Proteins in Virus Orthologous Group

Species name Protein name
Acidovorax phage ACP17 YP_009609683.1
Acinetobacter phage 133 YP_004300747.1
Acinetobacter phage AbTZA1 YP_009882246.1
Acinetobacter phage Ac42 YP_004009534.1
Acinetobacter phage Acj61 YP_004009788.1
Acinetobacter phage Acj9 YP_004010308.1
Acinetobacter phage AM101 YP_009889800.1
Acinetobacter phage KARL-1 YP_009881533.1
Acinetobacter phage vB_AbaM_Apostate YP_009886442.1
Acinetobacter phage vB_AbaM_Berthold YP_009886196.1
Acinetobacter phage vB_AbaM_Kimel YP_009886692.1
Acinetobacter phage vB_AbaM_Konradin YP_009885351.1
Acinetobacter phage vB_AbaM_Lazarus YP_009886939.1
Acinetobacter phage vB_AbaM_PhT2 YP_009887182.1
Acinetobacter phage vB_ApiM_fHyAci03 YP_009880938.1
Acinetobacter phage ZZ1 YP_006489139.1
Aeromonas phage 25 YP_656375.1
Aeromonas phage 31 YP_238876.1
Aeromonas phage 44RR2.8t NP_932504.1
Aeromonas phage 50AhydR13PP YP_010095698.1
Aeromonas phage 60AhydR15PP YP_010095743.1
Aeromonas phage 65 YP_004300932.1
Aeromonas phage Aeh1 NP_944100.1
Aeromonas phage Aes012 YP_007677865.1
Aeromonas phage Aes508 YP_007010826.1
Aeromonas phage Ah1 YP_010092959.1
Aeromonas phage AS-gz YP_009612992.1
Aeromonas phage AS-sw YP_009834907.1
Aeromonas phage AS-zj YP_009834672.1
Aeromonas phage CC2 YP_007010347.1
Aeromonas phage phiA8-29 YP_009833149.1
Aeromonas phage phiAS4 YP_003969140.1
Aeromonas phage phiAS4 YP_003969139.1
Aeromonas phage phiAS5 YP_003969295.1
Aeromonas phage PX29 YP_009011634.1
Agrobacterium phage Atu_ph04 YP_010662983.1
Agrobacterium phage Atu_ph07 YP_009611808.1
Agrobacterium phage OLIVR5 YP_010107359.1
Campylobacter phage CP21 YP_007005307.1
Campylobacter phage CP220 YP_009169252.1
Campylobacter phage CP30A YP_006908143.1
Campylobacter phage CP81 YP_009623375.1
Campylobacter phage CPt10 YP_009169059.1
Campylobacter phage CPX YP_004956892.1
Campylobacter phage NCTC12673 YP_004421633.1
Campylobacter phage PC14 YP_009321737.1
Campylobacter phage vB_CcoM-IBB_35 YP_009590841.1
Campylobacter phage vB_CjeM_Los1 YP_009597137.1
Caulobacter phage Cr30 YP_009098960.1
Citrobacter phage CF1 ERZ-2017 YP_009618242.1
Citrobacter phage IME-CF2 YP_009218799.1
Citrobacter phage Margaery YP_009195023.1
Citrobacter phage Merlin YP_009203899.1
Citrobacter phage Miller YP_009097810.1
Citrobacter phage Moon YP_009146613.1
Citrobacter phage PhiZZ23 YP_010065805.1
Citrobacter phage PhiZZ6 YP_010065531.1
Citrobacter phage vB_CfrM_CfP1 YP_009285742.1
Citrobacter phage vB_CroM_CrRp10 YP_010065221.1
Cronobacter phage LPCS28 YP_010665943.1
Cronobacter phage Pet-CM3-4 YP_010091779.1
Cronobacter phage S13 YP_009196476.1
Cronobacter phage vB_CsaM_GAP161 YP_006986477.1
Cronobacter phage vB_CsaM_GAP32 YP_006987300.1
Cronobacter phage vB_CsaM_leB YP_009831223.1
Cronobacter phage vB_CsaM_leE YP_009831505.1
