Proteins in Virus Orthologous Group

Species name Protein name
Acidovorax phage ACP17 YP_009609696.1
Acinetobacter phage 133 YP_004300756.1
Acinetobacter phage AbTZA1 YP_009882235.1
Acinetobacter phage Ac42 YP_004009543.1
Acinetobacter phage Acj61 YP_004009798.1
Acinetobacter phage Acj9 YP_004010319.1
Acinetobacter phage AM101 YP_009889810.1
Acinetobacter phage KARL-1 YP_009881523.1
Acinetobacter phage vB_AbaM_Apostate YP_009886452.1
Acinetobacter phage vB_AbaM_Berthold YP_009886206.1
Acinetobacter phage vB_AbaM_Kimel YP_009886702.1
Acinetobacter phage vB_AbaM_Konradin YP_009885362.1
Acinetobacter phage vB_AbaM_Lazarus YP_009886949.1
Acinetobacter phage vB_AbaM_PhT2 YP_009887172.1
Acinetobacter phage vB_ApiM_fHyAci03 YP_009880948.1
Acinetobacter phage ZZ1 YP_006489120.1
Aeromonas phage 25 YP_656384.1
Aeromonas phage 44RR2.8t NP_932513.1
Aeromonas phage 50AhydR13PP YP_010095689.1
Aeromonas phage 60AhydR15PP YP_010095734.1
Aeromonas phage 65 YP_004300923.1
Aeromonas phage Aeh1 NP_944110.1
Aeromonas phage Aes012 YP_007677874.1
Aeromonas phage Aes508 YP_007010835.1
Aeromonas phage Ah1 YP_010092969.1
Aeromonas phage AS-gz YP_009613001.1
Aeromonas phage AS-sw YP_009834917.1
Aeromonas phage AS-zj YP_009834683.1
Aeromonas phage CC2 YP_007010337.1
Aeromonas phage phiA8-29 YP_009833139.1
Aeromonas phage phiAS4 YP_003969127.1
Aeromonas phage phiAS5 YP_003969305.1
Aeromonas phage PX29 YP_009011646.1
Aeromonas virus 31 YP_238885.1
Citrobacter phage CF1 ERZ-2017 YP_009618252.1
Citrobacter phage IME-CF2 YP_009218789.1
Citrobacter phage Margaery YP_009195032.1
Citrobacter phage Merlin YP_009203908.1
Citrobacter phage Miller YP_009097820.1
Citrobacter phage Moon YP_009146623.1
Citrobacter phage PhiZZ23 YP_010065814.1
Citrobacter phage PhiZZ6 YP_010065540.1
Citrobacter phage vB_CfrM_CfP1 YP_009285751.1
Citrobacter phage vB_CroM_CrRp10 YP_010065231.1
Cronobacter phage Pet-CM3-4 YP_010091789.1
Cronobacter phage S13 YP_009196467.1
Cronobacter phage vB_CsaM_GAP161 YP_006986486.1
Cronobacter phage vB_CsaM_leB YP_009831232.1
Cronobacter phage vB_CsaM_leE YP_009831515.1
Delftia phage PhiW-14 YP_003358896.1
Dickeya phage RC-2014 YP_009102946.1
Dickeya virus Limestone YP_007237463.1
Edwardsiella phage PEi20 YP_009190348.1
Enterobacter phage CC31 YP_004010032.1
Enterobacter phage EspM4VN YP_009877022.1
Enterobacter phage myPSH1140 YP_010094058.1
Enterobacter phage PG7 YP_009005452.1
Enterobacter phage phiEap-3 YP_009607133.1
Enterobacter phage vB_EclM_CIP9 YP_009856183.1
Enterobacteria phage Aplg8 YP_010065968.1
Enterobacteria phage ATK47 YP_010088338.1
Enterobacteria phage GEC-3S YP_009118842.1
Enterobacteria phage GiZh YP_010066367.1
Enterobacteria phage Kha5h YP_010066826.1
Enterobacteria phage RB18 YP_010067052.1
Enterobacteria phage RB27 YP_009102374.1
Enterobacteria phage RB51 YP_002854127.1
Enterobacteria phage RB68 YP_009167541.1
Enterobacteria phage T6 YP_010067316.1
