Proteins in Virus Orthologous Group

Species name Protein name
Chivirus chi YP_009101160.1
Cronobacter phage JC01 YP_009998618.1
Delftia phage IME-DE1 YP_009191800.1
Enterobacter phage KNP7 YP_010278122.1
Enterobacteria phage 9g YP_009032357.1
Enterobacteria phage 9g YP_009032359.1
Enterobacteria phage JenK1 YP_009219351.1
Enterobacteria phage JenK1 YP_009219348.1
Enterobacteria phage JenP1 YP_009220042.1
Enterobacteria phage JenP1 YP_009220040.1
Enterobacteria phage JenP2 YP_009217010.1
Enterobacteria phage JenP2 YP_009217007.1
Erwinia phage pEp_SNUABM_08 YP_010000008.1
Escherichia phage APECc02 YP_009593577.1
Escherichia phage CAjan YP_009196863.1
Escherichia phage ECBP5 YP_009146432.1
Escherichia phage FFH2 YP_009031083.1
Escherichia phage FV3 YP_007006346.1
Escherichia phage JES2013 YP_008530423.1
Escherichia phage Murica YP_009594018.1
Escherichia phage PTXU04 YP_009823433.1
Escherichia phage slur01 YP_009201562.1
Escherichia phage slur16 YP_009177410.1
Escherichia phage Utah YP_009999420.1
Escherichia phage V18 YP_009602397.1
Escherichia phage V5 YP_002003688.1
Pectobacterium phage MA11 YP_010000186.1
Pectobacterium phage MA12 YP_010000236.1
Providencia phage vB_PreS-PibeRecoleta YP_009999852.1
Pseudomonas phage 17A YP_009948663.1
Pseudomonas phage phiPsa17 YP_009784748.1
Pseudomonas phage PPpW-4 YP_008873128.1
Pseudomonas phage vB_PsyM_KIL1 YP_009276084.1
Pseudomonas phage vB_PsyM_KIL4 YP_009616842.1
Salmonella phage 118970_sal1 YP_009323583.1
Salmonella phage 35 YP_009830030.1
Salmonella phage 37 YP_009221457.1
Salmonella phage BP12C YP_009300886.1
Salmonella phage BSPM4 YP_009832496.1
Salmonella phage Chi YP_008058147.1
Salmonella phage FSL SP-088 YP_008239910.1
Salmonella phage iEPS5 YP_008240241.1
Salmonella phage KFS-SE1 YP_009835982.1
Salmonella phage KNP6 YP_010278082.1
Salmonella phage SAP012 YP_009999731.1
Salmonella phage SE1 (in:Nonagvirus) YP_009613571.1
Salmonella phage SE1 (in:Nonagvirus) YP_009613569.1
Salmonella phage SeWh-1 YP_009999228.1
Salmonella phage SeZq-1 YP_009999319.1
Salmonella phage Siskin YP_009840787.1
Salmonella phage SPN19 YP_006990257.1
Salmonella phage ST-101 YP_009831639.1
Salmonella phage ST-118 YP_009999059.1
Salmonella phage ST-374 YP_009999077.1
Salmonella phage TS13 YP_009999571.1
Salmonella phage vB_SalS_ABTNLsp1 YP_009999495.1
Salmonella phage vB_SenS_BPS1 YP_009998783.1
Salmonella phage vB_SenS_BPS2 YP_009998865.1
Salmonella phage vB_SenS_BPS4 YP_009998939.1
Salmonella phage vB_SenS_ER19 YP_009998712.1
Salmonella phage vB_SenS_ER24 YP_009999173.1
Salmonella phage vB_SenS_ER3 YP_009999592.1
Salmonella phage vB_SenS_ER6 YP_009999674.1
Salmonella phage YSD1 YP_009833630.1
Serratia phage KpYy_1_41 YP_010161301.1