Proteins in Virus Orthologous Group

Species name Protein name
Citrobacter phage CF1 ERZ-2017 YP_009618107.1
Citrobacter phage Merlin YP_009203760.1
Citrobacter phage Moon YP_009146481.1
Citrobacter phage PhiZZ23 YP_010065688.1
Citrobacter phage PhiZZ6 YP_010065417.1
Citrobacter phage vB_CroM_CrRp10 YP_010065369.1
Cronobacter phage Pet-CM3-4 YP_010091653.1
Edwardsiella phage PEi20 YP_009190208.1
Enterobacter phage CC31 YP_004009900.1
Enterobacter phage myPSH1140 YP_010093941.1
Enterobacter phage PG7 YP_009005305.1
Enterobacter phage vB_EclM_CIP9 YP_009856041.1
Enterobacter phage vB_EclM_Q7622 YP_010650592.1
Enterobacter phage vB_EhoM-IME523 YP_010650298.1
Enterobacteria phage Aplg8 YP_010066099.1
Enterobacteria phage ATK47 YP_010088446.1
Enterobacteria phage GiZh YP_010066260.1
Enterobacteria phage Kha5h YP_010066720.1
Enterobacteria phage RB18 YP_010066928.1
Enterobacteria phage RB27 YP_009102252.1
Enterobacteria phage RB51 YP_002854002.1
Enterobacteria phage RB68 YP_009167415.1
Enterobacteria phage T6 YP_010067200.1
Enterobacteria phage vB_EcoM_IME281 YP_010094375.1
Enterobacteria phage vB_EcoM_IME339 YP_010094632.1
Enterobacteria phage vB_EcoM_IME340 YP_010066604.1
Enterobacteria phage vB_EcoM_IME341 YP_010094906.1
Erwinia phage Cronus YP_010094984.1
Escherichia coli O157 typing phage 3 YP_009592928.1
Escherichia coli O157 typing phage 6 YP_009593047.1
Escherichia phage AnYang YP_010100434.1
Escherichia phage APCEc01 YP_009225227.1
Escherichia phage AR1 YP_009167859.1
Escherichia phage Bp7 YP_007004131.1
Escherichia phage EC121 YP_010067732.1
Escherichia phage ECML-134 YP_009102520.1
Escherichia phage EcNP1 YP_010067956.1
Escherichia phage ECO4 YP_010068283.1
Escherichia phage EcS1 YP_010090739.1
Escherichia phage F2 YP_010068844.1
Escherichia phage HP3 YP_010228913.1
Escherichia phage HX01 YP_010247003.1
Escherichia phage HY01 YP_009148493.1
Escherichia phage HY03 YP_009284141.1
Escherichia phage IME08 YP_003734194.1
Escherichia phage ime09 YP_007004430.1
Escherichia phage JS10 YP_002922392.1
Escherichia phage JS98 YP_001595172.1
Escherichia phage KIT03 YP_010071524.1
Escherichia phage MLF4 YP_010099872.1
Escherichia phage MX01 YP_009323942.1
Escherichia phage p000v YP_010100146.1
Escherichia phage PE37 YP_010073319.1
Escherichia phage phiC120 YP_010090134.1
Escherichia phage phiE142 YP_010088522.1
Escherichia phage PP01 YP_010073415.1
Escherichia phage QL01 YP_009202777.1
Escherichia phage RB14 YP_002854381.1
Escherichia phage RB3 YP_009098432.1
Escherichia phage RB32 YP_802987.1
Escherichia phage RB69 (RB69) NP_861727.1
Escherichia phage SF YP_010096410.1
Escherichia phage slur02 YP_009210237.1
Escherichia phage slur03 YP_009625201.1
Escherichia phage slur04 YP_009625268.1
Escherichia phage slur07 YP_009197405.1
Escherichia phage slur14 YP_009180821.1
Escherichia phage ST0 YP_009608369.1
Escherichia phage T2 YP_010073693.1
Escherichia phage T4 NP_049661.1
Escherichia phage teqdroes YP_010073975.1
Escherichia phage teqhad YP_010074251.1
Escherichia phage teqskov YP_010074714.1
Escherichia phage UFV-AREG1 YP_009281386.1
Escherichia phage vB_EcoM-fFiEco06 YP_010069068.1
Escherichia phage vB_EcoM-G28 YP_010069612.1
Escherichia phage vB_EcoM-UFV13 YP_009290314.1
Escherichia phage vb_EcoM-VR5 YP_009205741.1
