Proteins in Virus Orthologous Group

Species name Protein name
Achromobacter phage Mano YP_010037943.1
Achromobacter phage phiAxp-2 YP_009226426.1
Achromobacter phage vB_AchrS_AchV4 YP_009997609.1
Acinetobacter phage AB1 YP_009613807.1
Acinetobacter phage AbP2 YP_009609920.1
Acinetobacter phage LZ35 YP_009291938.1
Acinetobacter phage phiAC-1 YP_009216789.1
Acinetobacter phage vB_AbaM-IME-AB2 YP_009592190.1
Acinetobacter phage YMC-13-01-C62 YP_009055432.1
Acinetobacter phage YMC11/12/R2315 YP_009203567.1
Aeromonas phage BUCT551 YP_009998383.1
Aeromonas phage LAh_7 YP_009998310.1
Agrobacterium phage 7-7-1 YP_007006480.1
Bacillus phage Carmen17 YP_009837302.1
Bacillus phage PBC1 YP_006383502.1
Bacillus phage Wes44 YP_009840418.1
Bdellovibrio phage phi1422 (vB_BbaM-phi1422) YP_007007097.1
Bordetella phage BPP-1 NP_958712.1
Bordetella phage vB_BbrM_PHB04 YP_009792765.1
Brevibacterium phage LuckyBarnes YP_009792242.1
Brussowvirus bvO1205 NP_695093.1
Brussowvirus Sfi11 NP_056714.1
Burkholderia phage BcepB1A YP_024897.1
Burkholderia phage BcepNazgul NP_919001.2
Burkholderia phage Mica YP_010038011.1
Burkholderia phage vB_BceS_AH2 YP_006561156.1
Chivirus chi YP_009101104.1
Corynebacterium phage Adelaide YP_009849083.1
Corynebacterium phage Dina YP_009848802.1
Corynebacterium phage Lederberg YP_009849023.1
Corynebacterium phage StAB YP_009847994.1
Corynebacterium phage Stiles YP_009848973.1
Cronobacter phage JC01 YP_009998557.1
Dhillonvirus JL1 YP_006990412.1
Dhillonvirus SSL2009a YP_002720044.1
Edwardsiella phage eiAU YP_009613872.1
Edwardsiella phage eiAU-183 YP_009004669.1
Edwardsiella phage KF-1 YP_006990462.1
Edwardsiella phage MSW-3 YP_007348969.1
Edwardsiella phage PEi21 YP_008869275.1
Enterobacter phage Arya YP_009284312.1
Enterobacter phage Enc34 YP_007007007.1
Enterobacter phage KNP7 YP_010278142.1
Enterobacter phage phiEap-2 YP_009191396.1
Enterococcus phage AUEF3 YP_009625885.1
Enterococcus phage Ec-ZZ2 YP_009303757.1
Enterococcus phage EfaCPT1 YP_009103856.1
Enterococcus phage IME-EF4 YP_009004334.1
Enterococcus phage IME_EF3 YP_009008924.1
Enterococcus phage LY0322 YP_009624686.1
Enterococcus phage phiSHEF2 YP_009613321.1
Enterococcus phage phiSHEF4 YP_009613380.1
Enterococcus phage phiSHEF5 YP_009613441.1
Enterococcus phage PMBT2 YP_009622364.1
Enterococcus phage SANTOR1 YP_009284749.1
Enterococcus phage vB_EfaS_AL2 YP_009624808.1
Enterococcus phage vB_EfaS_AL3 YP_009624771.1
Enterococcus phage vB_EfaS_IME196 YP_009216627.1
Erwinia phage pEp_SNUABM_08 YP_009999946.1
Escherichia phage E21 YP_009998109.1
Escherichia phage EK99P-1 YP_009055318.1
Escherichia phage Envy YP_009288128.1
Escherichia phage Gluttony YP_009291428.1
Escherichia phage HK578 YP_007112643.1
Escherichia phage K1G YP_009168817.1
Escherichia phage K1H YP_009168867.1
Escherichia phage PTXU04 YP_009823398.1
Escherichia phage slur05 YP_009208143.1
Escherichia phage Utah YP_009999365.1
Escherichia phage vB_EcoM-ep3 YP_009100005.1
Escherichia phage vB_EcoM_ECO1230-10 YP_009168930.1
Escherichia phage vB_EcoM_ECOO78 YP_009600690.1
Escherichia phage VB_EcoS-Golestan YP_009620116.1
Escherichia phage YD-2008.s YP_009152244.1
Faecalibacterium phage FP_Epona YP_009797144.1
Gordonia phage Cozz YP_009276494.1
Gordonia phage Emalyn YP_009301478.1
Gordonia phage GTE2 YP_004678800.1
Gordonia phage Troje YP_009622429.1
Hamiltonella phage APSE-1 NP_051005.1
Klebsiella phage JD001 YP_007392868.1
Klebsiella phage KPN N137 YP_009834126.1
