Proteins in Virus Orthologous Group

Species name Protein name
Alteromonas phage vB_AmeM_PT11-V22 YP_009855832.1
Anoxybacillus phage A403 YP_009837567.1
Bacillus phage 250 YP_009219625.1
Bacillus phage BCASJ1c YP_164399.1
Bacillus phage BceA1 YP_009829863.1
Bacillus phage Grass YP_008771558.1
Bacillus phage IEBH YP_002154353.1
Bacillus phage IEBH YP_002154355.1
Bacillus phage PfEFR-4 YP_009830779.1
Bacillus phage PfEFR-4 YP_009830782.1
Bacillus phage PfEFR-5 YP_009285295.1
Bacillus phage PfEFR-5 YP_009285298.1
Bacillus phage phBC6A51 NP_852505.1
Bacillus phage phiNIT1 YP_008318441.1
Bacillus phage phIS3501 YP_007004348.1
Bacillus phage PM1 YP_007678067.1
Bacillus phage Shbh1 YP_009275181.1
Bacillus phage Shbh1 YP_009275238.1
Bacillus phage SIOphi YP_009625791.1
Bacillus phage SIOphi YP_009625792.1
Bacillus phage SP-10 YP_007003291.1
Bacillus virus SPbeta NP_046646.1
Bacteriophage Lily YP_009202271.1
Brevibacillus phage Abouo YP_009220127.1
Brevibacillus phage Abouo YP_009220128.1
Brevibacillus phage Davies YP_008858710.1
Brevibacillus phage Jimmer1 YP_009226393.1
Brevibacillus phage Jimmer2 YP_009606510.1
Brevibacillus phage Osiris YP_009215097.1
Brochothrix phage A9 YP_004301367.1
Brochothrix phage BL3 YP_004301584.1
Campylobacter phage CP21 YP_007005123.1
Campylobacter phage CP30A YP_006908200.1
Campylobacter phage CP30A YP_006908201.1
Campylobacter phage CPX YP_004956942.1
Campylobacter phage CPX YP_004956944.1
Campylobacter phage CPX YP_004956945.1
Campylobacter phage NCTC12673 YP_004421690.1
Campylobacter phage NCTC12673 YP_004421692.1
Campylobacter phage NCTC12673 YP_004421693.1
Campylobacter phage PC14 YP_009321624.1
Campylobacter phage PC14 YP_009321626.1
Campylobacter phage PC14 YP_009321627.1
Campylobacter phage vB_CcoM-IBB_35 YP_009168484.1
Campylobacter phage vB_CjeM_Los1 YP_009597198.1
Campylobacter phage vB_CjeM_Los1 YP_009597199.1
Campylobacter virus CP81 YP_009623308.1
Campylobacter virus CP81 YP_009623309.1
Campylobacter virus CP81 YP_009623311.1
Campylobacter virus CPt10 YP_009169000.1
Cellulophaga phage phi10:1 YP_008241988.1
Cellulophaga phage phi18:3 YP_008241254.1
Cellulophaga phage phi19:1 YP_008241765.1
Cellulophaga phage phi19:3 YP_008240843.1
Clostridium phage phiCT19406B YP_009276918.1
Clostridium phage phiCT19406C YP_009218053.1
Clostridium phage phiCTC2B YP_009277362.1
Clostridium phage phiMMP01 YP_009206184.1
Clostridium phage phiMMP02 YP_006990538.1
Deep-sea thermophilic phage D6E YP_007010965.1
Enterococcus phage EFC-1 YP_009103056.1
Enterococcus phage EFC-1 YP_009103057.1
Enterococcus phage phiEf11 YP_003358842.1
Enterococcus phage phiFL1A YP_003347483.1
Enterococcus phage phiFL2A YP_003347317.1
Enterococcus phage phiFL3A YP_003347591.1
Enterococcus phage vB_EfaS_IME197 YP_009188820.1
Flavobacterium phage 23T YP_009592352.1
Flavobacterium phage 2A YP_009322916.1
Flavobacterium phage 6H YP_008320459.1
Flavobacterium phage FCL-2 YP_009140500.1
Geobacillus virus E2 YP_001285857.1
Geobacillus virus E3 YP_009223844.1
Lactobacillus phage 3-521 YP_009844122.1
Lactobacillus phage 521B YP_009843871.1
Lactobacillus phage ATCC 8014-B2 YP_009784063.1
Lactobacillus phage Bacchae YP_009798193.1
Lactobacillus phage Bromius YP_009814532.1
Lactobacillus phage Iacchus YP_009814309.1
Lactobacillus phage Iacchus YP_009814360.1
Lactobacillus phage J-1 YP_008767291.1
Lactobacillus phage Lb YP_009802427.1
Lactobacillus phage Lb YP_009802428.1
Lactobacillus phage Lb338-1 YP_002790718.1
Lactobacillus phage Lb338-1 YP_002790856.1
