Proteins in Virus Orthologous Group

Species name Protein name
Acinetobacter phage vB_AbaM_ME3 YP_009596033.1
Aeromonas phage 25 YP_656455.1
Aeromonas phage 50AhydR13PP YP_010095620.1
Aeromonas phage 60AhydR15PP YP_010095914.1
Aeromonas phage 65 YP_004301001.1
Aeromonas phage Aeh1 NP_944222.1
Aeromonas phage Aes012 YP_007677940.1
Aeromonas phage Ah1 YP_010093077.1
Aeromonas phage AhSzq-1 YP_009800102.1
Aeromonas phage AhSzw-1 YP_009800240.1
Aeromonas phage AS-gz YP_009613068.1
Aeromonas phage AS-sw YP_009834843.1
Aeromonas phage AS-zj YP_009834610.1
Aeromonas phage CC2 YP_007010412.1
Aeromonas phage phiAS4 YP_003969050.1
Aeromonas phage phiAS5 YP_003969410.1
Aeromonas phage PX29 YP_009011751.1
Citrobacter phage Margaery YP_009195092.1
Citrobacter phage Miller YP_009097876.1
Citrobacter phage Moon YP_009146712.1
Citrobacter phage PhiZZ23 YP_010065895.1
Citrobacter phage PhiZZ6 YP_010065623.1
Citrobacter phage vB_CfrM_CfP1 YP_009285808.1
Cronobacter phage CR8 YP_009042498.1
Cronobacter phage CR9 YP_009015236.1
Cronobacter phage LPCS28 YP_010665852.1
Cronobacter phage PBES 02 YP_009188962.1
Cronobacter phage Pet-CM3-4 YP_010091878.1
Cronobacter phage vB_CsaM_GAP161 YP_006986546.1
Cronobacter phage vB_CsaM_GAP31 YP_006987020.1
Cronobacter phage vB_CsaM_GAP32 YP_006987162.1
Cronobacter phage vB_CsaM_leB YP_009831293.1
Cronobacter phage vB_CsaM_leE YP_009831577.1
Dompiswa phage TSP7_1 (bird metagenome) YP_010356171.1
Edwardsiella phage PEi20 YP_009190439.1
Enterobacter phage CC31 YP_004010122.1
Enterobacter phage myPSH1140 YP_010094133.1
Enterobacter phage PG7 YP_009005542.1
Enterobacter phage phiEap-3 YP_009607191.1
Enterobacter phage vB_EclM_CIP9 YP_009855975.1
Enterobacter phage vB_EclM_Q7622 YP_010650820.1
Enterobacteria phage GiZh YP_010066201.1
Enterobacteria phage Kha5h YP_010066662.1
Enterobacteria phage RB18 YP_010067136.1
Enterobacteria phage RB27 YP_009102455.1
Enterobacteria phage RB51 YP_002854209.1
Enterobacteria phage RB68 YP_009167623.1
Enterobacteria phage T6 YP_010067403.1
Enterobacteria phage vB_EcoM_IME281 YP_010094164.1
Enterobacteria phage vB_EcoM_IME339 YP_010094437.1
Enterobacteria phage vB_EcoM_IME340 YP_010066401.1
Enterobacteria phage vB_EcoM_IME341 YP_010094695.1
Erwinia phage Hena1 YP_009854331.1
Erwinia phage pEp_SNUABM_01 YP_009851643.1
Escherichia phage 121Q YP_009101997.1
Escherichia phage 4MG YP_008857305.1
Escherichia phage alia YP_009985341.1
Escherichia phage anhysbys YP_009985579.1
Escherichia phage APCEc01 YP_009225005.1
Escherichia phage APECc02 YP_009593680.1
Escherichia phage AR1 YP_009168075.1
Escherichia phage Av-05 YP_009111089.1
Escherichia phage chee24 YP_009795085.1
Escherichia phage DT571/2 YP_009784916.1
Escherichia phage DT57C YP_009149847.1
Escherichia phage ECML-134 YP_009102727.1
Escherichia phage EcNP1 YP_010068160.1