Escherichia phage vB_EcoM_005 YP_010100619.1
Escherichia phage vB_EcoM_112 YP_009030654.1
Escherichia phage vB_EcoM_ACG-C40 YP_006986598.1
Escherichia phage vB_EcoM_DalCa YP_010067465.1
Escherichia phage vB_EcoM_F1 YP_010068531.1
Escherichia phage vB_EcoM_G4498 YP_010070146.1
Escherichia phage vB_EcoM_G4507 YP_010070425.1
Escherichia phage vB_EcoM_G50 YP_010069878.1
Escherichia phage vB_EcoM_G8 YP_010069343.1
Escherichia phage vB_EcoM_G9062 YP_010070700.1
Escherichia phage vB_EcoM_IME537 YP_010071087.1
Escherichia phage vB_EcoM_JS09 YP_009037469.1
Escherichia phage vB_EcoM_KAW1E185 YP_010071250.1
Escherichia phage vB_EcoM_Lutter YP_010071790.1
Escherichia phage vB_EcoM_NBG2 YP_010072066.1
Escherichia phage vB_EcoM_OE5505 YP_010072333.1
Escherichia phage vB_EcoM_Ozark YP_010072614.1
Escherichia phage vB_EcoM_PhAPEC2 YP_009056624.1
Escherichia phage vB_EcoM_RZ YP_010650912.1
Escherichia phage vB_EcoM_VR20 YP_009207223.1
Escherichia phage vB_EcoM_VR25 YP_009209790.1
Escherichia phage vB_EcoM_VR26 YP_009213882.1
Escherichia phage vB_EcoM_VR7 YP_004063730.1
Escherichia phage vB_vPM_PD112 YP_010072989.1
Escherichia phage WG01 YP_009323246.1
Escherichia phage wV7 YP_007004788.1
Escherichia phage YUEEL01 YP_010074769.1
Klebsiella phage JD18 YP_009190605.1
Klebsiella phage KP179 YP_010098640.1
Klebsiella phage KPV15 YP_010089344.1
Klebsiella phage Marfa YP_009850228.1
Klebsiella phage Mineola YP_010096015.1
Klebsiella phage PKO111 YP_009289504.1
Klebsiella phage vB_KpnM_KpV477 YP_009288720.1
Klebsiella phage vB_Kpn_F48 YP_009836783.1
Kosakonia phage 305 YP_010650012.1
Morganella phage vB_MmoM_MP1 YP_009279890.1
Pectobacterium bacteriophage PM2 YP_009211472.1
Phage NBEco003 YP_010106197.1
Proteus phage phiP4-3 YP_010093765.1
Proteus phage PM2 YP_010091917.1
Proteus phage vB_PmiM_Pm5461 YP_009195461.1
Salmonella phage KM16 YP_010843924.1
Salmonella phage Melville YP_009615523.1
Salmonella phage pSe_SNUABM_01 YP_010075315.1
Salmonella phage SG1 YP_010075210.1
Salmonella phage STML-198 YP_009148032.1
Salmonella phage STP4-a YP_009126247.2
Salmonella phage vB_SenM-S16 YP_007501080.1
Salmonella phage vB_SnwM_CGG4-1 YP_009286405.1
Serratia phage CHI14 YP_009609371.1
Serratia phage Muldoon YP_009883764.1
Serratia phage PhiZZ30 YP_010075588.1
Serratia phage PS2 YP_009030094.1
Serratia phage X20 YP_010092196.1
Shigella phage CM8 YP_010075852.1
Shigella phage JK45 YP_010076112.1
Shigella phage phi25-307 YP_010093348.1
Shigella phage pSs-1 YP_009110866.1
Shigella phage Sf21 YP_009618859.1
Shigella phage Sf22 YP_009614970.1
Shigella phage Sf23 YP_010076519.1
Shigella phage Sf24 YP_009619254.1
Shigella phage SH7 YP_010076665.1
Shigella phage SHBML-50-1 YP_009288414.1
Shigella phage Shf125875 YP_009100578.1
Shigella phage Shfl2 YP_004414947.1
Shigella phage SHFML-11 YP_009277689.1
Shigella phage SHFML-26 YP_009279041.1
Shigella phage SHSML-52-1 YP_009288983.1
Shigella phage SP18 YP_003934670.1
Yersinia phage fHe-Yen9-01 YP_010089625.1
Yersinia phage fPS-2 YP_010076932.1
Yersinia phage fPS-65 YP_010091353.1
Yersinia phage fPS-90 YP_010091080.1
Yersinia phage phiD1 YP_009149288.1
Yersinia phage phiR1-RT YP_007235877.1
Yersinia phage PST YP_009153647.1
Yersinia phage PYPS2T YP_010077311.1
Yersinia phage vB_YenM_TG1 YP_009200307.1
Yersinia phage vB_YepM_ZN18 YP_010077552.1