Proteins in Virus Orthologous Group

Species name Protein name
Abutilon Brazil virus YP_003622547.1
Abutilon Brazil virus YP_003622545.1
Abutilon Brazil virus YP_003622546.1
Abutilon Brazil virus YP_003622541.1
Abutilon golden mosaic Yucatan virus YP_009506369.1
Abutilon golden mosaic Yucatan virus YP_009506373.1
Abutilon mosaic Bolivia virus YP_004207832.1
Abutilon mosaic Bolivia virus YP_004207823.1
Abutilon mosaic Bolivia virus YP_004207831.1
Abutilon mosaic Bolivia virus YP_004207819.1
Abutilon mosaic Brazil virus YP_004958228.1
Abutilon mosaic Brazil virus YP_004958224.1
Abutilon mosaic Brazil virus YP_004958225.1
Abutilon mosaic virus NP_047219.2
Abutilon mosaic virus NP_047220.2
Abutilon mosaic virus NP_951034.1
African cassava mosaic Burkina Faso virus YP_010084326.1
African cassava mosaic Burkina Faso virus YP_010084323.1
African cassava mosaic Burkina Faso virus YP_010084330.1
African cassava mosaic Burkina Faso virus YP_010084324.1
Ageratum enation virus NP_598187.1
Ageratum enation virus NP_598191.1
Ageratum leaf curl Cameroon virus YP_003987455.1
Ageratum leaf curl Cameroon virus YP_003987451.1
Ageratum leaf curl Sichuan virus YP_010086842.1
Ageratum leaf curl Sichuan virus YP_010086846.1
Ageratum leaf curl virus - [G52] YP_133835.1
Ageratum leaf curl virus - [G52] YP_133831.1
Ageratum Yellow vein China virus - OX1 YP_007974226.1
Ageratum Yellow vein China virus - OX1 YP_007974222.1
Ageratum yellow vein China virus - [Hn2] NP_671447.1
Ageratum yellow vein China virus - [Hn2] NP_671443.1
Ageratum yellow vein Hualian virus YP_001950234.1
Ageratum yellow vein Hualian virus YP_001950238.1
Ageratum yellow vein Hualian virus-[Taiwan:Hualian4:2000] YP_009508224.1
Ageratum yellow vein Hualian virus-[Taiwan:Hualian4:2000] YP_009508228.1
Ageratum yellow vein Sri Lanka virus NP_148956.1
Ageratum yellow vein Sri Lanka virus NP_148952.1
Ageratum yellow vein Taiwan virus NP_803552.1
Ageratum yellow vein Taiwan virus NP_803548.1
Ageratum yellow vein virus NP_803544.1
Ageratum yellow vein virus NP_803539.1
Ageratum yellow vein virus NP_803543.1
Alfalfa leaf curl virus (ALCV) YP_009162634.1
Allamanda leaf curl virus YP_001974394.1
Allamanda leaf curl virus YP_001974398.1
Allamanda leaf mottle distortion virus YP_009026393.1
Allamanda leaf mottle distortion virus YP_009547923.1
Allamanda leaf mottle distortion virus YP_009026397.1
Allamanda leaf mottle distortion virus YP_009547922.1
Alternanthera yellow vein virus YP_271825.1
Alternanthera yellow vein virus YP_271829.1
Andrographis yellow vein leaf curl virus YP_009177710.1
Apple geminivirus 1 YP_009129273.1
Apple geminivirus 1 YP_009129269.1
Asystasia mosaic Madagascar virus YP_009121941.1
Asystasia mosaic Madagascar virus YP_009121935.1
Asystasia mosaic Madagascar virus YP_009121937.1
Asystasia mosaic Madagascar virus YP_009121934.1
Avon-Heathcote Estuary associated circular virus 15 YP_009126917.1
Avon-Heathcote Estuary associated circular virus 5 YP_009126885.1
Axonopus compressus streak virus YP_009021762.1
Bean bushy stunt virus YP_010245837.1
Bean bushy stunt virus YP_010087840.1
Bean bushy stunt virus YP_010245836.1
Bean bushy stunt virus YP_010087836.1
Bean calico mosaic virus NP_612599.1
Bean calico mosaic virus NP_612594.1
Bean calico mosaic virus NP_612600.1
Bean calico mosaic virus NP_612598.1
Bean chlorosis virus YP_007024778.1
Bean chlorosis virus YP_007024784.1
Bean chlorosis virus YP_007024779.1
Bean chlorosis virus YP_007024780.1
Bean chlorotic mosaic virus YP_008400120.1
Bean chlorotic mosaic virus YP_008400119.1
Bean dwarf mosaic virus NP_047224.1
Bean dwarf mosaic virus NP_047221.1
Bean dwarf mosaic virus NP_047222.1
Bean golden mosaic virus NP_660085.1
Bean golden mosaic virus NP_660086.1
Bean golden mosaic virus NP_660082.1
Bean golden yellow mosaic virus NP_040769.1
Bean golden yellow mosaic virus NP_040772.1
Bean golden yellow mosaic virus NP_040768.1
Bean golden yellow mosaic virus-[Dominican Republic] YP_009507975.1
Bean golden yellow mosaic virus-[Dominican Republic] YP_009507973.1
Bean golden yellow mosaic virus-[Dominican Republic] YP_009507974.1
Bean latent virus YP_010245828.1
Bean latent virus YP_010087811.1
Bean latent virus YP_010245829.1
Bean latent virus YP_010087815.1
Bean leaf crumple virus YP_010245856.1
Bean leaf crumple virus YP_009666510.1
Bean leaf crumple virus YP_010245855.1
Bean leaf crumple virus YP_009666506.1
Bean white chlorosis mosaic virus YP_008400126.1
Bean white chlorosis mosaic virus YP_008400122.1
Bean yellow dwarf virus NP_612220.1
Bean yellow mosaic Mexico virus YP_004429232.1
Beet curly top Iran virus YP_001715619.1
Beet curly top virus NP_040559.1
Bhendi yellow vein Bhubhaneswar virus YP_002576172.1
Bhendi yellow vein Bhubhaneswar virus YP_002576167.1
Bhendi yellow vein Delhi virus [2004:New Delhi] YP_002519382.1
Bhendi yellow vein Delhi virus [2004:New Delhi] YP_002519377.1
Bhendi yellow vein Haryana virus [2003:Karnal] YP_009666339.1
Bhendi yellow vein Haryana virus [2003:Karnal] YP_009666344.1
Bhendi yellow vein India virus [India:Dharwad OYDWR2:2006] YP_004123081.1
Bhendi yellow vein India virus [India:Dharwad OYDWR2:2006] YP_004123086.1
Bhendi yellow vein mosaic virus (BYVMV) NP_579972.1
Bhendi yellow vein mosaic virus (BYVMV) NP_579977.1
Bitter gourd yellow mosaic virus YP_010087330.1
Bitter gourd yellow mosaic virus YP_010087324.1
Bitter gourd yellow vein virus YP_009058926.1
Bitter gourd yellow vein virus YP_009058921.1
Bitter gourd yellow vein virus YP_009058927.1
Bitter gourd yellow vein virus YP_009058925.1
Blainvillea yellow spot virus YP_001960964.1
Blainvillea yellow spot virus YP_001960959.1
Blainvillea yellow spot virus YP_001960965.1
Blainvillea yellow spot virus YP_001960963.1
Blechum interveinal chlorosis virus YP_006905834.1
Blechum interveinal chlorosis virus YP_006902889.1
Blechum interveinal chlorosis virus YP_006905830.1
Blechum interveinal chlorosis virus YP_006902888.1
Blechum yellow vein virus YP_010084347.1
Blechum yellow vein virus YP_010084351.1
Boerhavia yellow spot virus YP_009506374.1
Bromus catharticus striate mosaic virus YP_004089626.1
Cabbage leaf curl Jamaica virus YP_009507978.1
Cabbage leaf curl Jamaica virus YP_009507984.1
Cabbage leaf curl Jamaica virus YP_009507982.1
Cabbage leaf curl Jamaica virus YP_009507983.1
Cabbage leaf curl virus NP_620888.1
Cabbage leaf curl virus NP_624352.1
Cabbage leaf curl virus NP_620885.1
Cabbage leaf curl virus NP_624353.1
Camellia chlorotic dwarf-associated virus YP_009553590.1
Camellia chlorotic dwarf-associated virus YP_009553591.1
Capraria yellow spot Yucatan virus YP_008400132.1
Capraria yellow spot Yucatan virus YP_008400133.1
Capraria yellow spot Yucatan virus YP_008400128.1
Capraria yellow spot Yucatan virus YP_008400134.1
Cassava mosaic Madagascar virus YP_005352919.1
Cassava mosaic Madagascar virus YP_005352914.1
Cassava mosaic Madagascar virus YP_005352920.1
Cassava mosaic Madagascar virus YP_005352918.1
Catharanthus yellow mosaic virus YP_009112877.1
Catharanthus yellow mosaic virus YP_009112873.1
Centrosema yellow spot virus YP_005352890.1
Centrosema yellow spot virus YP_005352894.1
Chayote yellow mosaic virus NP_803409.1
Chayote yellow mosaic virus NP_803405.1
Chenopodium leaf curl virus (ChLCV) YP_009506379.1
Chenopodium leaf curl virus (ChLCV) YP_009506383.1
Chickpea chlorosis Australia virus YP_008472703.1
Chickpea chlorosis virus-A YP_004046666.1
Chickpea chlorotic dwarf virus YP_002014711.1
Chickpea redleaf virus YP_004046662.1
Chickpea redleaf virus 2 YP_010087771.1
Chickpea yellow dwarf virus YP_009104362.1
Chickpea yellows virus YP_009506576.1
Chilli leaf curl Ahmedabad virus-India [India/Ahmedabad/2014] YP_009170677.1
Chilli leaf curl Ahmedabad virus-India [India/Ahmedabad/2014] YP_009170681.1
Chilli leaf curl Gonda virus YP_010084451.1
Chilli leaf curl Gonda virus YP_010084447.1
Chilli leaf curl India virus YP_009508112.1
Chilli leaf curl India virus YP_009508108.1
Chilli leaf curl Kanpur virus [India/Kanpur/2008] YP_009506385.1
Chilli leaf curl Kanpur virus [India/Kanpur/2008] YP_009506389.1
Chilli leaf curl Sri Lanka virus YP_010084345.1
Chilli leaf curl Sri Lanka virus YP_010084341.1
Chilli leaf curl Vellanad virus [India/Vellanad/2008] YP_009506391.1
Chilli leaf curl Vellanad virus [India/Vellanad/2008] YP_009506395.1