Enterobacteria phage vB_EcoM_IME281 YP_010094246.1
Enterobacteria phage vB_EcoM_IME339 YP_010094517.1
Enterobacteria phage vB_EcoM_IME340 YP_010066483.1
Enterobacteria phage vB_EcoM_IME341 YP_010094778.1
Erwinia phage Cronus YP_010095118.1
Erwinia phage phiEa2809 YP_009147622.1
Erwinia phage vB_EamM-Bue1 YP_009837732.1
Escherichia coli O157 typing phage 3 YP_009592786.1
Escherichia coli O157 typing phage 6 YP_009593170.1
Escherichia phage AnYang YP_010100314.1
Escherichia phage APCEc01 YP_009225083.1
Escherichia phage AR1 YP_009167986.1
Escherichia phage Bp7 YP_007004274.1
Escherichia phage Cba120 YP_004957850.1
Escherichia phage EC121 YP_010067851.1
Escherichia phage ECD7 YP_009602122.1
Escherichia phage ECML-134 YP_009102642.1
Escherichia phage ECML-4 YP_009101531.1
Escherichia phage EcNP1 YP_010068079.1
Escherichia phage ECO4 YP_010068405.1
Escherichia phage EcS1 YP_010090885.1
Escherichia phage EP75 YP_009880339.1
Escherichia phage F2 YP_010068971.1
Escherichia phage FEC14 YP_009879566.1
Escherichia phage HP3 YP_010228789.1
Escherichia phage HY01 YP_009148612.1
Escherichia phage HY03 YP_009284033.1
Escherichia phage IME08 YP_003734311.1
Escherichia phage ime09 YP_007004548.1
Escherichia phage JS10 YP_002922515.1
Escherichia phage JS98 YP_001595298.1
Escherichia phage JSE YP_002922234.1
Escherichia phage KIT03 YP_010071643.1
Escherichia phage Lw1 YP_008060735.1
Escherichia phage MLF4 YP_010099745.1
Escherichia phage MX01 YP_009324067.1
Escherichia phage p000v YP_010100007.1
Escherichia phage PE37 YP_010073198.1
Escherichia phage PhaxI YP_007002790.1
Escherichia phage Phi1 YP_001469503.1
Escherichia phage phiC120 YP_010090010.1
Escherichia phage phiEC1 YP_010278642.1
Escherichia phage phT4A YP_010089132.1
Escherichia phage PP01 YP_010073543.1
Escherichia phage QL01 YP_009202905.1
Escherichia phage RB3 YP_009098555.1
Escherichia phage RB49 NP_891729.1
Escherichia phage RB69 (RB69) NP_861874.1
Escherichia phage SF YP_010096272.1
Escherichia phage slur02 YP_009210090.1
Escherichia phage slur03 YP_009625079.1
Escherichia phage slur04 YP_009625387.1
Escherichia phage slur07 YP_009197285.1
Escherichia phage slur14 YP_009180671.1
Escherichia phage ST0 YP_009608493.1
Escherichia phage T2 YP_010073823.1
Escherichia phage teqdroes YP_010074123.1
Escherichia phage teqhad YP_010074374.1
Escherichia phage teqskov YP_010074596.1
Escherichia phage UFV-AREG1 YP_009281505.1
Escherichia phage vB_EcoM-fFiEco06 YP_010069193.1
Escherichia phage vB_EcoM-G28 YP_010069730.1
Escherichia phage vB_EcoM-UFV13 YP_009290438.1
Escherichia phage vb_EcoM-VR5 YP_009205864.1
Escherichia phage vB_EcoM_005 YP_010100495.1
Escherichia phage vB_EcoM_112 YP_009030778.1
Escherichia phage vB_EcoM_ACG-C40 YP_006986723.1
Escherichia phage vB_EcoM_DalCa YP_010067587.1
Escherichia phage vB_EcoM_F1 YP_010068661.1
Escherichia phage vB_EcoM_G4498 YP_010070273.1
Escherichia phage vB_EcoM_G4507 YP_010070551.1
