Proteins in Virus Orthologous Group

Species name Protein name
Gordonia phage Yvonnetastic YP_009301241.1
Lactococcus phage TP901-1 NP_112700.1
Lactococcus phage Tuc2009 NP_108717.1
Listeria phage A118 NP_463468.1
Listeria phage A500 YP_001468393.1
Listeria phage vB_LmoS_293 YP_009210455.1
Rhodococcus phage Trina YP_009615092.1
Rhodococcus phage Weasels2 YP_009596382.1
Streptococcus phage 5093 YP_002925103.1
Streptococcus phage DCC1738 YP_009043188.1
Streptococcus phage phiARI0004 YP_009322343.1
Streptococcus phage phiARI0031 YP_009321785.1
Streptococcus phage phiARI0131-1 YP_009320689.1
Streptococcus phage phiARI0468-1 YP_009323485.1
Streptococcus phage phiARI0468-2 YP_009322677.1
Streptococcus phage phiARI0746 YP_009321511.1
Streptococcus phage phiNJ2 YP_006990339.1
Streptomyces phage Annadreamy YP_009838994.1
Streptomyces phage BillNye YP_009622602.1
Streptomyces phage Blueeyedbeauty YP_009839225.1
Streptomyces phage Bmoc YP_010107449.1
Streptomyces phage Braelyn YP_010103942.1
Streptomyces phage Comrade YP_009840822.1
Streptomyces phage Daubenski YP_010104815.1
Streptomyces phage EGole YP_010101472.1
Streptomyces phage Evy YP_010103428.1
Streptomyces phage Gilson YP_009842495.1
Streptomyces phage Jay2Jay YP_009225781.1
Streptomyces phage Karimac YP_009840224.1
Streptomyces phage LukeCage YP_009839976.1
Streptomyces phage Mildred21 YP_009610590.1
Streptomyces phage NootNoot YP_009610822.1
Streptomyces phage Paradiddles YP_009611043.1
Streptomyces phage Peebs YP_009611262.1
Streptomyces phage Samisti12 YP_009611489.1
Streptomyces phage StarPlatinum YP_009839490.1
Streptomyces phage Wollford YP_009839740.1
Streptomyces phage Yaboi YP_009841189.1