Chilli leaf curl virus NP_803554.1
Chilli leaf curl virus NP_803558.1
Chilli leaf curl virus-[Bhavanisagar:India:2010] YP_010084338.1
Chilli leaf curl virus-[Bhavanisagar:India:2010] YP_010084339.1
Chino del tomate Amazonas virus YP_009506399.1
Chino del tomate Amazonas virus YP_009506396.1
Chino del tomate virus NP_620749.1
Chino del tomate virus NP_620750.1
Chino del tomate virus NP_620745.1
Chino del tomate virus NP_620751.1
Chloris striate mosaic virus NP_040952.1
Circoviridae 1 LDMD-2013 YP_009109629.1
Circoviridae 21 LDMD-2013 YP_009109687.1
Circoviridae 3 LDMD-2013 YP_009109637.1
Circoviridae 4 LDMD-2013 YP_009109639.1
Circoviridae 8 LDMD-2013 YP_009109654.1
Circovirus-like genome DCCV-4 YP_009259722.1
Citrus chlorotic dwarf associated virus YP_006522420.1
Citrus chlorotic dwarf associated virus YP_006522419.1
Cleome golden mosaic virus YP_004376206.1
Cleome leaf crumple virus YP_004958243.1
Cleome leaf crumple virus YP_004958217.1
Clerodendron golden mosaic virus (ClGMV) YP_001911134.1
Clerodendron golden mosaic virus (ClGMV) YP_001911129.1
Clerodendron golden mosaic virus (ClGMV) YP_001911135.1
Clerodendron golden mosaic virus (ClGMV) YP_001911133.1
Clerodendron yellow mosaic virus YP_001210300.1
Clerodendron yellow mosaic virus YP_001210304.1
Clerodendrum golden mosaic China virus YP_002268201.1
Clerodendrum golden mosaic China virus YP_002268199.1
Clerodendrum golden mosaic China virus YP_002268200.1
Clerodendrum golden mosaic China virus YP_002268195.1
Clerodendrum golden mosaic Jiangsu virus YP_009508118.1
Clerodendrum golden mosaic Jiangsu virus YP_009508114.1
Cnidoscolus mosaic leaf deformation virus YP_009547928.1
Cnidoscolus mosaic leaf deformation virus YP_009508389.1
Cnidoscolus mosaic leaf deformation virus YP_009547929.1
Cnidoscolus mosaic leaf deformation virus YP_009508393.1
Coccinia mosaic Tamil Nadu virus YP_009056855.1
Coccinia mosaic Tamil Nadu virus YP_009056852.1
Coccinia mosaic Tamil Nadu virus YP_009056859.1
Coccinia mosaic Tamil Nadu virus YP_009056853.1
Common bean mottle virus YP_009508412.1
Common bean mottle virus YP_009547939.1
Common bean mottle virus YP_009508416.1
Common bean mottle virus YP_009547938.1
Common bean severe mosaic virus YP_009325422.1
Common bean severe mosaic virus YP_009325425.1
Common bean severe mosaic virus YP_009325421.1
Corchorus golden mosaic virus (CoGMV) YP_001333688.1
Corchorus golden mosaic virus (CoGMV) YP_001333689.1
Corchorus golden mosaic virus (CoGMV) YP_001333684.1
Corchorus golden mosaic virus (CoGMV) YP_001333690.1
Corchorus yellow spot virus YP_794166.1
Corchorus yellow spot virus YP_794167.1
Corchorus yellow spot virus YP_794162.1
Corchorus yellow vein Cuba virus YP_010839854.1
Corchorus yellow vein Cuba virus YP_010839855.1
Corchorus yellow vein Cuba virus YP_010839853.1
Corchorus yellow vein Cuba virus YP_010839859.1
Corchorus yellow vein mosaic virus YP_007517188.1
Corchorus yellow vein mosaic virus YP_007517193.1
Corchorus yellow vein virus - [Hoa Binh] YP_115513.1
Corchorus yellow vein virus - [Hoa Binh] YP_115508.1
Corchorus yellow vein virus - [Hoa Binh] YP_115514.1
Corchorus yellow vein virus - [Hoa Binh] YP_115512.1
Cotton chlorotic spot virus YP_009507991.1
Cotton chlorotic spot virus YP_009507989.1
Cotton chlorotic spot virus YP_009507990.1
Cotton chlorotic spot virus YP_009507985.1
Cotton leaf crumple virus NP_795341.1
Cotton leaf crumple virus NP_795342.1
Cotton leaf crumple virus NP_795337.1
Cotton leaf curl Alabad virus NP_795358.1
Cotton leaf curl Alabad virus NP_795355.1
Cotton leaf curl Bangalore virus YP_277436.1
Cotton leaf curl Bangalore virus YP_277440.1
Cotton leaf curl Burewala virus YP_002640507.1
Cotton leaf curl Burewala virus YP_002640510.1
Cotton leaf curl Gezira virus NP_062872.1
Cotton leaf curl Gezira virus NP_062868.1
Cotton leaf curl Gezira virus-[Cotton] YP_009506401.1
Cotton leaf curl Kokhran virus NP_795351.1
Cotton leaf curl Kokhran virus NP_795347.1
Cotton leaf curl Multan virus NP_443741.1
Cotton leaf curl Multan virus NP_443745.1
Cotton leaf curl Shahdadpur virus YP_009237907.1
Cotton leaf curl Shahdadpur virus YP_009237911.1
Cotton leaf curl virus YP_009316017.1
Cotton leaf curl virus YP_009316021.1
Cotton yellow mosaic virus YP_010839296.1
Cotton yellow mosaic virus YP_010839292.1
Cotton yellow mosaic virus YP_010839294.1
Cotton yellow mosaic virus YP_010839290.1
Cowpea bright yellow mosaic virus YP_010086838.1
Cowpea bright yellow mosaic virus YP_010086832.1
Cowpea bright yellow mosaic virus YP_010086839.1
Cowpea bright yellow mosaic virus YP_010086837.1
Cowpea golden mosaic virus-[Nigeria] YP_009506406.1
Cowpea golden mosaic virus-[Nigeria] YP_009506410.1
Crassocephalum yellow vein virus - Jinghong YP_001004151.1
Crassocephalum yellow vein virus - Jinghong YP_001004147.1
Croton golden mosaic virus YP_010086588.1
Croton golden mosaic virus YP_010086589.1
Croton golden mosaic virus YP_010086590.1
Croton yellow vein mosaic virus NP_694934.1
Croton yellow vein mosaic virus NP_694930.1
Croton yellow vein virus YP_003864095.1
Croton yellow vein virus YP_003864099.1
Cucumber chlorotic leaf virus YP_010087786.1
Cucumber chlorotic leaf virus YP_010245853.1
Cucumber chlorotic leaf virus YP_010087782.1
Cucumber chlorotic leaf virus YP_010245854.1
Cucurbit leaf crumple virus NP_148989.1
Cucurbit leaf crumple virus NP_148990.1
Cucurbit leaf crumple virus NP_148985.1
Dalechampia chlorotic mosaic virus YP_006860600.1
Dalechampia chlorotic mosaic virus YP_006860606.1
Dalechampia chlorotic mosaic virus YP_006860596.1
Dalechampia chlorotic mosaic virus YP_006860607.1
Datura leaf curl virus YP_009666812.1
Datura leaf curl virus YP_009666816.1
Datura leaf distortion virus YP_006860601.1
Datura leaf distortion virus YP_006860594.1
Datura leaf distortion virus YP_006860605.1
Datura leaf distortion virus YP_006860595.1
Deinbollia mosaic virus YP_009241410.1
Deinbollia mosaic virus YP_009241414.1
Deinbollia mosaic virus YP_009241409.1
Desmodium leaf distortion virus YP_794173.1
Desmodium leaf distortion virus YP_794168.1
Desmodium leaf distortion virus YP_794172.1
Desmodium mottle virus YP_009508454.1
Desmodium mottle virus YP_009547944.1
Desmodium mottle virus YP_009508450.1
Desmodium mottle virus YP_009547945.1
Dicliptera yellow mottle virus NP_620853.1
Dicliptera yellow mottle virus NP_620849.1
Dicliptera yellow mottle virus NP_620851.1
Digitaria ciliaris striate mosaic virus YP_006666534.1
Digitaria didactyla striate mosaic virus YP_003915158.1
Digitaria streak virus NP_040963.1
Dolichos yellow mosaic virus NP_958043.1
Dolichos yellow mosaic virus YP_009029993.1
Dolichos yellow mosaic virus NP_958045.1
Dolichos yellow mosaic virus NP_958047.1
Dragonfly-associated mastrevirus YP_007004037.1
Duranta leaf curl virus YP_009508379.1
Duranta leaf curl virus YP_009508383.1
East African cassava mosaic Cameroon virus NP_803874.1
East African cassava mosaic Cameroon virus NP_803533.1
East African cassava mosaic Cameroon virus NP_803873.1
East African cassava mosaic Kenya virus YP_002317400.1
East African cassava mosaic Kenya virus YP_002317395.1
East African cassava mosaic Kenya virus YP_002317401.1
East African cassava mosaic Kenya virus YP_002317399.1
East African cassava mosaic Malawi virus YP_008719943.1
East African cassava mosaic Malawi virus YP_008719945.1
East African cassava mosaic Malawi virus YP_008719942.1
East African cassava mosaic Malawi virus-Malawi[K] YP_009508120.1
East African cassava mosaic virus NP_817129.1
East African cassava mosaic virus NP_817113.1
East African cassava mosaic Zanzibar virus NP_808889.1
East African cassava mosaic Zanzibar virus NP_808884.1
East African cassava mosaic Zanzibar virus NP_808890.1
East African cassava mosaic Zanzibar virus NP_808888.1
Eclipta yellow vein virus YP_010790411.1
Eclipta yellow vein virus YP_010790415.1
Eleusine indica associated virus YP_010087739.1
Emilia sonchifolia yellow vein Thailand virus YP_009408601.1
Emilia sonchifolia yellow vein Thailand virus YP_009408597.1
Emilia yellow vein Fujian virus YP_010087195.1
Emilia yellow vein Fujian virus YP_010087191.1
Emilia yellow vein virus-[Fz1] YP_001661458.1
Emilia yellow vein virus-[Fz1] YP_001661462.1
Eragrostis curvula streak virus YP_002875758.1
Eragrostis minor streak virus YP_004465363.1
Eragrostis streak virus YP_001686793.1
