Proteins in Virus Orthologous Group

Species name Protein name
Aeromonas phage Aeh1 NP_944120.1
Aeromonas phage Aeh1 NP_944017.1
Aeromonas phage Aeh1 NP_944192.1
Aeromonas phage Aeh1 NP_944119.1
Aeromonas phage Ah1 YP_010093046.1
Aeromonas phage Ah1 YP_010092978.1
Aeromonas phage Ah1 YP_010092979.1
Aeromonas phage phiAS5 YP_003969382.1
Aeromonas phage phiAS5 YP_003969315.1
Aeromonas phage phiAS5 YP_003969552.1
Aeromonas phage phiAS5 YP_003969316.1
Aeromonas phage PX29 YP_009011557.1
Aeromonas phage PX29 YP_009011723.1
Aeromonas phage PX29 YP_009011655.1
Aeromonas phage PX29 YP_009011656.1
Lactococcus lactis phage p272 YP_009874216.1
Lactococcus lactis phage P475 YP_009874276.1
Lactococcus phage 05601 YP_009877843.1
Lactococcus phage 10W18 YP_009875719.1
Lactococcus phage 13W11L YP_009875884.1
Lactococcus phage 16802 YP_009877898.1
Lactococcus phage 16W23 YP_009875662.1
Lactococcus phage 30804 YP_009877949.1
Lactococcus phage 340 YP_008318123.1
Lactococcus phage 37201 YP_009878004.1
Lactococcus phage 38503 YP_009878054.1
Lactococcus phage 38507 YP_009878113.1
Lactococcus phage 3R16S YP_009875829.1
Lactococcus phage 51701 YP_009878173.1
Lactococcus phage 56003 YP_009878228.1
Lactococcus phage 56301 YP_009878284.1
Lactococcus phage 62601 YP_009878390.1
Lactococcus phage 62605 YP_009878443.1
Lactococcus phage 63302 YP_009878496.1
Lactococcus phage 712 YP_764288.1
Lactococcus phage 79201 YP_009878594.1
Lactococcus phage 88605 YP_009878646.1
Lactococcus phage 8V08 YP_009882350.1
Lactococcus phage 936 YP_009874110.1
Lactococcus phage 936 group phage Phi109 YP_009874896.1
Lactococcus phage 936 group phage Phi155 YP_009875234.1
Lactococcus phage 936 group phage Phi19.3 YP_009874673.1
Lactococcus phage 936 group phage Phi4.2 YP_009875008.1
Lactococcus phage 936 group phage Phi44 YP_009875063.1
Lactococcus phage 936 group phage Phi5.12 YP_009874725.1
Lactococcus phage 936 group phage Phi91127 YP_009875118.1
Lactococcus phage 936 group phage PhiA.16 YP_009874571.1
Lactococcus phage 936 group phage PhiB1127 YP_009874620.1
Lactococcus phage 936 group phage PhiE1127 YP_009875288.1
Lactococcus phage 936 group phage PhiF0139 YP_009874780.1
Lactococcus phage 936 group phage PhiJF1 YP_009875174.1
Lactococcus phage 936 group phage PhiL.18 YP_009874840.1
Lactococcus phage 936 group phage PhiL.6 YP_009874949.1
Lactococcus phage 936 group phage PhiLj YP_009875403.1
Lactococcus phage 936 group phage PhiM1127 YP_009875351.1
Lactococcus phage 936 group phage PhiS0139 YP_009875453.1
Lactococcus phage 96401 YP_009878697.1
Lactococcus phage 96403 YP_009878750.1
Lactococcus phage 96603 YP_009878802.1
Lactococcus phage ASCC191 YP_006201112.1
Lactococcus phage ASCC273 YP_006201561.1
Lactococcus phage ASCC281 YP_006201962.1
Lactococcus phage ASCC465 YP_006201733.1
Lactococcus phage ASCC532 YP_006201619.1
Lactococcus phage bIBB29 YP_002004018.1
Lactococcus phage bIL170 NP_047145.1
Lactococcus phage CB13 YP_003127316.1
Lactococcus phage CB14 YP_003127162.1
Lactococcus phage CB19 YP_003127214.1
Lactococcus phage CB20 YP_003127265.1
Lactococcus phage CHPC129 YP_009885461.1
Lactococcus phage CHPC361 YP_009885517.1
Lactococcus phage CHPC52 YP_009885616.1
Lactococcus phage CHPC781 YP_009885672.1
Lactococcus phage CHPC958 YP_009885727.1
Lactococcus phage CHPC959 YP_009885792.1
Lactococcus phage CHPC964 YP_009885848.1
Lactococcus phage CHPC965 YP_009885902.1
Lactococcus phage fd13 YP_009874162.1
Lactococcus phage i0139 YP_009875773.1
Lactococcus phage jm2 YP_008320110.1
Lactococcus phage jm3 YP_008318178.1
Lactococcus phage LP0209 YP_009879173.1
Lactococcus phage LP0903 YP_009879226.1
Lactococcus phage LP1502a YP_009879283.1
Lactococcus phage LP8511 YP_009878850.1
Lactococcus phage LP9207 YP_009878904.1
Lactococcus phage LP9404 YP_009878957.1
Lactococcus phage LP9609 YP_009879010.1
Lactococcus phage LP9903 YP_009879066.1
Lactococcus phage LP9908 YP_009879120.1
Lactococcus phage MP1 YP_009880380.1
Lactococcus phage MV10L YP_009882404.1
Lactococcus phage P008 YP_762540.1
Lactococcus phage P4565 YP_009885006.1
Lactococcus phage P656 YP_009884957.1
Lactococcus phage P680 YP_008318072.1
Lactococcus phage phi145 YP_009874521.1
Lactococcus phage phi15 YP_009874463.1
Lactococcus phage phi7 YP_008318231.1
Lactococcus phage R31 YP_009876363.1
Lactococcus phage SK1 NP_044971.1
Lactococcus phage SL4 YP_009208064.1
Lactococcus phage vB_Llc_bIBB5g1 YP_009879334.1
Lactococcus phage vB_Llc_bIBBF12 YP_009879387.1
Lactococcus virus jj50 YP_764338.1
Lactococcus virus P2 YP_009613505.1