Cyanophage P-RSM1 YP_007877756.1
Cyanophage P-RSM6 YP_007675156.1
Cyanophage P-TIM40 YP_009188183.1
Cyanophage S-RIM12 isolate RW_01_0310 YP_009779074.1
Cyanophage S-RIM12 isolate RW_06_0310 YP_009779290.1
Cyanophage S-RIM12 isolate W1_08_0910 YP_009779505.1
Cyanophage S-RIM32 YP_009301617.1
Cyanophage S-RIM44 YP_009783249.1
Cyanophage S-RIM50 YP_009302183.1
Cyanophage S-TIM4 YP_009806366.1
Delftia phage PhiW-14 YP_003358905.1
Dickeya phage RC-2014 YP_009102958.1
Dickeya phage vB-DsoM-LIMEstone1 YP_007237476.1
Edwardsiella phage PEi20 YP_009190339.1
Enterobacter phage CC31 YP_004010023.1
Enterobacter phage EspM4VN YP_009877012.1
Enterobacter phage myPSH1140 YP_010094050.1
Enterobacter phage PG7 YP_009005443.1
Enterobacter phage phiEap-3 YP_009607124.1
Enterobacter phage vB_EclM_CIP9 YP_009856174.1
Enterobacter phage vB_EclM_Q7622 YP_010650724.1
Enterobacter phage vB_EhoM-IME523 YP_010650424.1
Enterobacteria phage Aplg8 YP_010065960.1
Enterobacteria phage ATK47 YP_010088347.1
Enterobacteria phage GEC-3S YP_009118833.1
Enterobacteria phage GiZh YP_010066358.1
Enterobacteria phage Kha5h YP_010066817.1
Enterobacteria phage RB18 YP_010067043.1
Enterobacteria phage RB27 YP_009102365.1
Enterobacteria phage RB51 YP_002854118.1
Enterobacteria phage RB68 YP_009167532.1
Enterobacteria phage T6 YP_010067305.1
Enterobacteria phage vB_EcoM_IME281 YP_010094255.1
Enterobacteria phage vB_EcoM_IME339 YP_010094526.1
Enterobacteria phage vB_EcoM_IME340 YP_010066492.1
Enterobacteria phage vB_EcoM_IME341 YP_010094787.1
Erwinia phage Cronus YP_010095109.1
Erwinia phage phiEa2809 YP_009147630.1
Erwinia phage vB_EamM-Bue1 YP_009837742.1
Escherichia coli O157 typing phage 3 YP_009592795.1
Escherichia coli O157 typing phage 6 YP_009593161.1
Escherichia phage 121Q YP_009102135.1
Escherichia phage AnYang YP_010100305.1
Escherichia phage APCEc01 YP_009225092.1
Escherichia phage AR1 YP_009167977.1
Escherichia phage Bp7 YP_007004286.1
Escherichia phage Cba120 YP_004957860.1
Escherichia phage EC121 YP_010067842.1
Escherichia phage ECD7 YP_009602111.1
Escherichia phage ECML-134 YP_009102632.1
Escherichia phage ECML-4 YP_009101519.1
Escherichia phage EcNP1 YP_010068070.1
Escherichia phage ECO4 YP_010068396.1
Escherichia phage EcS1 YP_010090876.1
Escherichia phage EP75 YP_009880326.1
Escherichia phage F2 YP_010068981.1
Escherichia phage FEC14 YP_009879577.1
Escherichia phage HP3 YP_010228799.1
Escherichia phage HX01 YP_010500462.1
Escherichia phage HY01 YP_009148603.1
Escherichia phage HY03 YP_009284021.1
Escherichia phage IME08 YP_003734302.1
Escherichia phage ime09 YP_007004539.1
Escherichia phage JS10 YP_002922506.1
Escherichia phage JS98 YP_001595289.1
Escherichia phage JSE YP_002922224.1
Escherichia phage KIT03 YP_010071634.1
Escherichia phage Lw1 YP_008060725.1
Escherichia phage MLF4 YP_010099755.1