Lactobacillus phage LBR48 YP_009168571.1
Lactobacillus phage Lenus YP_009795877.1
Lactobacillus phage Lenus YP_009795974.1
Lactobacillus phage LfeInf YP_009222344.1
Lactobacillus phage LJ YP_009835581.1
Lactobacillus phage LP65 YP_164650.1
Lactobacillus phage LP65 YP_164672.1
Lactobacillus phage Lpa804 YP_009818214.1
Lactobacillus phage Lrm1 YP_002117716.1
Lactobacillus phage Maenad YP_009798695.1
Lactobacillus phage Maenad YP_009798697.1
Lactobacillus phage Nyseid YP_009798251.1
Lactobacillus phage Nyseid YP_009798342.1
Lactobacillus phage P1 YP_009786083.1
Lactobacillus phage P1 YP_009786085.1
Lactobacillus phage phiAT3 YP_025071.1
Lactobacillus phage phig1e NP_695176.1
Lactobacillus phage PL-1 YP_008767350.1
Lactobacillus phage SA-C12 YP_009785773.1
Lactobacillus phage SA-C12 YP_009785804.1
Lactobacillus phage SAC12B YP_009844211.1
Lactobacillus phage Satyr YP_009797686.1
Lactobacillus phage Satyr YP_009797689.1
Lactobacillus phage Semele YP_009798489.1
Lactococcus phage Tuc2009 NP_108700.1
Leuconostoc phage LDG YP_010080329.1
Listeria phage A500 YP_001468437.1
Listeria phage A511 YP_001468581.1
Listeria phage List-36 YP_009043536.1
Listeria phage List-36 YP_009043537.1
Listeria phage LMSP-25 YP_009043020.1
Listeria phage LMTA-148 YP_009055611.1
Listeria phage LMTA-34 YP_009616138.1
Listeria phage LMTA-57 YP_009793315.1
Listeria phage LMTA-57 YP_009793316.1
Listeria phage LMTA-94 YP_009793673.1
Listeria phage LMTA-94 YP_009793674.1
Listeria phage LP-030-2 YP_008126740.1
Listeria phage LP-030-2 YP_008126743.1
Listeria phage LP-030-2 YP_008126744.1
Listeria phage LP-030-3 YP_009044655.1
Listeria phage LP-048 YP_009042824.1
Listeria phage LP-064 YP_009592557.1
Listeria phage LP-064 YP_009592558.1
Listeria phage LP-083-2 YP_009044480.1
Listeria phage LP-083-2 YP_009044481.1
Listeria phage LP-124 YP_009784645.1
Listeria phage LP-124 YP_009784646.1
Listeria phage LP-125 YP_008239996.1
Listeria phage LP-125 YP_008239997.1
Listeria phage P100 YP_406493.1
Listeria phage P100 YP_406494.1
Listeria phage PSA NP_511020.1
Listeria phage vB_LmoM_AG20 YP_007676677.1
Listeria phage vB_LmoS_188 YP_009204889.1
Listeria phage vB_LmoS_293 YP_009210505.1
Paenibacillus phage BN12 YP_009836322.1
Paenibacillus phage Diva YP_009197997.1
Paenibacillus phage Eltigre YP_009838892.1
Paenibacillus phage Fern YP_009203257.1
Paenibacillus phage HB10c2 YP_009195238.1
Paenibacillus phage Kawika YP_009838758.1
Paenibacillus phage Lucielle YP_009838823.1
Paenibacillus phage Pagassa YP_009836471.1
Paenibacillus phage PBL1c YP_009836390.1
Paenibacillus phage phiIBB_P123 YP_008320393.1
Paenibacillus phage Rani YP_009224919.1
Paenibacillus phage Sitara YP_009203507.1
Paenibacillus phage Tadhana YP_009836536.1
Paenibacillus phage Wanderer YP_010080278.1
Paenibacillus phage Willow YP_009593464.1
Paenibacillus phage Yyerffej YP_009838689.1
Shewanella sp. phage 1/4 YP_009100378.1
Shewanella sp. phage 1/40 YP_009104075.1
Staphylococcus phage 187 YP_239555.1
Staphylococcus phage 2638A YP_239836.1
Staphylococcus phage 53 YP_239709.1
Staphylococcus phage 6ec YP_009042624.1
Staphylococcus phage 80alpha YP_001285343.1
Staphylococcus phage 85 YP_239792.1
Staphylococcus phage 88 YP_240732.1
Staphylococcus phage 92 YP_240806.1
Staphylococcus phage B166 YP_009204055.1
Staphylococcus phage G15 YP_007002144.1
Staphylococcus phage IME-SA4 YP_009219682.1
Staphylococcus phage IME1361_01 YP_009832796.1
Staphylococcus phage Ipla5 YP_006560999.1
Staphylococcus phage JS01 YP_008239530.1
Staphylococcus phage P108 YP_009099479.1
