Proteins in Virus Orthologous Group

Species name Protein name
Arthrobacter phage Amigo YP_009603218.1
Arthrobacter phage Amigo YP_009603217.1
Arthrobacter phage Auxilium YP_010655836.1
Arthrobacter phage Auxilium YP_010655835.1
Arthrobacter phage Bridgette YP_009815218.1
Arthrobacter phage Bridgette YP_009815217.1
Arthrobacter phage Constance YP_009815289.1
Arthrobacter phage Constance YP_009815288.1
Arthrobacter phage Eileen YP_009815430.1
Arthrobacter phage Eileen YP_009815431.1
Arthrobacter phage Faja YP_010656302.1
Arthrobacter phage Faja YP_010656303.1
Arthrobacter phage Hestia YP_010655927.1
Arthrobacter phage Hestia YP_010655928.1
Arthrobacter phage Isolde YP_010656106.1
Arthrobacter phage Isolde YP_010656107.1
Arthrobacter phage Judy YP_009815494.1
Arthrobacter phage Judy YP_009815495.1
Arthrobacter phage Molivia YP_009610162.1
Arthrobacter phage Molivia YP_009610163.1
Arthrobacter phage Peas YP_009815565.1
Arthrobacter phage Peas YP_009815566.1
Arthrobacter phage Persistence YP_010656017.1
Arthrobacter phage Persistence YP_010656016.1
Arthrobacter phage Richie YP_010655737.1
Arthrobacter phage Richie YP_010655738.1
Arthrobacter phage Seahorse YP_010656203.1
Arthrobacter phage Seahorse YP_010656204.1
Arthrobacter phage TripleJ YP_009884419.1
Arthrobacter phage TripleJ YP_009884418.1
Brevibacterium phage AGM1 YP_010080432.1
Brevibacterium phage LuckyBarnes YP_009792196.1
Brevibacterium phage LuckyBarnes YP_009792197.1
Clavibacter phage CN1A YP_009004255.1
Microbacterium phage Footloose YP_010754410.1
Microbacterium phage Footloose YP_010754411.1
Microbacterium phage vB_MoxS-ISF9 YP_009021460.1
Streptomyces phage ZL12 YP_003257417.1