Erectites yellow mosaic virus (ErYMV) YP_001285749.1
Erectites yellow mosaic virus (ErYMV) YP_001285753.1
Eupatorium yellow vein mosaic virus (EpYVV) NP_619554.1
Eupatorium yellow vein mosaic virus (EpYVV) NP_619558.1
Eupatorium yellow vein virus - [Yamaguchi] YP_009664843.1
Eupatorium yellow vein virus - [Yamaguchi] YP_009664847.1
Eupatorium yellow vein virus-[Japan:Kagawa:Tomato:1997] YP_009664855.1
Eupatorium yellow vein virus-[Japan:Kagawa:Tomato:1997] YP_009664859.1
Eupatorium yellow vein virus-[MNS2] YP_009666033.1
Eupatorium yellow vein virus-[MNS2] YP_009666037.1
Eupatorium yellow vein virus-[SOJ3] YP_009508127.1
Eupatorium yellow vein virus-[SOJ3] YP_009508123.1
Eupatorium yellow vein virus-[Suya] YP_009664849.1
Eupatorium yellow vein virus-[Suya] YP_009664853.1
Euphorbia caput-medusae latent virus (EcmLV) YP_009255246.1
Euphorbia leaf curl Guangxi virus YP_009508903.1
Euphorbia leaf curl Guangxi virus YP_009508907.1
Euphorbia leaf curl virus NP_955736.1
Euphorbia leaf curl virus NP_955732.1
Euphorbia mosaic Peru virus YP_009508884.1
Euphorbia mosaic Peru virus YP_009508880.1
Euphorbia mosaic virus (Euphorbia mosaic virus-Yucatan Peninsula) YP_717931.1
Euphorbia mosaic virus (Euphorbia mosaic virus-Yucatan Peninsula) YP_717932.1
Euphorbia mosaic virus - A [Mexico:Yucatan:2004] (EuMV-YP) YP_717927.1
Euphorbia yellow leaf curl virus YP_009508362.1
Euphorbia yellow leaf curl virus YP_009508358.1
Euphorbia yellow mosaic virus YP_002791015.2
Euphorbia yellow mosaic virus YP_004935367.1
Euphorbia yellow mosaic virus YP_002791011.1
Exomis microphylla associated virus YP_009465980.1
French bean leaf curl virus YP_006491262.1
French bean leaf curl virus YP_006491267.1
French bean severe leaf curl virus YP_006590004.1
Gossypium darwinii symptomless virus YP_002455909.1
Gossypium darwinii symptomless virus YP_002455913.1
Gossypium punctatum mild leaf curl virus YP_002455919.1
Gossypium punctatum mild leaf curl virus YP_002455914.1
Gossypium punctatum mild leaf curl virus YP_002455915.1
Grapevine geminivirus A YP_009305429.1
Grapevine geminivirus A YP_009305425.1
Grapevine red blotch virus YP_008400114.1
Hedyotis uncinella yellow mosaic virus YP_009506421.1
Hedyotis uncinella yellow mosaic virus YP_009506415.1
Hemidesmus yellow mosaic virus YP_008411026.1
Hemidesmus yellow mosaic virus YP_008411022.1
Hibiscus golden mosaic virus YP_010087236.1
Hibiscus golden mosaic virus YP_010087231.1
Hibiscus golden mosaic virus YP_010087237.1
Hibiscus golden mosaic virus YP_010087235.1
Hibiscus vein enation virus YP_010797489.1
Hibiscus vein enation virus YP_010797493.1
Hollyhock leaf crumple virus NP_665671.1
Hollyhock leaf crumple virus NP_665675.1
Hollyhock leaf curl virus YP_009508133.1
Hollyhock leaf curl virus YP_009508129.1
Hollyhock yellow vein mosaic Islamabad virus YP_009140568.1
Hollyhock yellow vein mosaic Islamabad virus YP_009140564.1
Hollyhock yellow vein mosaic virus YP_010790306.1
Hollyhock yellow vein mosaic virus YP_010790310.1
Hollyhock yellow vein virus YP_010086874.1
Hollyhock yellow vein virus YP_010086870.1
Honeysuckle yellow vein Kagoshima virus YP_001004141.1
Honeysuckle yellow vein Kagoshima virus YP_001004145.1
Honeysuckle yellow vein mosaic virus NP_619679.1
Honeysuckle yellow vein mosaic virus NP_619683.1
Honeysuckle yellow vein mosaic virus-[Japan:Miyazaki:2001] YP_010084313.1
Honeysuckle yellow vein mosaic virus-[Japan:Miyazaki:2001] YP_010084309.1
Honeysuckle yellow vein virus (HYVV) NP_991337.1
Honeysuckle yellow vein virus (HYVV) NP_991333.1
Horsegram yellow mosaic virus NP_981941.1
Horsegram yellow mosaic virus NP_981939.1
Horsegram yellow mosaic virus NP_981940.1
Horsegram yellow mosaic virus NP_981935.1
Horseradish curly top virus NP_066186.1
Horseradish curly top virus NP_066183.1
Hybanthus yellow mosaic virus YP_010245843.1
Hybanthus yellow mosaic virus YP_010087338.1
Hybanthus yellow mosaic virus YP_010245842.1
Indian cassava mosaic virus NP_047235.1
Indian cassava mosaic virus NP_047230.1
Indian cassava mosaic virus NP_047236.1
Indian cassava mosaic virus NP_047234.1
Ipomoea yellow vein virus YP_003084277.1
Ipomoea yellow vein virus YP_003084281.1
Jacquemontia mosaic Yucatan virus YP_009507997.1
Jacquemontia mosaic Yucatan virus YP_009507992.1
Jacquemontia mosaic Yucatan virus YP_009507998.1
Jacquemontia mosaic Yucatan virus YP_009507996.1
Jacquemontia yellow mosaic virus YP_009547924.1
Jacquemontia yellow mosaic virus YP_009508293.1
Jacquemontia yellow mosaic virus YP_009547925.1
Jacquemontia yellow mosaic virus YP_009508297.1
Jacquemontia yellow vein virus YP_009927291.1
Jacquemontia yellow vein virus YP_009666517.1
Jacquemontia yellow vein virus YP_009927292.1
Jacquemontia yellow vein virus YP_009666521.1
Jatropha leaf crumple virus YP_009109708.1
Jatropha leaf crumple virus YP_009109704.1
Jatropha leaf curl Gujarat virus YP_009508304.1
Jatropha leaf curl Gujarat virus YP_009508300.1
Jatropha leaf curl virus YP_002224029.1
Jatropha leaf curl virus YP_002224033.1
Jatropha leaf yellow mosaic Katarniaghat virus YP_009508285.1
Jatropha leaf yellow mosaic Katarniaghat virus YP_009508289.1
Jatropha mosaic India virus-[Lucknow] YP_009506423.1
Jatropha mosaic India virus-[Lucknow] YP_009506427.1
Jatropha mosaic Nigeria virus YP_006905840.1
Jatropha mosaic Nigeria virus YP_006905836.1
Jatropha mosaic virus YP_009026400.1
Jatropha mosaic virus YP_009026406.1
Jatropha mosaic virus YP_009026404.1
Jatropha mosaic virus YP_009026405.1
Jatropha yellow mosaic virus YP_002261484.2
Jatropha yellow mosaic virus YP_002261480.1
Juncus maritimus associated virus YP_009465984.1
Kenaf leaf curl virus-[India:Bahraich:2007] YP_001718507.1
Kenaf leaf curl virus-[India:Bahraich:2007] YP_001718511.1
Kudzu mosaic virus (KuMV) YP_001333682.1
Kudzu mosaic virus (KuMV) YP_001333677.1
Kudzu mosaic virus (KuMV) YP_001333683.1
Kudzu mosaic virus (KuMV) YP_001333681.1
Leonurus mosaic virus YP_009506428.1
Limeum africanum associated virus YP_009465969.1
Lindernia anagallis yellow vein virus (LaYVV) YP_001285759.1
Lindernia anagallis yellow vein virus (LaYVV) YP_001285755.1
Lisianthus enation leaf curl virus YP_009310415.1
Lisianthus enation leaf curl virus YP_009310419.1
Ludwigia yellow vein Vietnam virus (LuYVVNV) YP_009506432.1
Ludwigia yellow vein Vietnam virus (LuYVVNV) YP_009506436.1
Ludwigia yellow vein virus YP_271819.1
Ludwigia yellow vein virus YP_271823.1
Luffa yellow mosaic virus NP_852656.1
Luffa yellow mosaic virus NP_852650.1
Luffa yellow mosaic virus NP_852655.1
Lycianthes yellow mosaic virus YP_009547934.1
Lycianthes yellow mosaic virus YP_009508368.1
Lycianthes yellow mosaic virus YP_009547935.1
Lycianthes yellow mosaic virus YP_009508373.1
Macroptilium bright mosaic virus YP_009310066.1
Macroptilium bright mosaic virus YP_009310062.1
Macroptilium common mosaic virus YP_009310073.1
Macroptilium common mosaic virus YP_009310072.1
Macroptilium golden mosaic virus YP_001974413.1
Macroptilium golden mosaic virus YP_001974417.1
Macroptilium golden mosaic virus YP_001974418.1
Macroptilium golden yellow mosaic virus YP_009408648.1
Macroptilium golden yellow mosaic virus YP_009408642.1
Macroptilium golden yellow mosaic virus YP_009408649.1
Macroptilium golden yellow mosaic virus YP_009408647.1
Macroptilium mosaic Puerto Rico virus NP_671464.1
Macroptilium mosaic Puerto Rico virus NP_671462.1
Macroptilium mosaic Puerto Rico virus NP_671463.1
Macroptilium mosaic Puerto Rico virus NP_671458.1
Macroptilium yellow mosaic Florida virus NP_671471.1
Macroptilium yellow mosaic Florida virus NP_671469.1
Macroptilium yellow mosaic Florida virus NP_671470.1
Macroptilium yellow mosaic Florida virus NP_671465.1
Macroptilium yellow mosaic virus YP_001876453.1
Macroptilium yellow mosaic virus YP_001876454.1
Macroptilium yellow mosaic virus YP_001876449.1
Macroptilium yellow mosaic virus YP_001876455.1
Macroptilium yellow net virus YP_005352905.1
Macroptilium yellow net virus YP_005352911.1
Macroptilium yellow net virus YP_005352909.1
Macroptilium yellow net virus YP_005352910.1
Macroptilium yellow spot virus YP_005352899.1
Macroptilium yellow spot virus YP_005352895.1
Macroptilium yellow vein virus YP_005352904.1
Macroptilium yellow vein virus YP_005352900.1
Maize streak dwarfing virus YP_010087227.1
Maize streak Reunion virus YP_006331072.1
