Proteins in Virus Orthologous Group

Species name Protein name
Aeromonas phage PX29 YP_009011703.1
Citrobacter phage CF1 ERZ-2017 YP_009618071.1
Citrobacter phage Merlin YP_009203726.1
Citrobacter phage Merlin YP_009203980.1
Citrobacter phage Moon YP_009146445.1
Edwardsiella phage PEi20 YP_009190420.1
Edwardsiella phage PEi20 YP_009190168.1
Enterobacter phage vB_EclM_CIP9 YP_009855959.1
Enterobacter phage vB_EclM_CIP9 YP_009856003.1
Enterobacter phage vB_EclM_CIP9 YP_009855922.1
Enterobacteria phage IME08 YP_003734156.1
Enterobacteria phage IME08 YP_003734376.1
Enterobacteria phage phi92 YP_009012334.1
Enterobacteria phage RB27 YP_009102212.1
Enterobacteria phage RB27 YP_009102439.1
Enterobacteria phage RB51 YP_002853962.1
Enterobacteria phage RB51 YP_002854193.1
Enterobacteria phage RB68 YP_009167607.1
Enterobacteria phage RB68 YP_009167376.1
Escherichia coli O157 typing phage 3 YP_009592723.1
Escherichia coli O157 typing phage 3 YP_009592957.1
Escherichia coli O157 typing phage 6 YP_009593018.1
Escherichia coli O157 typing phage 6 YP_009593233.1
Escherichia phage APCEc01 YP_009224982.1
Escherichia phage APCEc01 YP_009225020.1
Escherichia phage AR1 YP_009168059.1
Escherichia phage AR1 YP_009167819.1
Escherichia phage Bp7 YP_007004209.1
Escherichia phage ECD7 YP_009602014.1
Escherichia phage ECML-134 YP_009102711.1
Escherichia phage ECML-134 YP_009102482.1
Escherichia phage HX01 YP_006907275.1
Escherichia phage HY01 YP_009148459.1
Escherichia phage HY01 YP_009148678.1
Escherichia phage HY03 YP_009284183.1
Escherichia phage HY03 YP_009284220.1
Escherichia phage ime09 YP_007004389.1
Escherichia phage ime09 YP_007004612.1
Escherichia phage JS10 YP_002922580.1
Escherichia phage JS10 YP_002922581.1
Escherichia phage JS10 YP_002922355.1
Escherichia phage JS98 YP_001595363.1
Escherichia phage JS98 YP_001595135.1
Escherichia phage JS98 YP_001595362.1
Escherichia phage MX01 YP_009324131.1
Escherichia phage QL01 YP_009202973.1
Escherichia phage QL01 YP_009202739.1
Escherichia phage QL01 YP_009202940.1
Escherichia phage RB3 YP_009098622.1
Escherichia phage RB3 YP_009098393.1
Escherichia phage RB69 (RB69) NP_861697.1
Escherichia phage RB69 (RB69) NP_861934.1
Escherichia phage slur02 YP_009210158.1
Escherichia phage slur02 YP_009210199.1
Escherichia phage slur03 YP_009625013.1
Escherichia phage slur03 YP_009625243.1
Escherichia phage slur04 YP_009625455.1
Escherichia phage slur04 YP_009625496.1
Escherichia phage slur07 YP_009197445.1
Escherichia phage slur07 YP_009197219.1
Escherichia phage slur14 YP_009180779.1
Escherichia phage slur14 YP_009180737.1
Escherichia phage ST0 YP_009608395.1
Escherichia phage ST0 YP_009608431.1
Escherichia phage UFV-AREG1 YP_009281348.1
Escherichia phage UFV-AREG1 YP_009281572.1
Escherichia phage vB_EcoM-UFV13 YP_009290501.1
Escherichia phage vB_EcoM-UFV13 YP_009290273.1
Escherichia phage vb_EcoM-VR5 YP_009205934.1
Escherichia phage vb_EcoM-VR5 YP_009205702.1
Escherichia phage vb_EcoM-VR5 YP_009205901.1
Escherichia phage vB_EcoM_112 YP_009030893.1
Escherichia phage vB_EcoM_112 YP_009030849.1
Escherichia phage vB_EcoM_ACG-C40 YP_006986795.1
Escherichia phage vB_EcoM_ACG-C40 YP_006986558.1