Escherichia phage EcS1 YP_010090973.1
Escherichia phage Eps7 YP_001837020.1
Escherichia phage ESCO13 YP_009786596.1
Escherichia phage ESCO5 YP_009787123.1
Escherichia phage FFH2 YP_009030979.1
Escherichia phage fp01 YP_009841419.1
Escherichia phage FV3 YP_007006241.1
Escherichia phage Gostya9 YP_009802237.1
Escherichia phage H8 YP_009966028.1
Escherichia phage HP3 YP_010228983.1
Escherichia phage HX01 YP_010247060.1
Escherichia phage ime09 YP_007004629.1
Escherichia phage JES2013 YP_008530316.1
Escherichia phage JS10 YP_002922596.1
Escherichia phage JS98 YP_001595377.1
Escherichia phage KIT03 YP_010071726.1
Escherichia phage MLF4 YP_010099936.1
Escherichia phage Mt1B1_P17 YP_009987077.1
Escherichia phage Murica YP_009593913.1
Escherichia phage muut YP_009985622.1
Escherichia phage MX01 YP_009324146.1
Escherichia phage nepoznato YP_009985863.1
Escherichia phage nieznany YP_009986373.1
Escherichia phage OSYSP YP_009790958.1
Escherichia phage p000v YP_010100194.1
Escherichia phage phAPEC8 YP_007348512.1
Escherichia phage phi92 YP_009012448.1
Escherichia phage phiAPCEc03 YP_009785334.1
Escherichia phage phiE142 YP_010088475.1
Escherichia phage phiLLS YP_009790089.1
Escherichia phage phT4A YP_010089181.1
Escherichia phage PP01 YP_010073627.1
Escherichia phage QL01 YP_009202987.1
Escherichia phage RB14 YP_002854587.1
Escherichia phage RB16 YP_003858566.1
Escherichia phage RB3 YP_009098639.1
Escherichia phage RB32 YP_803191.1
Escherichia phage RB43 YP_239264.1
Escherichia phage saus132 YP_009794918.1
Escherichia phage SF YP_010096458.1
Escherichia phage slur02 YP_009210174.1
Escherichia phage slur03 YP_009624997.1
Escherichia phage slur04 YP_009625471.1
Escherichia phage slur07 YP_009197203.1
Escherichia phage slur09 YP_009202163.1
Escherichia phage slur14 YP_009180753.1
Escherichia phage slur16 YP_009177518.1
Escherichia phage SP15 YP_009829734.1
Escherichia phage ST0 YP_009608416.1
Escherichia phage T2 YP_010073903.1
Escherichia phage T5 YP_006916.1
Escherichia phage teqdroes YP_010074040.1
Escherichia phage teqhad YP_010074455.1
Escherichia phage teqskov YP_010074514.1
Escherichia phage tuntematon YP_009986543.1
Escherichia phage UFV-AREG1 YP_009281589.1
Escherichia phage ukendt YP_009986867.1
Escherichia phage V18 YP_009602301.1
Escherichia phage V5 YP_002003574.1
Escherichia phage vB_EcoM-G28 YP_010069816.1
Escherichia phage vB_EcoM-Ro121c4YLVW YP_009984914.1
Escherichia phage vB_EcoM-UFV13 YP_009290517.1
Escherichia phage vB_EcoM_112 YP_009030866.1
Escherichia phage vB_EcoM_ACG-C40 YP_006986812.1
Escherichia phage vB_EcoM_DalCa YP_010067668.1
Escherichia phage vB_EcoM_F1 YP_010068744.1
Escherichia phage vB_EcoM_G4498 YP_010070357.1
Escherichia phage vB_EcoM_G9062 YP_010070908.1
Escherichia phage vB_EcoM_IME537 YP_010071023.1
