Proteins in Virus Orthologous Group

Species name Protein name
Arthrobacter phage Abidatro YP_009610244.1
Arthrobacter phage Galaxy YP_009594370.1
Arthrobacter phage Sonali YP_009819696.1
Bacillus phage Blastoid YP_008771857.1
Bacillus phage phi105 NP_690779.1
Bacillus phage phi105 YP_009829898.1
Staphylococcus phage 676Z YP_009780975.1
Staphylococcus phage 812 YP_009224467.1
Staphylococcus phage A3R YP_009780760.1
Staphylococcus phage A5W YP_009781904.1
Staphylococcus phage Fi200W YP_009781208.1
Staphylococcus phage G15 YP_007002178.1
Staphylococcus phage IME-SA1 YP_009782287.1
Staphylococcus phage IME-SA118 YP_009782566.1
Staphylococcus phage IME-SA119 YP_009782735.1
Staphylococcus phage IME-SA2 YP_009782321.1
Staphylococcus phage JD007 YP_007112812.1
Staphylococcus phage K YP_009041277.1
Staphylococcus phage MCE-2014 YP_009097979.1
Staphylococcus phage MSA6 YP_009781440.1
Staphylococcus phage P108 YP_009099510.1
Staphylococcus phage P4W YP_009781671.1
Staphylococcus phage phiIPLA-RODI YP_009195877.1
Staphylococcus phage phiSA12 YP_009006707.1
Staphylococcus phage S25-3 YP_008854185.1
Staphylococcus phage S25-4 YP_008854008.1
Staphylococcus phage SA11 YP_007005660.1
Staphylococcus phage SA5 YP_009780331.1
Staphylococcus phage Sb1 YP_008873557.1
Staphylococcus phage Staph1N YP_009780530.1
Staphylococcus phage Stau2 YP_009275920.1
Staphylococcus phage Team1 YP_009098190.1
Staphylococcus phage Twort YP_238700.1
Staphylococcus phage vB_SauM_Remus YP_008431282.1
Staphylococcus phage vB_SauM_Romulus YP_007677642.1
Staphylococcus phage vB_SscM-1 YP_009786214.1
Streptomyces phage Forthebois YP_010084058.1
Streptomyces phage WheeHeim YP_010084094.1