Proteins in Virus Orthologous Group

Species name Protein name
Gordonia phage KatherineG YP_009269061.1
Gordonia phage Rosalind YP_009268961.1
Gordonia phage Waits YP_009624555.1
Mycobacterium phage Adzzy YP_008409334.1
Mycobacterium phage Anubis YP_009219105.1
Mycobacterium phage Archetta YP_010060997.1
Mycobacterium phage Ariel YP_009205288.1
Mycobacterium phage Arturo YP_009638694.1
Mycobacterium phage Astro YP_009638493.1
Mycobacterium phage BabyRay YP_010060484.1
Mycobacterium phage Backyardigan YP_009635449.1
Mycobacterium phage Baka YP_009636332.1
Mycobacterium phage BellusTerra YP_009005597.1
Mycobacterium phage Benedict YP_009637938.1
Mycobacterium phage BTCU-1 YP_008126129.1
Mycobacterium phage Bxz2 NP_817628.1
Mycobacterium phage Camperdownii YP_010062853.1
Mycobacterium phage Cerulean YP_010062512.1
Mycobacterium phage Chadwick YP_009207700.1
Mycobacterium phage Cintron YP_010062678.1
Mycobacterium phage Collard YP_009950698.1
Mycobacterium phage Courthouse YP_009012054.1
Mycobacterium phage CRB1 YP_009009779.1
Mycobacterium phage Cuco YP_009638121.1
Mycobacterium phage Dreamboat YP_009014033.1
Mycobacterium phage DroogsArmy YP_010061991.1
Mycobacterium phage Fredward YP_008767102.1
Mycobacterium phage George YP_009635795.1
Mycobacterium phage HelDan YP_009637665.1
Mycobacterium phage ICleared YP_010062941.1
Mycobacterium phage Iracema64 YP_009190898.1
Mycobacterium phage Jasper YP_001994591.1
Mycobacterium phage JHC117 YP_009635633.1
Mycobacterium phage Jobu08 YP_008126280.1
Mycobacterium phage Kampy YP_009031898.1
Mycobacterium phage Kratio YP_009212829.1
Mycobacterium phage LadyBird YP_009193668.1
Mycobacterium phage Larva YP_009016445.1
Mycobacterium phage LeoAvram YP_010062603.1
Mycobacterium phage Leston YP_009950795.1
Mycobacterium phage LHTSCC YP_009018825.1
Mycobacterium phage LittleCherry YP_008430692.1
Mycobacterium phage LittleE YP_009637072.1
Mycobacterium phage MA5 YP_010060401.1
Mycobacterium phage MarQuardt YP_009198468.1
Mycobacterium phage MiaZeal YP_009213375.1
Mycobacterium phage Microwolf YP_009635718.1
Mycobacterium phage Miramae YP_010063116.1
Mycobacterium phage Mundrea YP_010063204.1
Mycobacterium phage MyraDee YP_010062163.1
Mycobacterium phage Naca YP_010060659.1
Mycobacterium phage Noelle YP_010063029.1
Mycobacterium phage Nyxis YP_009005877.1
Mycobacterium phage Obama12 YP_009007231.1
Mycobacterium phage Omega NP_818465.1
Mycobacterium phage Omnicron YP_009201719.1
Mycobacterium phage Optimus YP_009591008.1
Mycobacterium phage Paola YP_009950889.1
Mycobacterium phage Peaches YP_003358741.1
Mycobacterium phage Phantastic YP_009032525.1
Mycobacterium phage Pistachio YP_010060576.1
Mycobacterium phage Purple Haze YP_010060001.1
Mycobacterium phage Rando14 YP_009950982.1
Mycobacterium phage Redno2 YP_008410312.1
Mycobacterium phage RhynO YP_009010018.1
Mycobacterium phage Rockstar YP_009614557.1
Mycobacterium phage Scorpia YP_010060747.1
Mycobacterium phage Sheen YP_009209075.1
Mycobacterium phage Smeadley YP_009204125.1
Mycobacterium phage SoilDragon YP_010060084.1
Mycobacterium phage Swirley YP_009208921.1
Mycobacterium phage SWU2 YP_010061916.1
Mycobacterium phage Theia YP_009214304.1
Mycobacterium phage Thyatira YP_009951073.1
Mycobacterium phage Tiffany YP_009195141.1
Mycobacterium phage UnionJack YP_009198806.1
Mycobacterium phage Veracruz YP_010060314.1
Mycobacterium phage Wile YP_009014120.1
Mycobacterium phage Wizard007 YP_010062768.1
Mycobacterium phage Zetzy YP_010060173.1
Mycobacterium phage Zolita YP_010060831.1