Escherichia phage MX01 YP_009324057.1
Escherichia phage p000v YP_010100016.1
Escherichia phage PBECO4 YP_009150339.1
Escherichia phage PE37 YP_010073207.1
Escherichia phage PhaxI YP_007002803.1
Escherichia phage Phi1 YP_001469493.1
Escherichia phage phiC120 YP_010090001.1
Escherichia phage phiC120 YP_010090267.1
Escherichia phage phiE142 YP_010088654.1
Escherichia phage phT4A YP_010089121.1
Escherichia phage PP01 YP_010073530.1
Escherichia phage QL01 YP_009202894.1
Escherichia phage RB14 YP_002854496.1
Escherichia phage RB16 YP_003858501.1
Escherichia phage RB3 YP_009098545.1
Escherichia phage RB32 YP_803103.1
Escherichia phage RB43 YP_239190.1
Escherichia phage RB49 NP_891720.1
Escherichia phage RB69 (RB69) NP_861865.1
Escherichia phage SF YP_010096281.1
Escherichia phage slur02 YP_009210347.1
Escherichia phage slur03 YP_009625088.1
Escherichia phage slur04 YP_009625378.1
Escherichia phage slur07 YP_009197294.1
Escherichia phage slur14 YP_009180662.1
Escherichia phage ST0 YP_009608502.1
Escherichia phage T2 YP_010073811.1
Escherichia phage T4 NP_049772.1
Escherichia phage teqdroes YP_010074132.1
Escherichia phage teqhad YP_010074365.1
Escherichia phage teqskov YP_010074605.1
Escherichia phage UFV-AREG1 YP_009281496.1
Escherichia phage vB_EcoM-fFiEco06 YP_010069183.1
Escherichia phage vB_EcoM-G28 YP_010069721.1
Escherichia phage vB_EcoM-UFV13 YP_009290429.1
Escherichia phage vb_EcoM-VR5 YP_009205855.1
Escherichia phage vB_EcoM_005 YP_010100509.1
Escherichia phage vB_EcoM_112 YP_009030769.1
Escherichia phage vB_EcoM_ACG-C40 YP_006986714.1
Escherichia phage vB_EcoM_DalCa YP_010067578.1
Escherichia phage vB_EcoM_F1 YP_010068650.1
Escherichia phage vB_EcoM_G4498 YP_010070264.1
Escherichia phage vB_EcoM_G4507 YP_010070541.1
Escherichia phage vB_EcoM_G50 YP_010069990.1
Escherichia phage vB_EcoM_G8 YP_010069455.1
Escherichia phage vB_EcoM_G9062 YP_010070814.1
Escherichia phage vB_EcoM_IME537 YP_010070930.1
Escherichia phage vB_EcoM_JS09 YP_009037597.1
Escherichia phage vB_EcoM_KAW1E185 YP_010071367.1
Escherichia phage vB_EcoM_KWBSE43-6 YP_009822522.1
Escherichia phage vB_EcoM_Lutter YP_010071910.1
Escherichia phage vB_EcoM_NBG2 YP_010072173.1
Escherichia phage vB_EcoM_OE5505 YP_010072451.1
Escherichia phage vB_EcoM_Ozark YP_010072725.1
Escherichia phage vB_EcoM_PhAPEC2 YP_009056749.1
Escherichia phage vB_EcoM_RZ YP_010651035.1
Escherichia phage vB_EcoM_VR20 YP_009207353.1
Escherichia phage vB_EcoM_VR25 YP_009209919.1
Escherichia phage vB_EcoM_VR26 YP_009214009.1
Escherichia phage vB_EcoM_VR7 YP_004063857.1
Escherichia phage vB_vPM_PD112 YP_010073102.1
Escherichia phage WG01 YP_009323364.1
Escherichia phage wV7 YP_007004903.1
Escherichia phage YUEEL01 YP_010074885.1
Escherichia virus KFS-EC YP_010097172.1
Klebsiella phage 0507-KN2-1 YP_008532053.1