Klebsiella phage KPN N98 YP_009998408.1
Klebsiella phage KPN U2874 YP_009998488.1
Klebsiella phage Seifer YP_009841546.1
Klebsiella phage Soft YP_009851421.1
Klebsiella phage vB_KpnM_KpV52 YP_009597593.1
Klebsiella phage vB_KpnM_KpV79 YP_009615336.1
Klebsiella phage YMC16/01/N133_KPN_BP YP_009997620.1
Lactobacillus phage A2 NP_680519.1
Lactobacillus phage ATCC8014 YP_007236732.1
Lactobacillus phage CL2 YP_009201841.1
Lactobacillus phage JCL1032 YP_007003012.1
Lactobacillus phage LfeSau YP_009223141.1
Lactobacillus phage phiadh NP_050143.1
Lactobacillus phage phiAQ113 YP_007173651.1
Lactobacillus phage phiJB YP_008772038.1
Lactobacillus phage phiJL-1 YP_223917.1
Lactobacillus phage PLE2 YP_009282386.1
Lactobacillus phage T25 YP_009829525.1
Lactococcus phage 1358 YP_009140429.1
Lactococcus phage 98201 YP_009286330.1
Listeria phage B025 YP_001468700.1
Listeria phage LP-030-2 YP_008997817.1
Listeria phage LP-101 YP_009044867.1
Listeria phage LP-HM00113468 YP_009907744.1
Listeria phage PSA NP_511034.1
Loktanella phage pCB2051-A YP_007674914.1
Microbacterium phage Eleri YP_009623071.1
Microbacterium phage Golden YP_009624173.1
Microbacterium phage Hamlet YP_009623135.1
Microbacterium phage Hendrix YP_009802082.1
Microbacterium phage Ilzat YP_009623198.1
Microbacterium phage Koji YP_009624231.1
Microbacterium phage McGalleon YP_009908613.1
Microbacterium phage MonChoix YP_009908672.1
Microbacterium phage Neferthena YP_009808208.1
Microbacterium phage Pikmin YP_009624286.1
Microbacterium phage Schubert YP_009818864.1
Microbacterium phage Teagan YP_009908737.1
Mycobacterium phage FF47 YP_007869963.1
Mycobacterium phage Muddy YP_008408924.1
Nonlabens phage P12024S YP_006560372.1
Paenibacillus phage Wanderer YP_010080271.1
Pectinobacterium phage PEAT2 YP_009702202.1
Pediococcus phage cIP1 YP_004934189.1
Proteus phage ASh-2020a YP_010187226.1
Proteus phage PM87 YP_009998012.1
Proteus phage pPM_01 YP_009199676.1
Proteus phage Saba YP_009997885.1
Providencia phage Kokobel1 YP_009997929.1
Providencia phage vB_PreS-PibeRecoleta YP_009999800.1
Providencia phage vB_PreS-Stilesk YP_009999873.1
Pseudoalteromonas phage PH1 YP_009321549.1
Pseudomonas phage Persinger YP_010038058.1
Pseudomonas phage PPpW-3 YP_008873215.1
Pseudomonas phage PspYZU01 YP_009997739.1
Pseudomonas phage vB_Pae-SS2019XI YP_010000179.1
Raoultella phage RP180 YP_009821870.1
Rhizobium phage vB_RglS_P106B YP_009005985.1
Ruegeria phage DSS3-P1 YP_009099725.1
Ruegeria phage vB_RpoS-V11 YP_009997367.1
Ruegeria phage vB_RpoS-V16 YP_009997205.1
Ruegeria phage vB_RpoS-V18 YP_009997285.1
Ruegeria phage vB_RpoS-V7 YP_009997451.1
Salmonella phage 118970_sal1 YP_009323529.1
Salmonella phage 37 YP_009221379.1
Salmonella phage 9NA YP_009101242.1
Salmonella phage BP12C YP_009300942.1
Salmonella phage BPS11Q3 YP_009322848.1
Salmonella phage BSPM4 YP_009832438.1
Salmonella phage Chi YP_008058166.1
Salmonella phage f18SE YP_009191561.1
Salmonella phage FSL SP-030 YP_008239839.1
Salmonella phage FSL SP-031 YP_008239600.1
Salmonella phage FSL SP-088 YP_008239963.1
Salmonella phage FSL SP-101 YP_009617953.1
Salmonella phage iEPS5 YP_008240296.1
Salmonella phage Jersey YP_008239748.1
Salmonella phage KFS-SE1 YP_009835927.1
Salmonella phage KNP6 YP_010278028.1
Salmonella phage LSPA1 YP_009113183.1
Salmonella phage MA12 YP_009280159.1
Salmonella phage SAP012 YP_009999784.1
Salmonella phage SE2 YP_005098100.1
