Proteins in Virus Orthologous Group

Species name Protein name
Acanthamoeba polyphaga lentillevirus EJN41195.1
Choristoneura biennis entomopoxvirus YP_008004162.1
Choristoneura biennis entomopoxvirus YP_008004340.1
Choristoneura biennis entomopoxvirus YP_008004159.1
Choristoneura biennis entomopoxvirus YP_008004172.1
Choristoneura biennis entomopoxvirus YP_008004170.1
Choristoneura biennis entomopoxvirus YP_008004163.1
Choristoneura biennis entomopoxvirus YP_008004161.1
Choristoneura biennis entomopoxvirus YP_008004292.1
Choristoneura biennis entomopoxvirus YP_008004171.1
Choristoneura biennis entomopoxvirus YP_008004169.1
Hyposidra talaca nucleopolyhedrovirus YP_010086371.1
Hyposidra talaca nucleopolyhedrovirus YP_010086407.1
Lymantria dispar multiple nucleopolyhedrovirus NP_047790.1
Lymantria dispar multiple nucleopolyhedrovirus NP_047759.1
Lymantria dispar multiple nucleopolyhedrovirus NP_047668.1
Lymantria dispar multiple nucleopolyhedrovirus NP_047791.1
Lymantria dispar multiple nucleopolyhedrovirus NP_047783.1
Lymantria dispar multiple nucleopolyhedrovirus NP_047669.1
Megavirus chiliensis AEQ32638.1
Megavirus courdo7 AEX62196.1
Operophtera brumata nucleopolyhedrovirus YP_009552615.1
Operophtera brumata nucleopolyhedrovirus YP_009552674.1
Spodoptera exigua multiple nucleopolyhedrovirus NP_037773.1
Spodoptera frugiperda multiple nucleopolyhedrovirus YP_001036361.1
Spodoptera frugiperda multiple nucleopolyhedrovirus YP_001036309.1
Spodoptera littoralis nucleopolyhedrovirus YP_009505929.1
Thysanoplusia orichalcea nucleopolyhedrovirus YP_007250424.1
Thysanoplusia orichalcea nucleopolyhedrovirus YP_007250504.1
Thysanoplusia orichalcea nucleopolyhedrovirus YP_007250414.1