Klebsiella phage JD18 YP_009190736.1
Klebsiella phage K64-1 YP_010842928.1
Klebsiella phage KP15 YP_003580045.1
Klebsiella phage KP179 YP_010098523.1
Klebsiella phage KP27 YP_007348841.1
Klebsiella phage KPV15 YP_010089486.1
Klebsiella phage KPV15 YP_010089487.1
Klebsiella phage Magnus YP_009883466.1
Klebsiella phage Marfa YP_009850358.1
Klebsiella phage Matisse YP_009194453.1
Klebsiella phage May YP_009796166.1
Klebsiella phage Menlow YP_009796387.1
Klebsiella phage Mineola YP_010096141.1
Klebsiella phage Miro YP_009607402.1
Klebsiella phage PKO111 YP_009289423.1
Klebsiella phage PMBT1 YP_009626441.1
Klebsiella phage UPM 2146 YP_009884739.1
Klebsiella phage vB_KleM_RaK2 YP_007007193.1
Klebsiella phage vB_KpnM_KpS110 YP_009798902.1
Klebsiella phage vB_KpnM_KpV477 YP_009288849.1
Klebsiella phage vB_Kpn_F48 YP_009836933.1
Kosakonia phage 305 YP_010650141.1
Morganella phage vB_MmoM_MP1 YP_009280014.1
Pectobacterium bacteriophage PM2 YP_009211604.1
Pectobacterium phage vB_PcaM_CBB YP_009594741.1
Pelagibacter phage HTVC008M YP_007517939.1
Phage NBEco003 YP_010106088.1
Prochlorococcus phage MED4-213 YP_007673763.1
Prochlorococcus phage P-HM1 YP_004322530.1
Prochlorococcus phage P-HM2 YP_004323476.1
Prochlorococcus phage P-RSM4 YP_004323243.1
Prochlorococcus phage P-SSM2 YP_214352.1
Prochlorococcus phage P-SSM3 YP_008129935.1
Prochlorococcus phage P-SSM4 YP_214649.1
Prochlorococcus phage P-SSM7 YP_004324930.1
Prochlorococcus phage P-TIM68 YP_009213604.1
Prochlorococcus phage Syn1 YP_004324477.1
Prochlorococcus phage Syn33 YP_004323707.1
Proteus phage phiP4-3 YP_010093651.1
Proteus phage PM2 YP_010092015.1
Proteus phage PM2 YP_010092016.1
Proteus phage vB_PmiM_Pm5461 YP_009195566.1
Pseudomonas phage pf16 YP_009595573.1
Pseudomonas phage PspYZU05 YP_010090593.1
Pseudomonas phage vB_PaeM_PA5oct YP_010678923.1
Ralstonia phage RSP15 YP_009277005.1
Rhizobium phage AF3 YP_010662242.1
Rhizobium phage P9VFCI YP_010662126.1
Rhizobium phage RHph_I1_9 YP_010661655.1
Rhizobium phage RHph_N34 YP_010661405.1
Rhizobium phage RHph_Y68 YP_010661149.1
Rhizobium phage RL2RES YP_010662917.1
Rhizobium phage RL38J1 YP_010662475.1
Rhizobium phage vB_RleM_P10VF YP_009099797.1
Salmonella phage 38 YP_009220816.1
Salmonella phage aagejoakim YP_009888128.1
Salmonella phage allotria YP_009887720.1
Salmonella phage barely YP_009888538.1
Salmonella phage bering YP_009887926.1
Salmonella phage BSP101 YP_009876475.1
Salmonella phage Det7 YP_009140385.1
Salmonella phage dinky YP_009888334.1
Salmonella phage GG32 YP_009283972.1
Salmonella phage heyday YP_009887537.1
Salmonella phage KM16 YP_010844066.1
Salmonella phage maane YP_009889146.1
Salmonella phage Marshall YP_008771663.1
Salmonella phage Maynard YP_008770872.1
Salmonella phage Melville YP_009615638.1
Salmonella phage moki YP_009888736.1