Maize streak virus - A[Ama] YP_009154762.1
Maize streak virus - A[South Africa] NP_039918.1
Maize striate mosaic virus YP_010790461.1
Malachra yellow mosaic virus YP_009508461.1
Malachra yellow mosaic virus YP_009508457.1
Malvastrum bright yellow mosaic virus (MaBYMV) YP_009310096.1
Malvastrum bright yellow mosaic virus (MaBYMV) YP_009310090.1
Malvastrum bright yellow mosaic virus (MaBYMV) YP_009310097.1
Malvastrum bright yellow mosaic virus (MaBYMV) YP_009310095.1
Malvastrum leaf curl Guangdong virus YP_729215.1
Malvastrum leaf curl Guangdong virus YP_729211.1
Malvastrum leaf curl Philippines virus YP_008003517.1
Malvastrum leaf curl Philippines virus YP_008003513.1
Malvastrum leaf curl virus YP_459908.1
Malvastrum leaf curl virus YP_459912.1
Malvastrum yellow mosaic Helshire virus YP_009506437.1
Malvastrum yellow mosaic Helshire virus YP_009506441.1
Malvastrum yellow mosaic Jamaica virus YP_009508000.1
Malvastrum yellow mosaic Jamaica virus YP_009508003.1
Malvastrum yellow mosaic Jamaica virus YP_009507999.1
Malvastrum yellow mosaic virus YP_851008.1
Malvastrum yellow mosaic virus YP_851012.1
Malvastrum yellow vein Baoshan virus YP_002875761.1
Malvastrum yellow vein Baoshan virus YP_002875765.1
Malvastrum yellow vein Cambodia virus YP_009129285.1
Malvastrum yellow vein Cambodia virus YP_009129289.1
Malvastrum yellow vein Changa Manga virus YP_003987462.1
Malvastrum yellow vein Changa Manga virus YP_003987458.1
Malvastrum yellow vein Honghe virus YP_009270644.1
Malvastrum yellow vein Honghe virus YP_009270648.1
Malvastrum yellow vein Lahore virus YP_010086781.1
Malvastrum yellow vein Lahore virus YP_010086777.1
Malvastrum yellow vein virus NP_808735.1
Malvastrum yellow vein virus NP_808731.1
Malvastrum yellow vein Yunnan virus YP_184751.1
Malvastrum yellow vein Yunnan virus YP_184755.1
Melinis repens associated virus YP_010798230.1
Melochia mosaic virus YP_009175075.1
Melochia mosaic virus YP_009175081.1
Melochia mosaic virus YP_009175079.1
Melochia mosaic virus YP_009175080.1
Melochia yellow mosaic virus YP_009175088.1
Melochia yellow mosaic virus YP_009175086.1
Melochia yellow mosaic virus YP_009175087.1
Melochia yellow mosaic virus YP_009175082.1
Melon chlorotic leaf curl virus-[Guatemala] YP_009175073.1
Melon chlorotic leaf curl virus-[Guatemala] NP_835272.1
Melon chlorotic leaf curl virus-[Guatemala] YP_009175072.1
Melon chlorotic mosaic virus YP_003828910.1
Melon chlorotic mosaic virus YP_003828908.1
Melon chlorotic mosaic virus YP_003828909.1
Melon chlorotic mosaic virus YP_003828904.1
Melon yellow mosaic virus YP_010087248.1
Merremia mosaic Puerto Rico virus YP_004429247.1
Merremia mosaic Puerto Rico virus YP_004429242.1
Merremia mosaic Puerto Rico virus YP_004429246.1
Merremia mosaic virus YP_579171.1
Merremia mosaic virus YP_579172.1
Merremia mosaic virus YP_579167.1
Mesta yellow vein mosaic Bahraich virus YP_001955944.1
Mesta yellow vein mosaic Bahraich virus YP_001955940.1
Mesta yellow vein mosaic virus YP_001086463.1
Mesta yellow vein mosaic virus YP_001086459.1
Mimosa yellow leaf curl virus (MiYLCV) YP_001285735.1
Mimosa yellow leaf curl virus (MiYLCV) YP_001285731.1
Mirabilis leaf curl virus YP_009047201.1
Mirabilis leaf curl virus YP_009047197.1
Miscanthus streak virus - [91] NP_569145.1
Mulberry crinkle-associated virus YP_010797236.1
Mulberry mosaic dwarf associated virus YP_009129320.1
Mungbean yellow mosaic India virus NP_803153.1
Mungbean yellow mosaic India virus NP_803151.1
Mungbean yellow mosaic India virus NP_803152.1
Mungbean yellow mosaic India virus NP_803146.1
Mungbean yellow mosaic virus (mungbean yellow mosaic geminivirus) NP_620378.1
Mungbean yellow mosaic virus (mungbean yellow mosaic geminivirus) NP_077092.1
Mungbean yellow mosaic virus (mungbean yellow mosaic geminivirus) NP_620377.1
Mungbean yellow mosaic virus (mungbean yellow mosaic geminivirus) NP_077087.1
Oat dwarf virus YP_001941161.1
Ocimum golden mosaic virus YP_010245831.1
Ocimum golden mosaic virus YP_010087823.1
Ocimum golden mosaic virus YP_010245830.1
Ocimum golden mosaic virus YP_010087819.1
Ocimum mosaic virus YP_010087835.1
Ocimum mosaic virus YP_010245834.1
Ocimum mosaic virus YP_010087831.1
Ocimum mosaic virus YP_010245835.1
Ocimum yellow vein virus YP_010245832.1
Ocimum yellow vein virus YP_010087825.1
Ocimum yellow vein virus YP_010245833.1
Ocimum yellow vein virus YP_010087829.1
Okra enation leaf curl virus (OELuV(LK:Tri:15)) YP_009315913.1
Okra enation leaf curl virus (OELuV(LK:Tri:15)) YP_009315917.1
Okra enation leaf curl virus [India:Munthal EL37:2006] YP_004123722.1
Okra enation leaf curl virus [India:Munthal EL37:2006] YP_004123718.1
Okra leaf curl Cameroon virus YP_004046693.1
Okra leaf curl Cameroon virus YP_004046689.1
Okra leaf curl India virus [India:Sonipat EL14A:2006] YP_004123089.1
Okra leaf curl India virus [India:Sonipat EL14A:2006] YP_004123093.1
Okra leaf curl Oman virus YP_009216260.1
Okra leaf curl Oman virus YP_009216264.1
Okra leaf curl virus YP_003084138.1
Okra mottle virus YP_002154617.1
Okra mottle virus YP_002154621.1
Okra mottle virus YP_002154622.1
Okra yellow crinkle virus YP_764517.1
Okra yellow crinkle virus YP_764513.1
Okra yellow mosaic Mexico virus YP_003587819.1
Okra yellow mosaic Mexico virus YP_003587822.1
Okra yellow mosaic Mexico virus YP_003587818.1
Okra yellow vein mosaic virus NP_817106.1
Okra yellow vein mosaic virus NP_817102.1
Opuntia virus 1 YP_010087792.1
Opuntia virus 1 YP_010087796.1
Oxalis yellow vein virus YP_009116885.1
Oxalis yellow vein virus YP_009116884.1
Panicum streak virus NP_042589.1
Papaya leaf crumple virus-Panipat 8 [India:Panipat:Papaya:2008] YP_004021919.1
Papaya leaf crumple virus-Panipat 8 [India:Panipat:Papaya:2008] YP_004021923.1
Papaya leaf curl China virus NP_955744.1
Papaya leaf curl China virus NP_955748.1
Papaya leaf curl Guandong virus YP_006434.1
Papaya leaf curl Guandong virus YP_006438.1
Papaya leaf curl virus NP_689458.1
Papaya leaf curl virus NP_689462.1
Papaya severe leaf curl virus YP_010798041.1
Papaya severe leaf curl virus YP_010798045.1
Papaya yellow leaf curl virus YP_010797968.1
Papaya yellow leaf curl virus YP_010797973.1
Paper mulberry leaf curling associated virus 1 YP_010798453.1
Paper mulberry leaf curling associated virus 2 YP_010798459.1
Paper mulberry leaf curling associated virus 2 YP_010798460.1
Paspalum dilatatum striate mosaic virus YP_006666522.1
Paspalum striate mosaic virus YP_006659973.1
Passion fruit chlorotic mottle virus YP_009553194.1
Passion fruit chlorotic mottle virus YP_009553195.1
Passion fruit leaf curl virus YP_010796651.1
Passion fruit leaf curl virus YP_010796647.1
Passionfruit leaf distortion virus YP_009316180.1
Passionfruit leaf distortion virus YP_009316186.1
Passionfruit leaf distortion virus YP_009316184.1
Passionfruit leaf distortion virus YP_009316185.1
Passionfruit severe leaf distortion virus YP_002941857.1
Passionfruit severe leaf distortion virus YP_002941852.1
Passionfruit severe leaf distortion virus YP_002941858.1
Passionfruit severe leaf distortion virus YP_002941856.1
Pavonia mosaic virus YP_009547931.1
Pavonia mosaic virus YP_009508388.1
Pavonia mosaic virus YP_009547930.1
Pavonia mosaic virus YP_009508384.1
Pavonia yellow mosaic virus YP_009226418.1
Pavonia yellow mosaic virus YP_009480522.1
Pavonia yellow mosaic virus YP_009226414.1
Pavonia yellow mosaic virus YP_009480523.1
Pea leaf distortion virus YP_009344820.1
Pea leaf distortion virus YP_009344824.1
Pedilanthus leaf curl virus YP_002608332.1
Pedilanthus leaf curl virus YP_002608336.1
Pepper blistering leaf virus YP_010245838.1
Pepper blistering leaf virus YP_010087848.1
Pepper blistering leaf virus YP_010245839.1
Pepper blistering leaf virus YP_010087852.1
Pepper golden mosaic virus (SGMV) NP_671456.1
Pepper huasteco yellow vein virus NP_040354.1
Pepper huasteco yellow vein virus NP_597687.1
Pepper huasteco yellow vein virus NP_040320.1
Pepper leaf curl Bangladesh virus NP_690913.1
Pepper leaf curl Bangladesh virus NP_690917.1
Pepper leaf curl Lahore virus YP_010775085.1
Pepper leaf curl Lahore virus YP_010775081.1
Pepper leaf curl Lahore Virus-[Pakistan:Lahore1:2004] YP_005352661.1
Pepper leaf curl Lahore Virus-[Pakistan:Lahore1:2004] YP_005352657.1
Pepper leaf curl virus NP_050014.1
Pepper leaf curl virus NP_050018.1