Escherichia phage vB_EcoM_JS09 YP_009037518.1
Escherichia phage vB_EcoM_KAW1E185 YP_010071458.1
Escherichia phage vB_EcoM_Lutter YP_010072004.1
Escherichia phage vB_EcoM_OE5505 YP_010072544.1
Escherichia phage vB_EcoM_Ozark YP_010072818.1
Escherichia phage vB_EcoM_PHB05 YP_009984475.1
Escherichia phage vB_EcoM_RZ YP_010650842.1
Escherichia phage vB_EcoM_Schickermooser YP_009823799.1
Escherichia phage vB_EcoM_VR7 YP_004063951.1
Escherichia phage vB_EcoS_AKFV33 YP_006382385.1
Escherichia phage vB_EcoS_FFH_1 YP_009031707.1
Escherichia phage vB_EcoS_HdH2 YP_009843404.1
Escherichia phage vB_Eco_mar003J3 YP_009824313.1
Escherichia phage vB_Eco_mar004NP2 YP_009824562.1
Escherichia phage vB_vPM_PD06 YP_009984730.1
Escherichia phage VEc33 YP_009853016.1
Escherichia phage VEcB YP_009987322.1
Escherichia phage WG01 YP_009323454.1
Escherichia phage wV7 YP_007004995.1
Klebsiella phage JD18 YP_009190828.1
Klebsiella phage K64-1 YP_010843453.1
Klebsiella phage KNP2 YP_009966193.1
Klebsiella phage KP179 YP_010098696.1
Klebsiella phage KP27 YP_007348908.1
Klebsiella phage KpS8 YP_009859139.1
Klebsiella phage KPV15 YP_010089286.1
Klebsiella phage Marfa YP_009850449.1
Klebsiella phage Matisse YP_009194521.1
Klebsiella phage Mineola YP_010096236.1
Klebsiella phage Miro YP_009607469.1
Klebsiella phage PMBT1 YP_009626509.1
Klebsiella phage vB_KpnM_BIS47 YP_009832579.1
Klebsiella phage vB_KpnM_KB57 YP_009187704.1
Klebsiella phage vB_KpnM_KpV477 YP_009288935.1
Klebsiella phage vB_Kpn_F48 YP_009836834.1
Klebsiella phage ZCKP1 YP_009803377.1
Kosakonia phage 305 YP_010650236.1
Morganella phage vB_MmoM_MP1 YP_009279932.1
Pectobacterium bacteriophage PM2 YP_009211698.1
Pectobacterium phage DU_PP_V YP_009795275.1
Pectobacterium phage My1 YP_006906335.1
Pectobacterium phage vB_PcaM_CBB YP_009594602.1
Phage NBEco001 YP_009856659.1
Phage NBEco002 YP_009856901.1
Phage NBSal003 YP_009857076.1
Phage NBSal005 YP_009857252.1
Proteus phage Mydo YP_009842384.1
Proteus phage phiP4-3 YP_010093724.1
Proteus phage PM135 YP_009620623.1
Proteus phage PM2 YP_010091955.1
Proteus phage Stubb YP_009814644.1
Proteus phage vB_PmiM_Pm5461 YP_009195500.1
Providencia phage PSTCR5 YP_010114024.1
Providencia phage vB_PreS_PR1 YP_009599125.1
Raoultella phage Ro1 YP_009835828.1
Salmonella phage 1-19 YP_009853138.1
Salmonella phage 1-23 YP_009819365.1
Salmonella phage 1-29 YP_009852278.1
Salmonella phage 100268_sal2 YP_009320822.1
Salmonella phage 118970_sal2 YP_009323822.1
Salmonella phage 2-3 YP_009851999.1
Salmonella phage 3-29 YP_009818957.1
Salmonella phage atrejo YP_009858973.1
Salmonella phage bastian YP_009858631.1
Salmonella phage bombadil YP_009857975.1
Salmonella phage faergetype YP_009858140.1
Salmonella phage fuchur YP_009858467.1
Salmonella phage KM16 YP_010843865.1
Salmonella phage L6jm YP_009856485.1
Salmonella phage LVR16A YP_009804374.1
