Proteins in Virus Orthologous Group

Species name Protein name
Brazilian marseillevirus (BrMV) AMQ10841.1
Brazilian marseillevirus (BrMV) AMQ10711.1
Brazilian marseillevirus (BrMV) AMQ10697.1
Brazilian marseillevirus (BrMV) AMQ10731.1
Brazilian marseillevirus (BrMV) AMQ10698.1
Brazilian marseillevirus (BrMV) AMQ10669.1
Cannes 8 virus AGV01642.1
Cannes 8 virus AGV01469.1
Cannes 8 virus AGV01519.1
Cedratvirus A11 SHO33462.1
Cedratvirus A11 SHO33461.1
Cedratvirus kamchatka QIN54502.1
Cedratvirus lausannensis SOB74084.1
Cedratvirus lausannensis SOB74085.1
Golden Marseillevirus ALX27558.1
Golden Marseillevirus ALX27442.1
Golden Marseillevirus ALX27471.1
Kurlavirus BKC-1 AQQ73988.1
Kurlavirus BKC-1 AQQ73898.1
Kurlavirus BKC-1 AQQ73996.1
Kurlavirus BKC-1 AQQ73987.1
Kurlavirus BKC-1 AQQ73721.1
Lausannevirus AEA06905.1
Lausannevirus AEA07022.1
Lausannevirus AEA07007.1
Lausannevirus AEA07139.1
Lausannevirus AEA07008.1
Marseillevirus marseillevirus ADB03945.1
Marseillevirus marseillevirus ADB04054.1
Marseillevirus marseillevirus ADB03902.1
Marseillevirus Shanghai 1 AVR52879.1
Marseillevirus Shanghai 1 AVR52830.1
Marseillevirus Shanghai 1 AVR52996.1
Marseillevirus Shanghai 1 AVR52873.1
Melbournevirus AIT54715.1
Melbournevirus AIT54761.1
Melbournevirus AIT54864.1
Noumeavirus AQM73296.1
Noumeavirus AQM73282.1
Noumeavirus AQM73402.1
Noumeavirus AQM73295.1
Noumeavirus AQM73156.1
Pandoravirus celtis QBZ81717.1
Pandoravirus dulcis AGO83269.1
Pandoravirus macleodensis AVK77457.1
Pandoravirus neocaledonia AVK76458.1
Pandoravirus quercus AVK75542.1
Pandoravirus salinus AGO85628.1
Port-miou virus ALH06848.1
Port-miou virus ALH06834.1
Port-miou virus ALH06957.1
Port-miou virus ALH06835.1
Port-miou virus ALH06744.1
Tokyovirus A1 BAU80196.1
Tokyovirus A1 BAU80027.1
Tokyovirus A1 BAU80077.1
Tunisvirus fontaine2 AHC54806.1
Tunisvirus fontaine2 AHC54778.1
Tunisvirus fontaine2 AHC54764.1
Tunisvirus fontaine2 AHC54918.1
Tunisvirus fontaine2 AHC54789.1
Tunisvirus fontaine2 AHC54777.1