Pepper leaf curl Yunnan virus-[YN323] YP_001856212.1
Pepper leaf curl Yunnan virus-[YN323] YP_001856216.1
Pepper leafroll virus YP_009927293.1
Pepper leafroll virus YP_009666355.1
Pepper leafroll virus YP_009927294.1
Pepper leafroll virus YP_009666359.1
Pepper yellow dwarf virus - Mexico YP_009362975.1
Pepper yellow dwarf virus - Mexico YP_009362979.1
Pepper yellow leaf curl Aceh virus YP_010087222.1
Pepper yellow leaf curl Aceh virus YP_010087217.1
Pepper yellow leaf curl Aceh virus YP_010087223.1
Pepper yellow leaf curl Aceh virus YP_010087221.1
Pepper yellow leaf curl Indonesia virus YP_717091.1
Pepper yellow leaf curl Indonesia virus YP_717095.1
Pepper yellow leaf curl Indonesia virus YP_717096.1
Pepper yellow leaf curl Thailand virus YP_010782943.1
Pepper yellow leaf curl Thailand virus YP_010782939.1
Pepper yellow leaf curl Thailand virus YP_010782941.1
Pepper yellow leaf curl Thailand virus YP_009547933.1
Pepper yellow leaf curl virus YP_007419080.1
Pepper yellow leaf curl virus YP_007419084.1
Pepper yellow leaf curl virus PSSWS-14 YP_010084714.1
Pepper yellow vein Mali virus NP_958315.1
Pepper yellow vein Mali virus NP_958311.1
Peristrophe mosaic virus YP_006908979.1
Peristrophe mosaic virus YP_006908978.1
Plantago lanceolata latent virus YP_009506571.1
Polygala garcinii associated virus YP_009465995.1
Potato yellow mosaic Panama virus NP_049357.1
Potato yellow mosaic Panama virus NP_049352.1
Potato yellow mosaic Panama virus NP_049358.1
Potato yellow mosaic Panama virus NP_049356.1
Potato yellow mosaic Trinidad virus NP_808799.1
Potato yellow mosaic Trinidad virus NP_808759.1
Potato yellow mosaic Trinidad virus NP_808798.1
Potato yellow mosaic Trinidad virus NP_808755.1
Potato yellow mosaic virus NP_047242.1
Potato yellow mosaic virus NP_047238.1
Potato yellow mosaic virus NP_047241.1
Pouzolzia golden mosaic virus YP_009021225.1
Pouzolzia golden mosaic virus YP_009021223.1
Pouzolzia golden mosaic virus YP_009021221.1
Pouzolzia golden mosaic virus YP_009021226.1
Pouzolzia golden mosaic virus YP_009021224.1
Pouzolzia golden mosaic virus YP_009021222.1
Pouzolzia mosaic Guangdong virus YP_009506443.1
Pouzolzia mosaic Guangdong virus YP_009506447.1
Premna leaf curl virus YP_009506450.1
Premna leaf curl virus YP_009506454.1
Prunus geminivirus A YP_009666819.1
Pumpkin yellow mosaic Malaysia virus YP_001974388.1
Pumpkin yellow mosaic Malaysia virus YP_001974392.1
Radish leaf curl virus YP_001648981.1
Radish leaf curl virus YP_001648977.1
Ramie mosaic virus YP_001936690.1
Ramie mosaic virus YP_001936691.1
Ramie mosaic virus YP_001936686.1
Ramie mosaic virus YP_001936692.1
Ramie mosaic Yunnan virus YP_009269402.1
Ramie mosaic Yunnan virus YP_009269406.1
Rhynchosia golden mosaic Havana virus-[Cuba:Havana:28:2007] YP_009508011.1
Rhynchosia golden mosaic Havana virus-[Cuba:Havana:28:2007] YP_009508006.1
Rhynchosia golden mosaic Havana virus-[Cuba:Havana:28:2007] YP_009508012.1
Rhynchosia golden mosaic Havana virus-[Cuba:Havana:28:2007] YP_009508010.1
Rhynchosia golden mosaic Sinaloa virus YP_009508018.1
Rhynchosia golden mosaic Sinaloa virus YP_009508013.1
Rhynchosia golden mosaic Sinaloa virus YP_009508019.1
Rhynchosia golden mosaic Sinaloa virus YP_009508017.1
Rhynchosia golden mosaic virus YP_001655009.1
Rhynchosia golden mosaic virus YP_009472130.1
Rhynchosia golden mosaic Yucatan virus YP_002753148.1
Rhynchosia golden mosaic Yucatan virus YP_002753149.1
Rhynchosia mild mosaic virus YP_004429240.1
Rhynchosia mild mosaic virus YP_004429241.1
Rhynchosia mild mosaic virus YP_004429236.1
Rhynchosia rugose golden mosaic virus-[Cuba:Camaguey:171:2009] YP_009508022.1
Rhynchosia rugose golden mosaic virus-[Cuba:Camaguey:171:2009] YP_009508020.1
Rhynchosia rugose golden mosaic virus-[Cuba:Camaguey:171:2009] YP_009508026.1
Rhynchosia rugose golden mosaic virus-[Cuba:Camaguey:171:2009] YP_009508021.1
Rhynchosia yellow mosaic India virus (RhYMIV) YP_004123937.1
Rhynchosia yellow mosaic India virus (RhYMIV) YP_004123933.1
Rhynchosia yellow mosaic India virus (RhYMIV) YP_004123938.1
Rhynchosia yellow mosaic India virus (RhYMIV) YP_004123936.1
Rhynchosia yellow mosaic virus YP_009508140.1
Rhynchosia yellow mosaic virus YP_009508141.1
Rhynchosia yellow mosaic virus YP_009508135.1
Rhynchosia yellow mosaic virus YP_009508142.1
Rice latent virus 1 YP_010790451.1
Rice latent virus 2 YP_009551799.1
Rose leaf curl virus YP_009051688.1
Rose leaf curl virus YP_009051692.1
Saccharum streak virus YP_003288767.1
Sauropus leaf curl virus YP_009506456.1
Sauropus leaf curl virus YP_009506460.1
Senecio yellow mosaic virus YP_232875.1
Senecio yellow mosaic virus YP_232879.1
Senna leaf curl virus YP_009270637.1
Senna leaf curl virus YP_009270642.1
Sesame yellow mosaic virus YP_010796409.1
Sesame yellow mosaic virus YP_010796413.1
Sewage-associated circular DNA molecule-3 YP_009115507.1
Sida angular mosaic virus YP_009310087.1
Sida angular mosaic virus YP_009310088.1
Sida Brazil virus YP_009508147.1
Sida Brazil virus YP_009508143.1
Sida bright yellow mosaic virus YP_009547942.1
Sida bright yellow mosaic virus YP_009508423.1
Sida bright yellow mosaic virus YP_009547943.1
Sida bright yellow mosaic virus YP_009508427.1
Sida chlorotic leaf virus YP_010245850.1
Sida chlorotic leaf virus YP_010087776.1
Sida chlorotic leaf virus YP_010245851.1
Sida chlorotic leaf virus YP_010087781.1
Sida chlorotic mottle virus YP_009508422.1
Sida chlorotic mottle virus YP_009508418.1
Sida chlorotic vein virus YP_009310081.1
Sida chlorotic vein virus YP_009310077.1
Sida chlorotic vein virus YP_009310078.1
Sida ciliaris golden mosaic virus YP_009506461.1
Sida ciliaris golden mosaic virus YP_009873671.1
Sida ciliaris golden mosaic virus YP_009506465.1
Sida ciliaris golden mosaic virus YP_009873670.1
Sida common mosaic virus YP_009506470.1
Sida common mosaic virus YP_009506466.1
Sida golden mosaic Braco virus-[Jamaica:Liguanea:2008] YP_009506475.1
Sida golden mosaic Braco virus-[Jamaica:Liguanea:2008] YP_009506471.1
Sida golden mosaic Buckup virus-[Jamaica:St. Elizabeth:2004] YP_004063990.1
Sida golden mosaic Buckup virus-[Jamaica:St. Elizabeth:2004] YP_004063987.1
Sida golden mosaic Buckup virus-[Jamaica:St. Elizabeth:2004] YP_004063991.1
Sida golden mosaic Buckup virus-[Jamaica:St. Elizabeth:2004] YP_004063989.1
Sida golden mosaic Costa Rica virus NP_808892.1
Sida golden mosaic Costa Rica virus NP_808912.1
Sida golden mosaic Costa Rica virus NP_808891.1
Sida golden mosaic Costa Rica virus NP_808913.1
Sida golden mosaic Florida virus-Malvastrum YP_003856014.1
Sida golden mosaic Florida virus-Malvastrum YP_003856012.1
Sida golden mosaic Florida virus-Malvastrum YP_003856013.1
Sida golden mosaic Florida virus-Malvastrum YP_003856008.1
Sida golden mosaic Honduras virus NP_808898.1
Sida golden mosaic Honduras virus NP_808894.1
Sida golden mosaic Honduras virus NP_808899.1
Sida golden mosaic Honduras virus NP_808897.1
Sida golden mosaic Lara virus YP_009506480.1
Sida golden mosaic Lara virus YP_009506476.1
Sida golden mosaic virus NP_049349.1
Sida golden mosaic virus NP_049345.1
Sida golden mosaic virus NP_049346.1
Sida golden mottle virus YP_003620409.1
Sida golden mottle virus YP_003620404.1
Sida golden mottle virus YP_003620405.1
Sida golden mottle virus YP_003620403.1
Sida golden yellow spot virus YP_009508433.1
Sida golden yellow spot virus YP_009508429.1
Sida golden yellow vein virus-[A11] NP_808737.1
Sida golden yellow vein virus-[A11] NP_808741.1
Sida golden yellow vein virus-[Jamaica:Liguanea2:2008] YP_004064949.1
Sida golden yellow vein virus-[Jamaica:Liguanea2:2008] YP_004064944.1
Sida golden yellow vein virus-[Jamaica:Liguanea2:2008] YP_004064948.1
Sida interveinal bright yellow virus YP_010087870.1
Sida interveinal bright yellow virus YP_010087873.1
Sida interveinal bright yellow virus YP_010087869.1
Sida leaf curl virus YP_425030.1
Sida leaf curl virus YP_425034.1
Sida micrantha mosaic virus YP_010839279.1
Sida micrantha mosaic virus YP_010839277.1
Sida micrantha mosaic virus YP_010839278.1
Sida micrantha mosaic virus YP_010839273.1
Sida mosaic Alagoas virus YP_004958220.1
Sida mosaic Alagoas virus YP_004958223.1
Sida mosaic Alagoas virus YP_004958219.1
Sida mosaic Bolivia virus 1 YP_004207824.1
Sida mosaic Bolivia virus 1 YP_004207817.1
Sida mosaic Bolivia virus 1 YP_004207828.1
Sida mosaic Bolivia virus 1 YP_004207818.1
