Proteins in Virus Orthologous Group

Species name Protein name
Arthrobacter phage Maja YP_009818575.1
Arthrobacter phage Maja YP_009818574.1
Corynebacterium phage C3PO YP_009620186.1
Corynebacterium phage C3PO YP_009620185.1
Corynebacterium phage Darwin YP_009620282.1
Corynebacterium phage Darwin YP_009620281.1
Corynebacterium phage P1201 YP_001468945.1
Corynebacterium phage Poushou YP_009626528.1
Corynebacterium phage Poushou YP_009626527.1
Corynebacterium phage Zion YP_009620375.1
Corynebacterium phage Zion YP_009620376.1
Gordonia phage Bachita YP_009276157.1
Gordonia phage Bantam YP_009287495.1
Gordonia phage BrutonGaster YP_009820546.1
Gordonia phage ClubL YP_009273079.1
Gordonia phage Cucurbita YP_009281200.1
Gordonia phage Daredevil YP_009807139.1
Gordonia phage GAL1 YP_009324408.1
Gordonia phage GAL1 YP_009324409.1
Gordonia phage GMA4 YP_009276369.1
Gordonia phage GMA4 YP_009276370.1
Gordonia phage GRU1 YP_004935850.1
Gordonia phage GTE5 YP_004935759.1
Gordonia phage GTE8 YP_009187089.1
Gordonia phage GTE8 YP_009187088.1
Gordonia phage OneUp YP_009274455.1
Gordonia phage Smoothie YP_009269158.1
Gordonia phage Yvonnetastic YP_009301095.1
Gordonia phage Yvonnetastic YP_009301096.1
Mycobacterium phage Archie YP_009205482.1
Mycobacterium phage Archie YP_009205481.1
Mycobacterium phage Bernal13 YP_009031142.1
Mycobacterium phage Bernal13 YP_009031143.1
Mycobacterium phage Bongo YP_009604883.1
Mycobacterium phage Bongo YP_009604882.1
Mycobacterium phage Crossroads YP_008410890.1
Mycobacterium phage Crossroads YP_008410889.1
Mycobacterium phage Gardann YP_009292528.1
Mycobacterium phage Gardann YP_009292529.1
Mycobacterium phage Lolly9 YP_009202403.1
Mycobacterium phage Lolly9 YP_009202402.1
Mycobacterium phage Marvin YP_009614163.1
Mycobacterium phage Marvin YP_009614162.1
Mycobacterium phage MosMoris YP_009031554.1
Mycobacterium phage MosMoris YP_009031555.1
Mycobacterium phage PegLeg YP_008050957.1
Mycobacterium phage PegLeg YP_008050956.1
Mycobacterium phage Rey YP_009605018.1
Mycobacterium phage Rey YP_009605019.1
Mycobacterium phage Snenia YP_009197011.1
Mycobacterium phage Snenia YP_009197010.1
Mycobacterium phage Whirlwind YP_008408674.1
Mycobacterium phage Whirlwind YP_008408673.1
Mycobacterium phage Wildcat YP_655901.1
Mycobacterium phage Wildcat YP_655902.1
Mycobacterium virus Bron YP_003857145.1
Mycobacterium virus Bron YP_003857146.1
Mycobacterium virus Faith1 YP_004538958.1
Mycobacterium virus Faith1 YP_004538959.1
Mycobacterium virus Joedirt YP_009635859.1
Mycobacterium virus Joedirt YP_009635860.1
Mycobacterium virus Rumpelstiltskin YP_009017240.1
Mycobacterium virus Rumpelstiltskin YP_009017239.1
Nocardia phage NBR1 YP_004957657.1
Rhodococcus phage REQ2 YP_005087061.1
Rhodococcus phage Whack YP_009848405.1