Salmonella phage Melville YP_009615735.1
Salmonella phage NR01 YP_009283358.1
Salmonella phage oldekolle YP_009857823.1
Salmonella phage oselot YP_009858795.1
Salmonella phage OSY-STA YP_009851787.1
Salmonella phage pSe_SNUABM_01 YP_010075525.1
Salmonella phage PVPSE1 YP_004893899.1
Salmonella phage rokbiter YP_009858304.1
Salmonella phage S113 YP_009804859.1
Salmonella phage S114 YP_009805023.1
Salmonella phage S116 YP_009805186.1
Salmonella phage S124 YP_009806124.1
Salmonella phage S126 YP_009805348.1
Salmonella phage S131 YP_009805498.1
Salmonella phage S132 YP_009805648.1
Salmonella phage S133 YP_009805795.1
Salmonella phage S147 YP_009805962.1
Salmonella phage SE11 YP_009848646.1
Salmonella phage SE24 YP_009848548.1
Salmonella phage Seafire YP_009816747.1
Salmonella phage Sepoy YP_009845303.1
Salmonella phage SH9 YP_009804197.1
Salmonella phage Shivani YP_009194722.1
Salmonella phage SP01 YP_009792543.1
Salmonella phage SP3 YP_009804515.1
Salmonella phage Spc35 YP_004306561.1
Salmonella phage STG2 YP_009815038.1
Salmonella phage Stitch YP_009146032.1
Salmonella phage Sw2 YP_009812234.1
Salmonella phage Th1 YP_009849765.1
Salmonella phage vB_SenM-S16 YP_007501294.1
Salmonella phage vB_SenS_SB13 YP_009848086.1
Salmonella phage vB_SnwM_CGG4-1 YP_009286609.1
Salmonella phage vB_STy-RN29 YP_010678641.1
Salmonella phage VSe12 YP_009849616.1
Serratia phage BF YP_009599550.1
Serratia phage CHI14 YP_009609584.1
Serratia phage Muldoon YP_009883966.1
Serratia phage PhiZZ30 YP_010075793.1
Serratia phage PS2 YP_009030308.1
Serratia phage X20 YP_010092412.1
Shigella phage CM8 YP_010076059.1
Shigella phage pSs-1 YP_009111069.1
Shigella phage Sf21 YP_009619061.1
Shigella phage Sf22 YP_009614905.1
Shigella phage Sf23 YP_010076453.1
Shigella phage Sf24 YP_009619185.1
Shigella phage SHBML-50-1 YP_009288617.1
Shigella phage Shfl2 YP_004415146.1
Shigella phage SHFML-11 YP_009277628.1
Shigella phage SHFML-26 YP_009278981.1
Shigella phage SHSML-45 YP_009280282.1
Shigella phage SHSML-52-1 YP_009289034.1
Shigella phage SP18 YP_003934891.1
Shigella phage SSP1 YP_009794650.1
Vibrio phage JSF10 YP_009618438.1
Vibrio phage JSF12 YP_009794701.1
Vibrio phage KVP40 NP_899533.1
Vibrio phage nt-1 (nt-1) YP_008125481.1
Vibrio phage phi 3 YP_009207543.1
Vibrio phage pVp-1 YP_007007874.1
Vibrio phage ValKK3 YP_009201465.1
Vibrio phage vB_VpS_PG07 YP_009808536.1
Vibrio phage VH7D YP_009006246.1
Vibrio phage VspSw_1 YP_009819557.1
Yersinia phage fHe-Yen9-01 YP_010089852.1
Yersinia phage fHe-Yen9-04 YP_009623649.1
Yersinia phage fPS-2 YP_010077138.1
Yersinia phage fPS-65 YP_010091558.1
Yersinia phage fPS-90 YP_010091289.1
Yersinia phage phiR1-RT YP_007236089.1
Yersinia phage phiR2-01 YP_007237056.1
Yersinia phage PST YP_009153856.1
Yersinia phage vB_YenM_TG1 YP_009200517.1