Sida mosaic Bolivia virus 2 YP_004207812.1
Sida mosaic Bolivia virus 2 YP_004207830.1
Sida mosaic Bolivia virus 2 YP_004207816.1
Sida mosaic Bolivia virus 2 YP_004207829.1
Sida mosaic Sinaloa virus YP_619886.1
Sida mosaic Sinaloa virus YP_619889.1
Sida mosaic Sinaloa virus YP_619885.1
Sida mottle Alagoas virus YP_007438880.1
Sida mottle Alagoas virus YP_007438884.1
Sida mottle virus NP_808749.1
Sida mottle virus NP_808754.1
Sida yellow blotch virus YP_007438870.1
Sida yellow blotch virus YP_007438874.1
Sida yellow golden mosaic virus YP_010087362.1
Sida yellow golden mosaic virus YP_010245846.1
Sida yellow golden mosaic virus YP_010087357.1
Sida yellow golden mosaic virus YP_010245847.1
Sida yellow leaf curl virus YP_009506485.1
Sida yellow leaf curl virus YP_009506481.1
Sida yellow mosaic Alagoas virus YP_007438875.1
Sida yellow mosaic Alagoas virus YP_007438879.1
Sida yellow mosaic China virus - [Hainan 8] YP_006390085.1
Sida yellow mosaic China virus - [Hainan 8] YP_006390089.1
Sida yellow mosaic virus NP_808766.1
Sida yellow mosaic virus NP_808761.1
Sida yellow mosaic Yucatan virus YP_980247.1
Sida yellow mosaic Yucatan virus YP_980248.1
Sida yellow mosaic Yucatan virus YP_980243.1
Sida yellow mottle virus YP_004901698.1
Sida yellow mottle virus YP_004901693.1
Sida yellow mottle virus YP_004901699.1
Sida yellow mottle virus YP_004901697.1
Sida yellow net virus YP_007438869.1
Sida yellow net virus YP_007438865.1
Sida yellow vein Madurai virus YP_001144448.1
Sida yellow vein Madurai virus YP_001144449.1
Sida yellow vein Madurai virus YP_001144445.1
Sida yellow vein Vietnam virus (SiYVVNV) YP_001285741.1
Sida yellow vein Vietnam virus (SiYVVNV) YP_001285737.1
Sida yellow vein virus NP_808901.1
Sida yellow vein virus NP_808906.1
Sida yellow vein virus NP_808904.1
Sida yellow vein virus NP_808905.1
Sidastrum golden leaf spot virus YP_009506488.1
Sidastrum golden leaf spot virus YP_009506486.1
Siegesbeckia yellow vein Guangxi virus YP_729221.1
Siegesbeckia yellow vein Guangxi virus YP_729217.1
Siegesbeckia yellow vein virus YP_665626.1
Siegesbeckia yellow vein virus YP_665622.1
Solanum mosaic Bolivia virus YP_009042060.1
Solanum mosaic Bolivia virus YP_009042055.1
Solanum mosaic Bolivia virus YP_009042061.1
Solanum mosaic Bolivia virus YP_009042059.1
Sorghum arundinaceum associated virus YP_010087742.1
South African cassava mosaic virus NP_620666.1
South African cassava mosaic virus NP_620667.1
South African cassava mosaic virus NP_620662.1
South African cassava mosaic virus NP_620668.1
Soybean blistering mosaic virus YP_009506489.1
Soybean blistering mosaic virus YP_009506494.1
Soybean chlorotic blotch virus YP_003622561.1
Soybean chlorotic blotch virus YP_003622555.1
Soybean chlorotic blotch virus YP_003622562.1
Soybean chlorotic blotch virus YP_003622560.1
Soybean chlorotic spot virus YP_006590059.1
Soybean chlorotic spot virus YP_006590060.1
Soybean chlorotic spot virus YP_006590061.1
Soybean crinkle leaf virus NP_543113.1
Soybean crinkle leaf virus NP_543118.1
Soybean mild mottle virus YP_003622553.1
Soybean mild mottle virus YP_003622549.1
Spilanthes yellow vein virus (SpYVV) YP_001285765.1
Spilanthes yellow vein virus (SpYVV) YP_001285761.1
Spinach curly top Arizona virus YP_004207923.1
Spinach severe curly top virus YP_003966135.1
Spinach severe curly top virus YP_003966138.1
Spinach yellow vein Sikar virus YP_008888539.1
Spinach yellow vein Sikar virus YP_008888543.1
Sporobolus striate mosaic virus 1 YP_006666526.1
Sporobolus striate mosaic virus 2 YP_006666530.1
Squash leaf curl China virus YP_293687.1
Squash leaf curl China virus YP_293686.1
Squash leaf curl China virus - [B] YP_293689.1
Squash leaf curl Philippines virus YP_006445.1
Squash leaf curl Philippines virus YP_006440.1
Squash leaf curl Philippines virus YP_006444.1
Squash leaf curl virus NP_047248.1
Squash leaf curl virus NP_047244.1
Squash leaf curl virus NP_047247.2
Squash leaf curl Yunnan virus NP_808851.1
Squash leaf curl Yunnan virus NP_808847.1
Squash mild leaf curl virus NP_808805.1
Squash mild leaf curl virus NP_808806.1
Squash mild leaf curl virus NP_808801.1
Squash yellow mild mottle virus NP_620861.1
Sri Lankan cassava mosaic virus-[Colombo] NP_620870.1
Sri Lankan cassava mosaic virus-[Colombo] NP_620868.1
Sri Lankan cassava mosaic virus-[Colombo] NP_620869.1
Sri Lankan cassava mosaic virus-[Colombo] NP_620864.1
Stachytarpheta leaf curl virus NP_671449.1
Stachytarpheta leaf curl virus NP_671453.1
Sugarcane chlorotic streak virus YP_009325924.1
Sugarcane streak Egypt virus - [Giza] NP_045943.1
Sugarcane streak Reunion virus NP_840051.1
Sugarcane streak virus NP_620491.1
Sugarcane striate virus YP_009389275.1
Sugarcane white streak virus YP_009026387.1
Sweet potato golden vein associated virus YP_004346957.1
Sweet potato golden vein associated virus YP_004346961.1
Sweet potato golden vein Korea virus YP_009666112.1
Sweet potato golden vein Korea virus YP_009666108.1
Sweet potato leaf curl Bengal virus YP_003560500.1
Sweet potato leaf curl Bengal virus YP_003560504.1
Sweet potato leaf curl Canary virus YP_003288770.1
Sweet potato leaf curl Canary virus YP_003288774.1
Sweet potato leaf curl China virus YP_009506498.1
Sweet potato leaf curl China virus YP_009506500.1
Sweet potato leaf curl Georgia virus NP_808772.1
Sweet potato leaf curl Georgia virus NP_808768.1
Sweet potato leaf curl Guangxi virus YP_009051955.1
Sweet potato leaf curl Guangxi virus YP_009051959.1
Sweet potato leaf curl Henan virus YP_008198574.1
Sweet potato leaf curl Henan virus YP_008198570.1
Sweet potato leaf curl Hubei virus YP_010086849.1
Sweet potato leaf curl Hubei virus YP_010086853.1
Sweet potato leaf curl Lanzarote virus YP_003288782.1
Sweet potato leaf curl Lanzarote virus YP_003288786.1
Sweet potato leaf curl Sao Paulo virus YP_009109614.1
Sweet potato leaf curl Sao Paulo virus YP_009109610.1
Sweet potato leaf curl Shanghai virus YP_008492939.1
Sweet potato leaf curl Shanghai virus YP_008492943.1
Sweet potato leaf curl Sichuan virus 1 YP_009506502.1
Sweet potato leaf curl Sichuan virus 1 YP_009506506.1
Sweet potato leaf curl Sichuan virus 2 YP_008691085.1
Sweet potato leaf curl Sichuan virus 2 YP_008691089.1
Sweet potato leaf curl South Carolina virus YP_004339038.1
Sweet potato leaf curl South Carolina virus YP_004339042.1
Sweet potato leaf curl Spain virus YP_002004580.1
Sweet potato leaf curl Spain virus YP_002004576.1
Sweet potato leaf curl Uganda virus-[Uganda:Kampala:2008] YP_004191796.1
Sweet potato leaf curl Uganda virus-[Uganda:Kampala:2008] YP_004191800.1
Sweet potato leaf curl virus NP_808841.1
Sweet potato leaf curl virus NP_808845.1
Sweet potato mosaic virus YP_009338000.1
Sweet potato mosaic virus - [Brazil:Brasilia1:2007] YP_009506508.1
Sweet potato mosaic virus - [Brazil:Brasilia1:2007] YP_009506512.1
Sweet potato symptomless virus 1 YP_010782945.1
Switchgrass mosaic-associated virus 1 (SgMaV-1) YP_009111308.1
Synedrella leaf curl virus YP_009305129.1
Synedrella leaf curl virus YP_009305124.1
Synedrella yellow vein clearing virus YP_009508436.1
Synedrella yellow vein clearing virus YP_009508440.1
Telfairia golden mosaic virus YP_009259493.1
Telfairia golden mosaic virus YP_009259497.1
Temperate fruit decay-associated virus YP_009160327.1
Tobacco curly shoot virus NP_620425.1
Tobacco curly shoot virus NP_620421.1
Tobacco leaf curl Comoros virus YP_009508153.1
Tobacco leaf curl Comoros virus YP_009508149.1
Tobacco leaf curl Cuba virus YP_009428567.1
Tobacco leaf curl Cuba virus YP_009428565.1
Tobacco leaf curl Cuba virus YP_009428566.1
Tobacco leaf curl Cuba virus YP_009428561.1
Tobacco leaf curl Dominican Republic virus YP_010087214.1
Tobacco leaf curl Dominican Republic virus YP_010087209.1
Tobacco leaf curl Dominican Republic virus YP_010087215.1
Tobacco leaf curl Dominican Republic virus YP_010087213.1
Tobacco leaf curl Japan virus NP_808870.1
Tobacco leaf curl Japan virus NP_808866.1
Tobacco leaf curl Kochi virus NP_808778.1
Tobacco leaf curl Kochi virus NP_808774.1
Tobacco leaf curl Pusa virus YP_003934911.1
Tobacco leaf curl Pusa virus YP_003934915.1
Tobacco leaf curl Thailand virus YP_001285870.1
Tobacco leaf curl Thailand virus YP_001285875.1
Tobacco leaf curl virus YP_009249828.1
Tobacco leaf curl virus YP_009249832.1