Salmonella phage Season12 YP_009998634.1
Salmonella phage SETP13 YP_008767036.1
Salmonella phage SETP3 YP_001110808.1
Salmonella phage SETP7 YP_008767206.1
Salmonella phage SeWh-1 YP_009999281.1
Salmonella phage SeZq-1 YP_009999302.1
Salmonella phage Siskin YP_009840731.1
Salmonella phage SPN19 YP_006990312.1
Salmonella phage SS3e YP_224066.1
Salmonella phage ST-101 YP_009831581.1
Salmonella phage ST-118 YP_009998998.1
Salmonella phage ST-374 YP_009999135.1
Salmonella phage TS13 YP_009999512.1
Salmonella phage vB_SalS_ABTNLsp1 YP_009999438.1
Salmonella phage vB_SenS-Ent1 YP_007010489.1
Salmonella phage vB_SenS-Ent2 YP_009009960.1
Salmonella phage vB_SenS-Ent3 YP_009035173.1
Salmonella phage vB_SenS_AG11 YP_009608590.1
Salmonella phage vB_SenS_BPS1 YP_009998838.1
Salmonella phage vB_SenS_BPS2 YP_009998917.1
Salmonella phage vB_SenS_BPS4 YP_009998920.1
Salmonella phage vB_SenS_ER19 YP_009998767.1
Salmonella phage vB_SenS_ER24 YP_009999192.1
Salmonella phage vB_SenS_ER3 YP_009999609.1
Salmonella phage vB_SenS_ER6 YP_009999657.1
Salmonella phage vB_SenS_Sasha YP_009787842.1
Salmonella phage wksl3 YP_009608655.1
Salmonella phage YSD1 YP_009833578.1
Serratia phage JS26 YP_010000095.1
Serratia phage KpYy_1_41 YP_010161354.1
Shewanella sp. phage 1/44 YP_009103751.1
Shigella phage EP23 YP_004957471.1
Sinorhizobium phage phiLM21 YP_009221500.1
Sodalis phage SO1 YP_003344971.1
Staphylococcus phage 2638A YP_239851.1
Staphylococcus phage 3A YP_239996.1
Staphylococcus phage 42E YP_239929.1
Staphylococcus phage 47 YP_240069.1
Staphylococcus phage LH1 YP_010083363.1
Staphylococcus phage P240 YP_010083431.1
Staphylococcus phage phi 12 NP_803331.1
Staphylococcus phage phi2958PVL (phi2958PVL) YP_002268000.1
Staphylococcus phage phi7401PVL YP_007392381.1
Staphylococcus phage phiSa2wa_st1 YP_010083594.1
Staphylococcus phage phiSa2wa_st121mssa YP_010083871.1
Staphylococcus phage phiSa2wa_st30 YP_010083737.1
Staphylococcus phage phiSa2wa_st78 YP_010083805.1
Staphylococcus phage phiSauS-IPLA35 YP_002332396.1
Staphylococcus phage SA137ruMSSAST121PVL YP_010083469.1
Staphylococcus phage SAP11 YP_010083520.1
Staphylococcus phage SH-St 15644 YP_010083172.1
Staphylococcus phage StauST398-2 YP_008058795.1
Staphylococcus phage StB12 YP_009130701.1
Staphylococcus phage tp310-2 YP_001429935.1
Staphylococcus phage vB_SauS_fPfSau02 YP_010083240.1
Staphylococcus phage vB_SauS_JS02 YP_010083277.1
Staphylococcus phage vB_SauS_phi2 YP_009204314.1
Staphylococcus phage vB_SpsS_QT1 YP_009823353.1
Staphylococcus phage YMC/09/04/R1988 YP_008767424.1
Streptococcus phage 2972 YP_238522.1
Streptococcus phage 315.2 NP_795452.1
Streptococcus phage 315.5 NP_795621.1
Streptococcus phage 858 YP_001686835.1
Streptococcus phage A25 YP_009191518.1
Streptococcus phage DT1 NP_049426.1
Streptococcus phage Sfi19 NP_049957.1
Streptococcus phage Str-PAP-1 YP_009188511.1
Streptococcus phage TP-778L YP_008772075.1
Streptococcus phage YMC-2011 YP_006561247.1
Sulfitobacter phage pCB2047-C YP_007675311.1
Synechococcus virus S-ESS1 YP_009997089.1
Vibrio phage CP-T1 (vB_VchM-CP-T1) YP_007003051.1
Vibrio phage vB_VchM-138 YP_007006400.1
Vibrio phage VPMS1 YP_008239684.1
Vibrio phage VvAW1 YP_007518359.1
Xanthomonas phage FoX1 YP_010106672.1
Xanthomonas phage FoX2 YP_010106755.1
Xanthomonas phage FoX3 YP_010106833.1
Xanthomonas phage FoX4 YP_010106957.1
Xylella phage Bacata YP_009997532.1
Xylella phage Salvo YP_009639198.1
Xylella phage Sano YP_009639126.1