Salmonella phage Mutine YP_009879673.1
Salmonella phage P46FS4 YP_009889348.1
Salmonella phage pertopsoe YP_009888945.1
Salmonella phage pSe_SNUABM_01 YP_010075426.1
Salmonella phage rabagast YP_009887349.1
Salmonella phage S118 YP_009880725.1
Salmonella phage Se-B YP_009948940.1
Salmonella phage Se-G YP_009966635.1
Salmonella phage Se-J YP_009966825.1
Salmonella phage SE14 YP_009889989.1
Salmonella phage SenALZ1 YP_009881267.1
Salmonella phage SenASZ3 YP_009881066.1
Salmonella phage SeSz-1 YP_009881786.1
Salmonella phage SFP10 YP_004895327.1
Salmonella phage SG1 YP_010075054.1
Salmonella phage Sh19 YP_007008113.1
Salmonella phage SKML-39 YP_007236101.1
Salmonella phage SP1 YP_009877762.1
Salmonella phage SS9 YP_009883283.1
Salmonella phage ST-W77 YP_009875991.1
Salmonella phage STML-13-1 YP_009617749.1
Salmonella phage STML-198 YP_009148143.1
Salmonella phage STP4-a YP_009126356.1
Salmonella phage vB-SalM-PM10 YP_009293357.1
Salmonella phage vB-SalM-SJ2 YP_009021403.1
Salmonella phage vB-SalM-SJ3 YP_009030459.1
Salmonella phage vB_SenM-S16 YP_007501191.1
Salmonella phage vB_SnwM_CGG4-1 YP_009286513.1
Salmonella phage Vi01 YP_004327537.1
Serratia phage BF YP_009599693.1
Serratia phage CHI14 YP_009609491.1
Serratia phage Muldoon YP_009883882.1
Serratia phage phiMAM1 YP_007349026.1
Serratia phage PhiZZ30 YP_010075701.1
Serratia phage PS2 YP_009030219.1
Serratia phage vB-Sru-IME250 YP_009616019.1
Serratia phage vB_SmaA_3M YP_009841915.1
Serratia phage X20 YP_010092319.1
Shigella phage Ag3 YP_003358658.1
Shigella phage CM8 YP_010075968.1
Shigella phage JK45 YP_010076248.1
Shigella phage MK-13 YP_009882843.1
Shigella phage phi25-307 YP_010093215.1
Shigella phage pSs-1 YP_009110980.1
Shigella phage Sf21 YP_009618971.1
Shigella phage Sf22 YP_009614813.1
Shigella phage Sf23 YP_010076361.1
Shigella phage Sf24 YP_009619095.1
Shigella phage SH7 YP_010076777.1
Shigella phage SHBML-50-1 YP_009288526.1
Shigella phage Shf125875 YP_009100708.1
Shigella phage Shfl2 YP_004415055.1
Shigella phage SHFML-11 YP_009277534.1
Shigella phage SHFML-26 YP_009279153.1
Shigella phage SHSML-52-1 YP_009289120.1
Shigella phage SP18 YP_003934798.1
Sinorhizobium phage phiM12 YP_009143014.1
Sinorhizobium phage phiM7 YP_009601211.1
Sinorhizobium phage phiM9 YP_009189508.1
Sinorhizobium phage phiN3 YP_009212341.1
Sphingomonas phage PAU YP_007006870.1
Stenotrophomonas maltophilia phage vB_SmaM_Ps15 YP_010667574.1
Stenotrophomonas phage IME-SM1 YP_010077847.1
Stenotrophomonas phage IME13 YP_009217557.1
Stenotrophomonas phage IME13 YP_009217559.1
Stenotrophomonas phage Mendera YP_009851338.1
Stenotrophomonas phage Moby YP_009850974.1
Stenotrophomonas phage YB07 YP_009844349.1
Synechococcus phage ACG-2014c YP_007001814.1
Synechococcus phage ACG-2014f YP_009134336.1