Escherichia phage vB_EcoM_G50 YP_010069999.1
Escherichia phage vB_EcoM_G8 YP_010069464.1
Escherichia phage vB_EcoM_G9062 YP_010070824.1
Escherichia phage vB_EcoM_IME537 YP_010070939.1
Escherichia phage vB_EcoM_JS09 YP_009030621.1
Escherichia phage vB_EcoM_KAW1E185 YP_010071376.1
Escherichia phage vB_EcoM_KWBSE43-6 YP_009822533.1
Escherichia phage vB_EcoM_Lutter YP_010071919.1
Escherichia phage vB_EcoM_NBG2 YP_010072183.1
Escherichia phage vB_EcoM_OE5505 YP_010072460.1
Escherichia phage vB_EcoM_Ozark YP_010072734.1
Escherichia phage vB_EcoM_PhAPEC2 YP_009056758.1
Escherichia phage vB_EcoM_VR20 YP_009207362.1
Escherichia phage vB_EcoM_VR25 YP_009209928.1
Escherichia phage vB_EcoM_VR26 YP_009214020.1
Escherichia phage vB_EcoM_VR7 YP_004063867.1
Escherichia phage vB_vPM_PD112 YP_010072843.1
Escherichia phage WG01 YP_009323373.1
Escherichia phage wV7 YP_007004912.1
Escherichia phage YUEEL01 YP_010074895.1
Escherichia virus KFS-EC YP_010097182.1
Escherichia virus RB14 YP_002854505.1
Escherichia virus RB16 YP_003858511.1
Escherichia virus RB32 YP_803112.1
Escherichia virus RB43 YP_239200.1
Escherichia virus T4 NP_049784.1
Klebsiella phage JD18 YP_009190745.1
Klebsiella phage KP15 YP_003580056.1
Klebsiella phage KP179 YP_010098514.1
Klebsiella phage KP27 YP_007348850.1
Klebsiella phage KPV15 YP_010089497.1
Klebsiella phage Magnus YP_009883478.1
Klebsiella phage Marfa YP_009850366.1
Klebsiella phage Matisse YP_009194462.1
Klebsiella phage May YP_009796177.1
Klebsiella phage Menlow YP_009796398.1
Klebsiella phage Mineola YP_010096150.1
Klebsiella phage Miro YP_009607411.1
Klebsiella phage PKO111 YP_009289433.1
Klebsiella phage PMBT1 YP_009626450.1
Klebsiella phage vB_KpnM_KpS110 YP_009798914.1
Klebsiella phage vB_KpnM_KpV477 YP_009288859.1
Klebsiella phage vB_Kpn_F48 YP_009836923.1
Klebsiella virus 0507KN21 YP_008532062.1
Klebsiella virus UPM 2146 YP_009884750.1
Morganella phage vB_MmoM_MP1 YP_009280023.1
Pectobacterium bacteriophage PM2 YP_009211614.1
Phage NBEco003 YP_010106079.1
Proteus phage phiP4-3 YP_010093642.1
Proteus phage PM2 YP_010092026.1
Proteus phage PM2 YP_010092027.1
Proteus phage vB_PmiM_Pm5461 YP_009195575.1
Pseudomonas phage pf16 YP_009595562.1
Pseudomonas phage PspYZU05 YP_010090604.1
Ralstonia phage RSP15 YP_009276995.1
Salmonella phage 38 YP_009220833.1
Salmonella phage aagejoakim YP_009888140.1
Salmonella phage allotria YP_009887731.1
Salmonella phage barely YP_009888551.1
Salmonella phage bering YP_009887938.1
Salmonella phage BSP101 YP_009876486.1
Salmonella phage Det7 YP_009140187.1
Salmonella phage dinky YP_009888345.1
Salmonella phage GG32 YP_009283960.1
Salmonella phage heyday YP_009887549.1
Salmonella phage maane YP_009889158.1
Salmonella phage Marshall YP_008771674.1
Salmonella phage Maynard YP_008770883.1
Salmonella phage Melville YP_009615647.1
Salmonella phage moki YP_009888747.1
Salmonella phage Mutine YP_009879686.1