Tobacco leaf curl Yunnan virus NP_722553.1
Tobacco leaf curl Yunnan virus NP_722557.1
Tobacco leaf curl Zimbabwe virus NP_148929.1
Tobacco leaf curl Zimbabwe virus NP_148933.1
Tobacco leaf rugose virus YP_009508164.1
Tobacco leaf rugose virus YP_009508160.1
Tobacco mottle leaf curl virus YP_009508169.1
Tobacco mottle leaf curl virus YP_009508173.1
Tobacco yellow crinkle virus YP_004564605.1
Tobacco yellow crinkle virus YP_004564606.1
Tobacco yellow dwarf virus NP_620725.1
Tomato apical leaf curl virus YP_010797595.1
Tomato associated geminivirus 1 YP_009417306.1
Tomato bright yellow mosaic virus YP_009506513.1
Tomato bright yellow mosaic virus YP_009506516.1
Tomato bright yellow mottle virus YP_009506517.1
Tomato chino La Paz virus YP_006428.1
Tomato chino La Paz virus YP_006432.1
Tomato chlorotic leaf curl virus YP_010086759.1
Tomato chlorotic leaf curl virus YP_010086754.1
Tomato chlorotic leaf curl virus YP_010086755.1
Tomato chlorotic leaf curl virus YP_010086753.1
Tomato chlorotic leaf distortion virus-[Venezuela:Zulia:2004] YP_004821542.1
Tomato chlorotic leaf distortion virus-[Venezuela:Zulia:2004] YP_004821540.1
Tomato chlorotic leaf distortion virus-[Venezuela:Zulia:2004] YP_004821541.1
Tomato chlorotic mottle Guyane virus YP_009547926.1
Tomato chlorotic mottle Guyane virus YP_009508312.1
Tomato chlorotic mottle Guyane virus YP_009547927.1
Tomato chlorotic mottle Guyane virus YP_009508316.1
Tomato chlorotic mottle virus NP_620014.1
Tomato chlorotic mottle virus NP_620009.1
Tomato chlorotic mottle virus NP_620015.1
Tomato chlorotic mottle virus NP_620013.1
Tomato common mosaic virus YP_001960958.1
Tomato common mosaic virus YP_001960956.1
Tomato common mosaic virus YP_001960957.1
Tomato common mosaic virus YP_001960952.1
Tomato curly stunt virus NP_817116.1
Tomato dwarf leaf virus YP_004958252.1
Tomato dwarf leaf virus YP_004958250.1
Tomato dwarf leaf virus YP_004958251.1
Tomato dwarf leaf virus YP_004958246.1
Tomato enation leaf curl virus YP_009129275.1
Tomato enation leaf curl virus YP_009129279.1
Tomato golden mosaic virus NP_077115.1
Tomato golden mosaic virus NP_041238.1
Tomato golden mosaic virus NP_077738.1
Tomato golden mosaic virus NP_077114.1
Tomato golden mottle virus YP_619884.1
Tomato golden mottle virus YP_619880.1
Tomato golden mottle virus YP_619881.1
Tomato golden vein virus (TGVV) YP_009508027.1
Tomato golden vein virus (TGVV) YP_009508033.1
Tomato interveinal chlorosis virus (ToICV) YP_009506521.1
Tomato interveinal chlorosis virus (ToICV) YP_009506525.1
Tomato latent virus YP_009508310.1
Tomato latent virus YP_009508306.1
Tomato leaf curl Anjouan virus YP_009508175.1
Tomato leaf curl Anjouan virus YP_009508179.1
Tomato leaf curl Arusha virus YP_001040013.1
Tomato leaf curl Arusha virus YP_001040009.1
Tomato leaf curl Bangalore virus NP_631952.1
Tomato leaf curl Bangalore virus NP_631956.1
Tomato leaf curl Bangladesh virus NP_803250.1
Tomato leaf curl Bangladesh virus NP_803246.1
Tomato leaf curl Barka virus YP_009030011.1
Tomato leaf curl Barka virus YP_009030007.1
Tomato leaf curl Burkina Faso virus YP_009345718.1
Tomato leaf curl Burkina Faso virus YP_009345714.1
Tomato leaf curl Cameroon virus YP_003345511.1
Tomato leaf curl Cameroon virus YP_003345517.1
Tomato leaf curl Cebu virus YP_001718623.1
Tomato leaf curl Cebu virus YP_001718619.1
Tomato leaf curl China virus NP_955738.1
Tomato leaf curl China virus NP_955742.1
Tomato leaf curl China virus - OX2 YP_007974236.1
Tomato leaf curl China virus - OX2 YP_007974232.1
Tomato leaf curl Comoros virus YP_009174972.1
Tomato leaf curl Comoros virus YP_009174976.1
Tomato leaf curl Cotabato virus YP_001718635.1
Tomato leaf curl Cotabato virus YP_001718631.1
Tomato leaf curl Diana virus YP_009508190.1
Tomato leaf curl Diana virus YP_009508186.1
Tomato leaf curl Gandhinagar virus YP_008901147.1
Tomato leaf curl Gandhinagar virus YP_008901143.1
Tomato leaf curl Ghana virus YP_001661651.1
Tomato leaf curl Ghana virus YP_001661655.1
Tomato leaf curl Guangdong virus YP_764444.1
Tomato leaf curl Guangdong virus YP_764448.1
Tomato leaf curl Guangxi virus YP_740294.1
Tomato leaf curl Guangxi virus YP_740298.1
Tomato leaf curl Gujarat virus NP_783158.1
Tomato leaf curl Gujarat virus NP_783153.1
Tomato leaf curl Gujarat virus NP_783159.1
Tomato leaf curl Gujarat virus NP_783157.1
Tomato leaf curl Hainan virus YP_010775243.1
Tomato leaf curl Hainan virus YP_010775247.1
Tomato leaf curl Hanoi virus YP_004222840.1
Tomato leaf curl Hanoi virus YP_004222844.1
Tomato leaf curl Iran virus YP_006427.1
Tomato leaf curl Iran virus YP_006423.1
Tomato leaf curl Java virus NP_871717.1
Tomato leaf curl Java virus NP_871721.1
Tomato leaf curl Joydebpur virus YP_459902.1
Tomato leaf curl Joydebpur virus YP_459906.1
Tomato leaf curl Karnataka virus (ToLCKV) NP_632009.1
Tomato leaf curl Karnataka virus (ToLCKV) NP_632013.1
Tomato leaf curl Karnataka virus 2 YP_010084357.1
Tomato leaf curl Karnataka virus 2 YP_010084353.1
Tomato leaf curl Karnataka virus 3 YP_010084363.1
Tomato leaf curl Karnataka virus 3 YP_010084359.1
Tomato leaf curl Kerala virus YP_002124299.1
Tomato leaf curl Kerala virus YP_002124295.1
Tomato leaf curl Kumasi virus YP_002117528.1
Tomato leaf curl Kumasi virus YP_002117524.1
Tomato leaf curl Kunene virus YP_010798514.1
Tomato leaf curl Kunene virus YP_010798510.1
Tomato leaf curl Laos virus NP_803240.1
Tomato leaf curl Laos virus NP_803244.1
Tomato leaf curl Liwa virus YP_008997811.1
Tomato leaf curl Liwa virus YP_008997815.1
Tomato leaf curl Madagascar virus-Menabe [Madagascar:Morondova:2001] YP_213936.1
Tomato leaf curl Madagascar virus-Menabe [Madagascar:Morondova:2001] YP_213932.1
Tomato leaf curl Mahe virus YP_010086864.1
Tomato leaf curl Mahe virus YP_010086868.1
Tomato leaf curl Malaysia virus NP_808829.1
Tomato leaf curl Malaysia virus NP_808833.1
Tomato leaf curl Mali virus NP_958321.1
Tomato leaf curl Mali virus NP_958317.1
Tomato leaf curl Mayotte virus YP_213944.1
Tomato leaf curl Mayotte virus YP_213940.1
Tomato leaf curl Mindanao virus YP_001718629.1
Tomato leaf curl Mindanao virus YP_001718625.1
Tomato leaf curl Moheli virus YP_009508195.1
Tomato leaf curl Moheli virus YP_009508192.1
Tomato leaf curl Namakely virus YP_009508200.1
Tomato leaf curl Namakely virus YP_009508204.1
Tomato leaf curl New Delhi virus NP_803226.1
Tomato leaf curl New Delhi virus NP_803220.1
Tomato leaf curl New Delhi virus NP_803227.1
Tomato leaf curl New Delhi virus NP_803225.1
Tomato leaf curl New Delhi virus 2 YP_009506527.1
Tomato leaf curl New Delhi virus 2 YP_009506531.1
Tomato leaf curl New Delhi virus 4 YP_009506533.1
Tomato leaf curl New Delhi virus 4 YP_009506538.1
Tomato leaf curl New Delhi virus 5 YP_010084317.1
Tomato leaf curl New Delhi virus 5 YP_010084322.1
Tomato leaf curl Nigeria virus-[Nigeria:2006] YP_002643046.1
Tomato leaf curl Nigeria virus-[Nigeria:2006] YP_002643050.1
Tomato leaf curl Oman virus YP_003915072.1
Tomato leaf curl Oman virus YP_003915076.1
Tomato leaf curl Palampur virus YP_001960974.1
Tomato leaf curl Palampur virus YP_001960967.1
Tomato leaf curl Patna virus YP_002775433.1
Tomato leaf curl Patna virus YP_002775437.1
Tomato leaf curl Philippines virus NP_871727.1
Tomato leaf curl Philippines virus NP_871723.1
Tomato leaf curl Pune virus YP_803219.1
Tomato leaf curl Pune virus YP_803223.1
Tomato leaf curl purple vein virus YP_009408629.1
Tomato leaf curl purple vein virus YP_009408634.1
Tomato leaf curl Rajasthan virus - [India:Rajasthan:2005] YP_009506545.1
Tomato leaf curl Rajasthan virus - [India:Rajasthan:2005] YP_009506541.1
Tomato leaf curl Ranchi virus YP_005351243.1
Tomato leaf curl Ranchi virus YP_005351247.1
Tomato leaf curl Seychelles virus YP_001040015.1
Tomato leaf curl Sinaloa virus (STLCV) YP_001294914.1
Tomato leaf curl Sinaloa virus (STLCV) YP_001294912.1
Tomato leaf curl Sinaloa virus (STLCV) YP_001294918.1
Tomato leaf curl Sinaloa virus (STLCV) YP_001294913.1
Tomato leaf curl Sri Lanka virus NP_808823.1
Tomato leaf curl Sri Lanka virus NP_808827.1
Tomato leaf curl Sudan virus YP_006470.1
Tomato leaf curl Sudan virus YP_006466.1
Tomato leaf curl Sulawesi virus YP_003254630.1
Tomato leaf curl Sulawesi virus YP_003254634.1
Tomato leaf curl Taiwan virus (ToLCTWV) NP_632019.1
Tomato leaf curl Taiwan virus (ToLCTWV) NP_632015.1