Synechococcus phage ACG-2014f_Syn7803C7 YP_009778273.1
Synechococcus phage ACG-2014f_Syn7803C8 YP_009778563.1
Synechococcus phage ACG-2014f_Syn7803US26 YP_009778842.1
Synechococcus phage ACG-2014g YP_009133652.1
Synechococcus phage ACG-2014h YP_009008223.1
Synechococcus phage ACG-2014i YP_009140878.1
Synechococcus phage Bellamy YP_009791274.1
Synechococcus phage metaG-MbCM1 YP_007001598.1
Synechococcus phage S-B64 YP_010095246.1
Synechococcus phage S-CAM1 YP_007673126.1
Synechococcus phage S-CAM22 YP_010088748.1
Synechococcus phage S-CAM3 YP_009321376.1
Synechococcus phage S-CAM4 YP_009320541.1
Synechococcus phage S-CAM7 YP_009323066.1
Synechococcus phage S-CAM8 YP_008125624.1
Synechococcus phage S-CAM9 YP_009322514.1
Synechococcus phage S-CRM01 YP_004508462.1
Synechococcus phage S-H34 YP_010670576.1
Synechococcus phage S-H35 YP_010090464.1
Synechococcus phage S-H38 YP_010670464.1
Synechococcus phage S-H9-1 YP_010669666.1
Synechococcus phage S-H9-2 YP_010669288.1
Synechococcus phage S-IOM18 YP_008126399.1
Synechococcus phage S-MbCM100 YP_009007948.1
Synechococcus phage S-N03 YP_010669249.1
Synechococcus phage S-P4 YP_009816021.1
Synechococcus phage S-PM2 YP_195127.1
Synechococcus phage S-RIM2 R1_1999 YP_007675558.1
Synechococcus phage S-RIM8 YP_009783002.1
Synechococcus phage S-RIM8 A.HR1 YP_007518178.1
Synechococcus phage S-RSM4 YP_003097363.1
Synechococcus phage S-SCSM1 YP_010669715.1
Synechococcus phage S-ShM2 YP_004322769.1
Synechococcus phage S-SKS1 YP_007674517.1
Synechococcus phage S-SM1 YP_004323001.1
Synechococcus phage S-SM2 YP_004322259.1
Synechococcus phage S-SRM01 YP_010670176.1
Synechococcus phage S-SSM4 YP_007677257.1
Synechococcus phage S-SSM5 YP_004324705.1
Synechococcus phage S-SSM7 YP_004324188.1
Synechococcus phage S-SZBM1 YP_010656682.1
Synechococcus phage S-T4 YP_009810949.1
Synechococcus phage S-WAM1 YP_009325083.1
Synechococcus phage S-WAM2 YP_009324260.1
Synechococcus phage Syn19 YP_004323929.1
Synechococcus phage Syn30 YP_007877965.1
Synechococcus phage syn9 YP_717776.1
Synechococcus virus S-PRM1 YP_010097704.1
Tenacibaculum phage pT24 YP_009876784.1
Tenacibaculum phage PTm1 YP_009873686.1
Vibrio phage KVP40 NP_899596.1
Vibrio phage nt-1 (nt-1) YP_008125172.1
Vibrio phage ValKK3 YP_009201397.1
Vibrio phage VAP7 YP_009845800.1
Vibrio phage vB_VchM_Kuja YP_009854233.1
Vibrio phage VH7D YP_009006278.1
Vibrio phage YC YP_009838373.1
Yersinia phage fHe-Yen9-01 YP_010089764.1
Yersinia phage fHe-Yen9-04 YP_009623802.1
Yersinia phage fPS-2 YP_010077044.1
Yersinia phage fPS-65 YP_010091467.1
Yersinia phage fPS-90 YP_010091196.1
Yersinia phage phiD1 YP_009149405.1
Yersinia phage phiR1-RT YP_007235994.1
Yersinia phage PST YP_009153759.1
Yersinia phage PYPS2T YP_010077421.1
Yersinia phage vB_YenM_TG1 YP_009200422.1
Yersinia phage vB_YepM_ZN18 YP_010077662.1