Staphylococcus phage P1105 YP_009830293.1
Staphylococcus phage P630 YP_009830227.1
Staphylococcus phage P954 YP_003169661.1
Staphylococcus phage phi 12 NP_803325.1
Staphylococcus phage phiIPLA-C1C YP_009214577.1
Staphylococcus phage phiJB YP_009188702.1
Staphylococcus phage phinm1 YP_873977.1
Staphylococcus phage phinm2 YP_009209003.1
Staphylococcus phage phinm4 YP_009204397.1
Staphylococcus phage phiSa119 YP_009103450.1
Staphylococcus phage phiSa2wa_st22 YP_009835645.1
Staphylococcus phage phiSA_BS1 YP_009799587.1
Staphylococcus phage phiSA_BS1 YP_009799670.1
Staphylococcus phage phiSA_BS2 YP_009799849.1
Staphylococcus phage phiSA_BS2 YP_009799893.1
Staphylococcus phage phiSA_BS2 YP_009800006.1
Staphylococcus phage ROSA YP_240369.1
Staphylococcus phage SA13 YP_008320226.1
Staphylococcus phage SA345ruMSSAST8 YP_009838596.1
Staphylococcus phage SA7 YP_009832857.1
Staphylococcus phage SA75 YP_010079636.1
Staphylococcus phage SAP11 YP_010083531.1
Staphylococcus phage Sebago YP_010080064.1
Staphylococcus phage SH-St 15644 YP_010083162.1
Staphylococcus phage SMSAP5 YP_007005702.1
Staphylococcus phage SP197 YP_010081770.1
Staphylococcus phage SpaA1 YP_006560740.1
Staphylococcus phage SPbeta-like YP_009226814.1
Staphylococcus phage Stau2 YP_009275903.1
Staphylococcus phage Stau2 YP_009275904.1
Staphylococcus phage StauST398-2 YP_008058789.1
Staphylococcus phage StauST398-3 YP_008059845.1
Staphylococcus phage StB12 YP_009130709.1
Staphylococcus phage TEM123 YP_006382294.1
Staphylococcus phage TEM126 YP_010079776.1
Staphylococcus phage tp310-2 YP_001429923.1
Staphylococcus phage Twort YP_238684.1
Staphylococcus phage vB_SauM_Remus YP_008431265.1
Staphylococcus phage vB_SauM_Remus YP_008431266.1
Staphylococcus phage vB_SauM_Romulus YP_007677625.1
Staphylococcus phage vB_SauM_Romulus YP_007677626.1
Staphylococcus phage vB_SauS-SAP27 YP_010079970.1
Staphylococcus phage vB_SpsS_QT1 YP_009823340.1
Staphylococcus phage vB_SscM-1 YP_009786179.1
Staphylococcus phage vB_SscM-1 YP_009786183.1
Staphylococcus phage vB_SscM-1 YP_009786186.1
Staphylococcus phage YMC/09/04/R1988 YP_008767416.1
Staphylococcus virus 13 NP_803376.1
Staphylococcus virus 37 YP_240139.1
Staphylococcus virus 37 YP_240140.1
Staphylococcus virus 47 YP_240058.1
Staphylococcus virus 77 NP_958656.1
Staphylococcus virus B122 YP_010079856.1
Staphylococcus virus phiETA3 YP_001004359.1
Staphylococcus virus phiMR11 YP_001604119.1
Staphylococcus virus phiMR25 YP_001949829.1
Staphylococcus virus SA11 YP_007005489.1
Staphylococcus virus SA11 YP_007005490.1
Streptococcus phage 20617 YP_009003370.1
Streptococcus phage 315.1 NP_795387.1
Streptococcus phage 315.4 NP_795564.1
Streptococcus phage 315.5 NP_795624.1
Streptococcus phage A25 YP_009191523.1
Streptococcus phage APCM01 YP_009220182.1
Streptococcus phage IC1 YP_009043965.1
Streptococcus phage K13 YP_009042745.1
Streptococcus phage MM1 NP_150156.1
Streptococcus phage phi3396 YP_001039905.1
Streptococcus phage phiARI0004 YP_009322354.1
Streptococcus phage phiARI0031 YP_009321796.1
Streptococcus phage phiARI0462 YP_009324908.1
Streptococcus phage phiARI0468-1 YP_009323496.1
Streptococcus phage phiARI0468-2 YP_009322688.1
Streptococcus phage phiARI0746 YP_009321524.1
Streptococcus phage phiNJ2 YP_006990349.1
Streptococcus phage SpSL1 YP_009153016.1
Streptococcus phage YMC-2011 YP_006561253.1
Temperate phage phiNIH1.1 NP_438132.1
Vibrio phage douglas 12A4 YP_007877479.1
Vibrio phage PVA1 YP_009009739.1
Vibrio phage VBM1 YP_007674313.1
Weissella phage WCP30 YP_009290191.1