Salmonella phage P46FS4 YP_009889358.1
Salmonella phage pertopsoe YP_009888957.1
Salmonella phage pSe_SNUABM_01 YP_010075439.1
Salmonella phage rabagast YP_009887361.1
Salmonella phage S118 YP_009880713.1
Salmonella phage Se-B YP_009948951.1
Salmonella phage Se-G YP_009966624.1
Salmonella phage Se-J YP_009966837.1
Salmonella phage SE14 YP_009890000.1
Salmonella phage SenALZ1 YP_009881255.1
Salmonella phage SenASZ3 YP_009881055.1
Salmonella phage SeSz-1 YP_009881797.1
Salmonella phage SFP10 YP_004895316.1
Salmonella phage SG1 YP_010075065.1
Salmonella phage Sh19 YP_007008104.1
Salmonella phage SKML-39 YP_007236113.1
Salmonella phage SP1 YP_009877751.1
Salmonella phage SS9 YP_009883271.1
Salmonella phage ST-W77 YP_009875980.1
Salmonella phage STML-13-1 YP_009617737.1
Salmonella phage STML-198 YP_009148152.1
Salmonella phage STP4-a YP_009126366.1
Salmonella phage vB-SalM-PM10 YP_009293346.1
Salmonella phage vB-SalM-SJ2 YP_009021415.1
Salmonella phage vB-SalM-SJ3 YP_009030470.1
Salmonella phage vB_SenM-S16 YP_007501201.1
Salmonella phage vB_SnwM_CGG4-1 YP_009286522.1
Salmonella virus ViI YP_004327526.1
Serratia phage CHI14 YP_009609501.1
Serratia phage Muldoon YP_009883890.1
Serratia phage phiMAM1 YP_007349037.1
Serratia phage PhiZZ30 YP_010075710.1
Serratia phage PS2 YP_009030228.1
Serratia phage vB-Sru-IME250 YP_009616030.1
Serratia phage vB_SmaA_3M YP_009841925.1
Serratia phage X20 YP_010092329.1
Shigella phage Ag3 YP_003358648.1
Shigella phage CM8 YP_010075977.1
Shigella phage JK45 YP_010076257.1
Shigella phage MK-13 YP_009882853.1
Shigella phage phi25-307 YP_010093224.1
Shigella phage pSs-1 YP_009110990.1
Shigella phage Sf21 YP_009618980.1
Shigella phage Sf22 YP_009614823.1
Shigella phage Sf23 YP_010076370.1
Shigella phage Sf24 YP_009619104.1
Shigella phage SH7 YP_010076786.1
Shigella phage SHBML-50-1 YP_009288536.1
Shigella phage Shf125875 YP_009100717.1
Shigella phage Shfl2 YP_004415064.1
Shigella phage SHFML-11 YP_009277543.1
Shigella phage SHFML-26 YP_009279164.1
Shigella phage SHSML-52-1 YP_009289111.1
Shigella phage SP18 YP_003934808.1
Stenotrophomonas phage IME-SM1 YP_010077855.1
Stenotrophomonas phage IME13 YP_009217567.1
Stenotrophomonas phage Mendera YP_009851063.1
Stenotrophomonas phage Moby YP_009850714.1
Stenotrophomonas phage YB07 YP_009844358.1
Vibrio phage KVP40 NP_899606.1
Vibrio phage nt-1 (nt-1) YP_008125182.1
Vibrio phage ValKK3 YP_009201387.1
Vibrio phage VAP7 YP_009845810.1
Vibrio phage vB_VchM_Kuja YP_009854223.1
Vibrio phage VH7D YP_009006288.1
Vibrio phage YC YP_009838364.1
Yersinia phage fHe-Yen9-01 YP_010089773.1
Yersinia phage fPS-2 YP_010077054.1
Yersinia phage fPS-65 YP_010091476.1
Yersinia phage fPS-90 YP_010091205.1
Yersinia phage phiD1 YP_009149414.1
Yersinia phage phiR1-RT YP_007236006.1
Yersinia phage PST YP_009153769.1
Yersinia phage PYPS2T YP_010077161.1
Yersinia phage vB_YenM_TG1 YP_009200433.1
Yersinia phage vB_YepM_ZN18 YP_010077671.1