Proteins in Virus Orthologous Group

Species name Protein name
Arthrobacter phage Abidatro YP_009610245.1
Arthrobacter phage Andrew YP_009815710.1
Arthrobacter phage BarretLemon YP_009303098.1
Arthrobacter phage Beans YP_009609968.1
Arthrobacter phage Brent YP_009601513.1
Arthrobacter phage Constance YP_009815299.1
Arthrobacter phage Coral YP_009815781.1
Arthrobacter phage Eileen YP_009815441.1
Arthrobacter phage Galaxy YP_009594371.1
Arthrobacter phage Jawnski YP_009601587.1
Arthrobacter phage Kepler YP_009815853.1
Arthrobacter phage Kuleana YP_009884832.1
Arthrobacter phage Maja YP_009818584.1
Arthrobacter phage Martha YP_009601662.1
Arthrobacter phage Peas YP_009815576.1
Arthrobacter phage Piccoletto YP_009612406.1
Arthrobacter phage Shade YP_009612482.1
Arthrobacter phage Sonny YP_009601739.1
Arthrobacter phage Zartrosa YP_009884250.1
Gordonia phage GMA5 YP_009273603.1
Gordonia phage GRU3 YP_009276099.1
Gordonia phage Gsput1 YP_009275708.1
Gordonia phage Kudefre YP_010246554.1
Gordonia phage McGonagall YP_009274019.1
Gordonia phage Neville YP_010245892.1
Gordonia phage Octobien14 YP_010246282.1
Gordonia phage Rabbitrun YP_010246151.1
Gordonia phage Schmidt YP_010050962.1
Gordonia Phage Sephiroth YP_010246424.1
Gordonia phage Syleon YP_010246695.1
Gordonia phage Trax YP_010246021.1
Microbacterium phage Armstrong YP_009815156.1
Microbacterium phage Eden YP_009806801.1
Rhodococcus phage RRH1 YP_005087031.1
Streptomyces phage AbbeyMikolon YP_009796745.1
Streptomyces phage Austintatious YP_009819794.1
Streptomyces phage Darolandstone YP_009812934.1
Streptomyces phage Ididsumtinwong YP_009788116.1
Streptomyces phage PapayaSalad YP_009788171.1
Streptomyces phage Picard YP_009788225.1
Streptomyces phage Raleigh YP_009788282.1
Streptomyces phage SV1 YP_006906964.1