Escherichia phage vB_EcoM_JS09 YP_009037533.1
Escherichia phage vB_EcoM_JS09 YP_009037496.1
Escherichia phage vB_EcoM_PhAPEC2 YP_009056817.1
Escherichia phage vB_EcoM_PhAPEC2 YP_009056599.1
Escherichia phage vB_EcoM_VR20 YP_009207429.1
Escherichia phage vB_EcoM_VR20 YP_009207431.1
Escherichia phage vB_EcoM_VR20 YP_009207187.1
Escherichia phage vB_EcoM_VR25 YP_009209750.1
Escherichia phage vB_EcoM_VR25 YP_009209997.1
Escherichia phage vB_EcoM_VR26 YP_009214092.1
Escherichia phage vB_EcoM_VR26 YP_009213846.1
Escherichia phage vB_EcoM_VR7 YP_004063690.1
Escherichia phage vB_EcoM_VR7 YP_004063936.1
Escherichia phage WG01 YP_009323440.1
Escherichia phage WG01 YP_009323207.1
Escherichia phage wV7 YP_007004749.1
Escherichia phage wV7 YP_007004979.1
Escherichia virus RB14 YP_002854343.1
Escherichia virus RB14 YP_002854571.1
Escherichia virus RB32 YP_803175.1
Escherichia virus RB32 YP_802949.1
Escherichia virus T4 (T4) NP_049624.1
Escherichia virus T4 (T4) NP_049852.1
Klebsiella phage JD18 YP_009190631.1
Klebsiella phage JD18 YP_009190810.1
Klebsiella phage vB_Kpn_F48 YP_009836850.1
Pectobacterium bacteriophage PM2 YP_009211703.1
Pectobacterium bacteriophage PM2 YP_009211683.1
Proteus phage vB_PmiM_Pm5461 YP_009195616.1
Proteus phage vB_PmiM_Pm5461 YP_009195615.1
Salmonella phage Melville YP_009615549.1
Salmonella phage Melville YP_009615717.1
Salmonella phage Melville YP_009615494.1
Salmonella phage STML-198 YP_009148056.1
Salmonella phage STML-198 YP_009147962.1
Salmonella phage STML-198 YP_009148003.1
Salmonella phage STP4-a YP_009126273.2
Salmonella phage STP4-a YP_009126178.1
Salmonella phage STP4-a YP_009126217.1
Salmonella phage vB_SenM-S16 YP_007501276.1
Salmonella phage vB_SenM-S16 YP_007501104.1
Salmonella phage vB_SenM-S16 YP_007501275.1
Salmonella phage vB_SenM-S16 YP_007501050.1
Salmonella phage vB_SnwM_CGG4-1 YP_009286374.1
Salmonella phage vB_SnwM_CGG4-1 YP_009286428.1
Serratia phage CHI14 YP_009609335.1
Serratia phage CHI14 YP_009609565.1
Shigella phage pSs-1 YP_009111053.1
Shigella phage pSs-1 YP_009110829.1
Shigella phage Sf21 YP_009618821.1
Shigella phage Sf21 YP_009619045.1
Shigella phage Sf22 YP_009614930.1
Shigella phage Sf22 YP_009614889.1
Shigella phage Sf24 YP_009619168.1
Shigella phage Sf24 YP_009619211.1
Shigella phage SHBML-50-1 YP_009288601.1
Shigella phage SHBML-50-1 YP_009288374.1
Shigella phage Shf125875 YP_009100778.1
Shigella phage Shf125875 YP_009100549.1
Shigella phage Shfl2 YP_004415130.1
Shigella phage Shfl2 YP_004414906.1
Shigella phage SHFML-11 YP_009277611.1
Shigella phage SHFML-11 YP_009277650.1
Shigella phage SHFML-26 YP_009278963.1
Shigella phage SHFML-26 YP_009279003.1
Shigella phage SHSML-52-1 YP_009289012.1
Shigella phage SHSML-52-1 YP_009289050.1
Shigella phage SP18 YP_003934875.1
Shigella phage SP18 YP_003934876.1
Shigella phage SP18 YP_003934634.1
Yersinia phage phiD1 YP_009149483.1
Yersinia phage phiD1 YP_009149246.1
Yersinia phage phiR1-RT YP_007236072.1
Yersinia phage phiR1-RT YP_007235847.1
Yersinia phage PST YP_009153839.1
Yersinia phage PST YP_009153610.1
Yersinia phage vB_YenM_TG1 YP_009200500.1
Yersinia phage vB_YenM_TG1 YP_009200275.1