Proteins in Virus Orthologous Group

Species name Protein name
Aeromonas phage Aes012 YP_007677830.1
Aeromonas phage Aes508 YP_007010792.1
Aeromonas phage AS-gz YP_009613196.1
Aeromonas phage AS-sw YP_009834866.1
Aeromonas phage AS-zj YP_009834633.1
Aeromonas phage CC2 YP_007010390.1
Aeromonas phage phiAS4 YP_003969181.1
Aeromonas phage phiAS5 YP_003969596.1
Aeromonas virus 25 YP_656341.1
Aeromonas virus 31 YP_238841.1
Aeromonas virus 44RR2 NP_932469.1
Aeromonas virus 65 YP_004300976.1
Citrobacter phage CF1 ERZ-2017 YP_009618189.1
Citrobacter phage Merlin YP_009203846.1
Citrobacter phage Moon YP_009146564.1
Cronobacter phage CR5 YP_008125855.1
Cronobacter phage S13 YP_009196571.1
Edwardsiella phage PEi20 YP_009190282.1
Enterobacter phage CC31 YP_004009986.1
Enterobacter phage PG7 YP_009005389.1
Enterobacter phage vB_EclM_CIP9 YP_009856119.1
Enterobacteria phage GEC-3S YP_009118785.1
Enterobacteria phage IME08 YP_003734256.1
Enterobacteria phage RB27 YP_009102330.1
Enterobacteria phage RB51 YP_002854081.1
Enterobacteria phage RB68 YP_009167495.1
Erwinia phage Machina YP_009617162.1
Erwinia phage phiEaH2 YP_007237802.1
Erwinia phage vB_EamM_Asesino YP_009290872.1
Erwinia phage vB_EamM_Caitlin YP_009292318.1
Erwinia phage vB_EamM_ChrisDB YP_009292944.1
Erwinia phage vB_EamM_Huxley YP_009293212.1
Erwinia phage vB_EamM_Kwan YP_009278865.1
Erwinia phage Wellington YP_009806744.1
Escherichia coli O157 typing phage 3 YP_009592844.1
Escherichia coli O157 typing phage 6 YP_009593131.1
Escherichia phage APCEc01 YP_009225142.1
Escherichia phage AR1 YP_009167936.1
Escherichia phage Av-05 YP_009111258.1
Escherichia phage Bp7 YP_007004061.1
Escherichia phage CF2 YP_009965459.1
Escherichia phage ECD7 YP_009602066.1
Escherichia phage ECML-134 YP_009102595.1
Escherichia phage HP3 YP_009965749.1
Escherichia phage HY01 YP_009148565.1
Escherichia phage HY03 YP_009284073.1
Escherichia phage ime09 YP_007004501.1
Escherichia phage JS10 YP_002922458.1
Escherichia phage JS98 YP_001595240.1
Escherichia phage JSE YP_002922176.1
Escherichia phage MX01 YP_009324007.1
Escherichia phage Phi1 YP_001469445.1
Escherichia phage QL01 YP_009202843.1
Escherichia phage RB3 YP_009098511.1
Escherichia phage RB49 (RB49) NP_891672.1
Escherichia phage RB69 (RB69) NP_861812.1
Escherichia phage slur02 YP_009210310.1
Escherichia phage slur03 YP_009625126.1
Escherichia phage slur04 YP_009625341.1
Escherichia phage slur07 YP_009197332.1
Escherichia phage slur14 YP_009180624.1
Escherichia phage ST0 YP_009608549.1
Escherichia phage UFV-AREG1 YP_009281459.1
Escherichia phage vB_EcoM-UFV13 YP_009290388.1
Escherichia phage vb_EcoM-VR5 YP_009205809.1
Escherichia phage vB_EcoM_112 YP_009030731.1
Escherichia phage vB_EcoM_ACG-C40 YP_006986676.1
Escherichia phage vB_EcoM_JS09 YP_009037384.1
Escherichia phage vB_EcoM_PhAPEC2 YP_009056702.1
Escherichia phage vB_EcoM_VR20 YP_009207296.1
Escherichia phage vB_EcoM_VR25 YP_009209865.1
Escherichia phage vB_EcoM_VR26 YP_009213957.1
Escherichia phage vB_EcoM_VR7 YP_004063806.1
Escherichia phage WG01 YP_009323312.1
Escherichia phage wV7 YP_007004867.1
Escherichia virus RB14 YP_002854461.1
Escherichia virus RB32 YP_803064.1
Escherichia virus T4 (T4) NP_049732.1
Klebsiella phage JD18 YP_009190690.1
Klebsiella phage Marfa YP_009850300.1
Klebsiella phage PKO111 YP_009289444.1
Klebsiella phage vB_KpnM_KpV477 YP_009288800.1
Klebsiella phage vB_Kpn_F48 YP_009836708.1
Morganella phage vB_MmoM_MP1 YP_009279957.1
Pectobacterium bacteriophage PM2 YP_009211550.1
Proteus phage vB_PmiM_Pm5461 YP_009195520.1
Pseudomonas phage 201phi2-1 YP_001957165.1
Pseudomonas phage 201phi2-1 YP_001957155.1
Pseudomonas phage EL YP_418128.1
Pseudomonas phage Noxifer YP_009609128.1
Pseudomonas phage PA7 YP_009617335.1
Pseudomonas phage PhiPA3 YP_009217446.1
Pseudomonas phage SL2 YP_009619554.1
Pseudomonas virus phiKZ NP_803863.1
Salmonella phage Melville YP_009615599.1
Salmonella phage SPN3US YP_009153527.1
Salmonella phage STML-198 YP_009148107.1
Salmonella phage STP4-a YP_009126321.1
Salmonella phage vB_SenM-S16 YP_007501156.1
Salmonella phage vB_SnwM_CGG4-1 YP_009286476.1
Serratia phage CHI14 YP_009609448.1
Serratia phage Muldoon YP_009883833.1
Serratia phage PS2 YP_009030171.1
Shigella phage pSs-1 YP_009110944.1
Shigella phage Sf21 YP_009618932.1
Shigella phage Sf22 YP_009614777.1
Shigella phage Sf24 YP_009619330.1
Shigella phage SHBML-50-1 YP_009288490.1
Shigella phage Shf125875 YP_009100659.1
Shigella phage Shfl2 YP_004415019.1
Shigella phage SHFML-11 YP_009277498.1
Shigella phage SHFML-26 YP_009279116.1
Shigella phage SHSML-52-1 YP_009289169.1
Shigella phage SP18 YP_003934746.1
Stenotrophomonas phage IME13 YP_009217531.1
Stenotrophomonas phage Mendera YP_009851083.1
Stenotrophomonas phage Moby YP_009850734.1
Stenotrophomonas phage YB07 YP_009844378.1
Vibrio phage JSF10 YP_009618407.1
Vibrio phage JSF12 YP_009794733.1
Vibrio phage phi 3 YP_009207519.1
Yersinia phage phiD1 YP_009149367.1
Yersinia phage phiR1-RT YP_007235951.1
Yersinia phage PST YP_009153724.1
Yersinia phage vB_YenM_TG1 YP_009200384.1