Tomato leaf curl Toliara virus YP_009508207.1
Tomato leaf curl Toliara virus YP_009508211.1
Tomato leaf curl Uganda virus - [Iganga] YP_009506547.1
Tomato leaf curl Uganda virus - [Iganga] YP_009506552.1
Tomato leaf curl Vietnam virus NP_690098.1
Tomato leaf curl Vietnam virus NP_690102.1
Tomato leaf curl virus NP_632007.1
Tomato leaf curl virus NP_632003.1
Tomato leaf deformation virus YP_003896041.2
Tomato leaf deformation virus YP_003896045.1
Tomato leaf distortion virus YP_009506553.1
Tomato leaf distortion virus YP_009506557.1
Tomato mild mosaic virus YP_001960950.1
Tomato mild mosaic virus YP_001960945.1
Tomato mild mosaic virus YP_001960951.1
Tomato mild mosaic virus YP_001960949.1
Tomato mild yellow leaf curl Aragua virus YP_001249279.1
Tomato mild yellow leaf curl Aragua virus YP_001249282.1
Tomato mild yellow leaf curl Aragua virus YP_001249283.1
Tomato mosaic Havana virus NP_620895.1
Tomato mosaic Havana virus NP_620894.1
Tomato mosaic Havana virus-[Quivican] NP_620893.1
Tomato mosaic Havana virus-[Quivican] NP_620889.1
Tomato mosaic leaf curl virus YP_006453.1
Tomato mosaic leaf curl virus YP_006454.1
Tomato mosaic leaf curl virus YP_006449.1
Tomato mosaic leaf curl virus YP_006455.1
Tomato mosaic severe dwarf virus YP_010245827.1
Tomato mosaic severe dwarf virus YP_010087802.1
Tomato mosaic severe dwarf virus YP_010245826.1
Tomato mosaic Trujillo virus YP_010084729.1
Tomato mosaic Trujillo virus YP_010084732.1
Tomato mosaic Trujillo virus YP_010084728.1
Tomato mottle leaf curl virus YP_009325934.1
Tomato mottle leaf curl virus YP_009325938.1
Tomato mottle Taino virus NP_047198.1
Tomato mottle Taino virus NP_047199.1
Tomato mottle Taino virus NP_044922.1
Tomato mottle virus NP_047254.1
Tomato mottle virus NP_047250.1
Tomato mottle virus NP_047253.1
Tomato mottle wrinkle virus YP_009091996.1
Tomato mottle wrinkle virus YP_009091994.1
Tomato mottle wrinkle virus YP_009091995.1
Tomato mottle wrinkle virus YP_009091989.1
Tomato pseudo-curly top virus NP_620732.1
Tomato pseudo-curly top virus NP_620736.1
Tomato rugose mosaic virus NP_066377.1
Tomato rugose mosaic virus NP_066373.1
Tomato rugose mosaic virus NP_066376.1
Tomato rugose yellow leaf curl virus YP_007438889.1
Tomato rugose yellow leaf curl virus YP_007438885.1
Tomato rugose yellow leaf curl virus YP_007438886.1
Tomato severe leaf curl Kalakada virus YP_010084536.1
Tomato severe leaf curl Kalakada virus YP_010084540.1
Tomato severe leaf curl virus (ToSLCV) NP_808780.1
Tomato severe rugose virus YP_001294919.1
Tomato severe rugose virus YP_001294920.1
Tomato severe rugose virus YP_001294923.1
Tomato twisted leaf virus YP_010087246.1
Tomato twisted leaf virus YP_010087242.1
Tomato vein clearing leaf deformation virus YP_010245848.1
Tomato vein clearing leaf deformation virus YP_010087636.1
Tomato vein clearing leaf deformation virus YP_010245849.1
Tomato vein clearing leaf deformation virus YP_010087640.1
Tomato yellow leaf curl Axarquia virus YP_009109604.1
Tomato yellow leaf curl Axarquia virus YP_009109608.1
Tomato yellow leaf curl China virus NP_660165.1
Tomato yellow leaf curl China virus NP_660169.1
Tomato yellow leaf curl Guangdong virus YP_764450.1
Tomato yellow leaf curl Guangdong virus YP_764454.1
Tomato yellow leaf curl Indonesia virus-[Lembang] YP_699990.1
Tomato yellow leaf curl Indonesia virus-[Lembang] YP_699994.1
Tomato yellow leaf curl Kanchanaburi virus NP_995307.1
Tomato yellow leaf curl Kanchanaburi virus NP_995301.1
Tomato yellow leaf curl Kanchanaburi virus NP_995303.1
Tomato yellow leaf curl Kanchanaburi virus NP_995300.1
Tomato yellow leaf curl Malaga virus (TYLCMaV) NP_786881.1
Tomato yellow leaf curl Malaga virus (TYLCMaV) NP_786877.1
Tomato yellow leaf curl Mali virus YP_009143527.1
Tomato yellow leaf curl Mali virus YP_009143523.1
Tomato yellow leaf curl Sardinia virus NP_620738.1
Tomato yellow leaf curl Sardinia virus NP_620742.1
Tomato yellow leaf curl Saudi virus YP_008492922.1
Tomato yellow leaf curl Saudi virus YP_008492927.1
Tomato yellow leaf curl Shuangbai virus - [Y4536] YP_009249838.1
Tomato yellow leaf curl Shuangbai virus - [Y4536] YP_009249834.1
Tomato yellow leaf curl Thailand virus NP_049920.1
Tomato yellow leaf curl Thailand virus NP_049915.1
Tomato yellow leaf curl Thailand virus NP_049922.1
Tomato yellow leaf curl Thailand virus NP_049919.1
Tomato yellow leaf curl Vietnam virus (TYLCVNV) YP_001285743.1
Tomato yellow leaf curl Vietnam virus (TYLCVNV) YP_001285747.1
Tomato yellow leaf curl virus (TYLCV) NP_658992.1
Tomato yellow leaf curl virus (TYLCV) NP_658996.1
Tomato yellow leaf curl Yunnan virus YP_008060399.1
Tomato yellow leaf curl Yunnan virus YP_008060403.1
Tomato yellow leaf deformation dwarf virus YP_010245825.1
Tomato yellow leaf deformation dwarf virus YP_010087798.1
Tomato yellow leaf deformation dwarf virus YP_010245824.1
Tomato yellow leaf distortion virus YP_006331059.1
Tomato yellow leaf distortion virus YP_002268206.1
Tomato yellow leaf distortion virus YP_006331058.1
Tomato yellow leaf distortion virus YP_002268202.1
Tomato yellow margin leaf curl virus YP_006461.1
Tomato yellow margin leaf curl virus YP_006456.1
Tomato yellow margin leaf curl virus YP_006462.1
Tomato yellow margin leaf curl virus YP_006460.1
Tomato yellow mottle virus YP_007250563.1
Tomato yellow mottle virus YP_007250562.1
Tomato yellow spot virus YP_459918.1
Tomato yellow spot virus YP_459913.1
Tomato yellow spot virus YP_459917.1
Tomato yellow vein streak virus YP_001974409.1
Tomato yellow vein streak virus YP_001974404.1
Tomato yellow vein streak virus YP_001974410.1
Tomato yellow vein streak virus YP_001974408.1
Triumfetta yellow mosaic virus YP_009547937.1
Triumfetta yellow mosaic virus YP_009508398.1
Triumfetta yellow mosaic virus YP_009547936.1
Triumfetta yellow mosaic virus YP_009508394.1
Turnip curly top virus YP_003778179.1
Turnip curly top virus YP_003778175.1
Turnip leaf roll virus YP_009226624.1
Turnip leaf roll virus YP_009226628.1
TYLCAxV-Sic1-[IT:Sic2/2:04] YP_001994908.1
TYLCAxV-Sic1-[IT:Sic2/2:04] YP_001994912.1
Urochloa streak virus YP_001941154.1
Velvet bean golden mosaic virus YP_009508401.1
Velvet bean golden mosaic virus YP_009508405.1
Velvet bean severe mosaic virus YP_003254643.1
Velvet bean severe mosaic virus YP_003254641.1
Velvet bean severe mosaic virus YP_003254636.1
Velvet bean severe mosaic virus YP_003254642.1
Verbena mottle virus YP_010245844.1
Verbena mottle virus YP_010245845.1
Verbena mottle virus YP_010087342.1
Vernonia crinkle virus YP_009329833.1
Vernonia crinkle virus YP_009329829.1
Vernonia yellow vein Fujian virus YP_009666350.1
Vernonia yellow vein Fujian virus YP_009666346.1
Vernonia yellow vein virus YP_459931.1
Vernonia yellow vein virus YP_459926.1
Vigna yellow mosaic virus YP_009506558.1
Vigna yellow mosaic virus YP_009506562.1
Vinca leaf curl virus YP_009175009.1
Vinca leaf curl virus YP_009175013.1
Watermelon chlorotic stunt virus NP_620300.1
Watermelon chlorotic stunt virus NP_620298.1
Watermelon chlorotic stunt virus NP_620299.1
Watermelon chlorotic stunt virus NP_620294.1
West African Asystasia virus 1 YP_010839401.1
West African Asystasia virus 1 YP_004958230.1
West African Asystasia virus 1 YP_004958232.1
West African Asystasia virus 2 YP_009506568.1
West African Asystasia virus 2 YP_009506564.1
Wheat dwarf India virus YP_006273069.1
Wheat dwarf virus YP_010782896.1
Whitefly-associated begomovirus 1 YP_009508323.1
Whitefly-associated begomovirus 1 YP_009508327.1
Whitefly-associated begomovirus 2 YP_009508328.1
Whitefly-associated begomovirus 2 YP_009508332.1
Whitefly-associated begomovirus 3 YP_009508333.1
Whitefly-associated begomovirus 3 YP_009508337.1
Whitefly-associated begomovirus 4 YP_009508342.1
Whitefly-associated begomovirus 4 YP_009508338.1
Whitefly-associated begomovirus 6 YP_009508347.1
Whitefly-associated begomovirus 6 YP_009508343.1
Whitefly-associated begomovirus 7 YP_009508353.1
Whitefly-associated begomovirus 7 YP_009508349.1
Wild vitis virus 1 YP_010790465.1
Wissadula golden mosaic virus YP_001974411.1
Wissadula golden mosaic virus YP_001974399.1
Wissadula golden mosaic virus YP_001974412.1
Wissadula golden mosaic virus YP_001974403.1
Wissadula yellow mosaic virus YP_009310061.1
Wissadula yellow mosaic virus YP_009310057.1
Yerba mate-associated circular DNA virus 1 YP_009553201.1