonia phage Kenna YP_009818687.1
Gordonia phage Lucky10 YP_009304314.1
Gordonia phage OneUp YP_009274482.1
Gordonia phage Phinally YP_009291400.1
Gordonia phage Phistory YP_009808403.1
Gordonia phage Phistory YP_009808413.1
Gordonia phage Trine YP_009803112.1
Mycobacterium phage Aeneas YP_009016333.1
Mycobacterium phage Akoma YP_009018561.1
Mycobacterium phage Ariel YP_009205212.1
Mycobacterium phage Athena YP_009604438.1
Mycobacterium phage Badfish YP_009190110.1
Mycobacterium phage BigNuz YP_009012306.1
Mycobacterium phage Bipolar YP_009200676.1
Mycobacterium phage Bobi YP_008409012.1
Mycobacterium phage Bobi YP_008409029.1
Mycobacterium phage BuzzLyseyear YP_009125037.1
Mycobacterium phage CaptainTrips YP_009202329.1
Mycobacterium phage Catdawg YP_008409270.1
Mycobacterium phage Daenerys YP_008410641.1
Mycobacterium phage Dandelion YP_009012784.1
Mycobacterium phage Dante YP_009212695.1
Mycobacterium phage Dreamboat YP_009014056.1
Mycobacterium phage Estave1 YP_009124246.1
Mycobacterium phage Fishburne YP_008051277.1
Mycobacterium phage Gaia YP_009124799.1
Mycobacterium phage Gaia YP_009124798.1
Mycobacterium phage Graduation YP_008858608.1
Mycobacterium phage Gumball YP_002241979.1
Mycobacterium phage Hamulus YP_008409117.1
Mycobacterium phage Hawkeye YP_009035992.1
Mycobacterium phage Inventum YP_009125352.1
Mycobacterium phage Inventum YP_009125328.1
Mycobacterium phage JacAttac YP_009018367.1
Mycobacterium phage Job42 YP_008126645.1
Mycobacterium phage Kikipoo YP_009208602.1
Mycobacterium phage Kimberlium YP_009198171.1
Mycobacterium phage LinStu YP_009014600.1
Mycobacterium phage Llama YP_009209588.1
Mycobacterium phage Makemake YP_009286749.1
Mycobacterium phage MiaZeal YP_009213300.1
Mycobacterium phage MiaZeal YP_009213361.1
Mycobacterium phage Minerva YP_009124098.1
Mycobacterium phage Minerva YP_009124042.1
Mycobacterium phage Nappy YP_009016467.1
Mycobacterium phage Oline YP_009014315.1
Mycobacterium phage Orion YP_655150.1
Mycobacterium phage OSmaximus YP_009198912.1
Mycobacterium phage PG1 NP_943832.1
Mycobacterium phage Phayonce YP_009198403.1
Mycobacterium phage Phipps YP_009211851.1
Mycobacterium phage Phlyer YP_002564149.1
Mycobacterium phage PhrostyMug YP_008531044.1
Mycobacterium phage Redno2 YP_008410242.1
Mycobacterium phage Redno2 YP_008410298.1
Mycobacterium phage Renaud18 YP_009841095.1
Mycobacterium phage Renaud18 YP_009841096.1
Mycobacterium phage Renaud18 YP_009841083.1
Mycobacterium phage Sebata YP_009608691.1
Mycobacterium phage Shauna1 YP_009608229.1
Mycobacterium phage SkinnyPete YP_009595746.1
Mycobacterium phage Sparkdehlily YP_009187216.1
Mycobacterium phage Squirty YP_009124608.1
Mycobacterium phage Swish YP_009187564.1
Mycobacterium phage Taj YP_009100168.1
Mycobacterium phage ThetaBob YP_009848888.1
Mycobacterium phage Thibault YP_009018139.1
Mycobacterium phage Tonenili YP_009287913.1
Mycobacterium phage Tonenili YP_009287914.1
Mycobacterium phage Troll4 YP_002241498.1
Mycobacterium phage Tweety YP_001469285.1
Mycobacterium phage Vortex YP_009198727.1
Mycobacterium phage Wanda YP_008410483.1
Mycobacterium phage Wanda YP_008410534.1
Mycobacterium phage Wee YP_004123877.1
Mycobacterium phage XFactor YP_009208791.1
Mycobacterium virus Ardmore YP_003495185.1
Mycobacterium virus Baka YP_009636262.1
Mycobacterium virus Baka YP_009636316.1
Mycobacterium virus Bethlehem YP_001491717.1
Mycobacterium virus Boomer YP_002014273.1
Mycobacterium virus Che8 NP_817393.1
Mycobacterium virus Courthouse YP_009011977.1
Mycobacterium virus Deadp YP_009016948.1
Mycobacterium virus Dlane YP_009636461.1
Mycobacterium virus Dorothy YP_009592049.1
Mycobacterium virus Dotproduct YP_009638409.1
Mycobacterium virus Jasper YP_001994613.1
Mycobacterium virus Mozy YP_009637202.1
Mycobacterium virus Nepal YP_009591809.1
Mycobacterium virus Optimus YP_009590940.1
Mycobacterium virus Optimus YP_009590992.1
Mycobacterium virus PMC YP_655810.1
Mycobacterium virus Rockyhorror YP_009636117.1
Mycobacterium virus SG4 YP_009013251.1
Mycobacterium virus SG4 YP_009013271.1
Mycobacterium virus Yoshi YP_009613981.1
Mycobacterium virus Yoshi YP_009613948.1
Mycobacterium virus Yoshi YP_009613968.1