Proteins in Virus Orthologous Group

Species name Protein name
Gordonia phage Bachita YP_009276242.1
Gordonia phage Bantam YP_009287545.1
Gordonia phage BrutonGaster YP_009820617.1
Gordonia phage Buggaboo YP_010098869.1
Gordonia phage ClubL YP_009273163.1
Gordonia phage Cucurbita YP_009281283.1
Gordonia phage Daredevil YP_009807183.1
Gordonia phage Emianna YP_010098961.1
Gordonia phage Flapper YP_010093883.1
Gordonia phage Foxboro YP_010098329.1
Gordonia phage Fryberger YP_009807643.1
Gordonia phage GMA3 YP_009188616.1
Gordonia phage GodonK YP_009821492.1
Gordonia phage GTE5 YP_004935791.1
Gordonia phage GTE8 YP_009187123.1
Gordonia phage IDyn YP_010101286.1
Gordonia phage Kabluna YP_010092643.1
Gordonia phage KidneyBean YP_010098421.1
Gordonia phage Marietta YP_010098050.1
Gordonia phage NadineRae YP_010104744.1
Gordonia phage NatB6 YP_010097034.1
Gordonia phage NosilaM YP_010101198.1
Gordonia phage OneUp YP_009274529.1
Gordonia phage Ronaldo YP_009807790.1
Gordonia phage Skysand YP_010098144.1
Gordonia phage Smoothie YP_009269242.1
Gordonia phage Sukkupi YP_010104651.1
Gordonia phage Turuncu YP_010098776.1
Gordonia phage Yvonnetastic YP_009301188.1
Mycobacterium phage Archie YP_009205537.1
Mycobacterium phage Dori YP_009013610.1
Mycobacterium phage Sparky YP_009125454.1
Mycobacterium phage Weirdo19 YP_010050768.1
Rhodococcus phage REQ3 YP_005087217.1
Rhodococcus phage ReqiDocB7 YP_009013824.1
Streptomyces phage FlowerPower YP_009838099.1
Streptomyces phage Immanuel3 YP_009836163.1
Streptomyces phage JXY1 YP_009856796.1
Streptomyces phage Manuel YP_009836100.1
Streptomyces phage WRightOn YP_009836037.1