Proteins in Virus Orthologous Group

Species name Protein name
Arthrobacter phage Abidatro YP_009610255.1
Arthrobacter phage Andrew YP_009815724.1
Arthrobacter phage Coral YP_009815794.1
Arthrobacter phage Galaxy YP_009594380.1
Arthrobacter phage Kepler YP_009815868.1
Arthrobacter phage Kuleana YP_009884846.1
Arthrobacter phage Mufasa8 YP_009885118.1
Arthrobacter phage Sonali YP_009819712.1
Arthrobacter phage TripleJ YP_009884443.1
Arthrobacter phage TripleJ YP_009884444.1
Gordonia phage Asapag YP_009819097.1
Gordonia phage BetterKatz YP_009302797.1
Gordonia phage Bjanes7 YP_010653830.1
Gordonia phage Blino YP_010114135.1
Gordonia phage Bosnia YP_010652829.1
Gordonia phage BritBrat YP_009276567.1
Gordonia phage CarolAnn YP_009292000.1
Gordonia phage Dolores YP_010654211.1
Gordonia phage DumpsterDude YP_010001111.1
Gordonia phage Easley YP_010654672.1
Gordonia phage Ebert YP_010653907.1
Gordonia phage Fairfaxidum YP_009822332.1
Gordonia phage Getalong YP_009814168.1
Gordonia phage Horus YP_009808291.1
Gordonia phage JuJu YP_010103748.1
Gordonia phage Kenna YP_009818671.1
Gordonia phage Lamberg YP_010653686.1
Gordonia phage Lucky10 YP_009304297.1
Gordonia phage Matteo YP_010653468.1
Gordonia phage Ohgeesy YP_010653319.1
Gordonia phage Powerball YP_010653980.1
Gordonia phage Ruthy YP_009806992.1
Gordonia phage Sahara YP_010653760.1
Gordonia phage Suerte YP_010654749.1
Gordonia phage ThankyouJordi YP_010652743.1
Gordonia phage Toast YP_010001180.1
Gordonia phage Vasanti YP_010653401.1
Gordonia phage William YP_010001262.1
Mycobacterium phage Demsculpinboyz YP_009963752.1
Mycobacterium phage Dori YP_009013598.1
Mycobacterium phage DS6A YP_009018746.1
Mycobacterium phage Findley YP_009951121.1
Mycobacterium phage Milly YP_009125509.1
Mycobacterium phage MooMoo YP_009963643.1
Mycobacterium phage TChen YP_009838001.1
Mycobacterium phage ThetaBob YP_009848867.1
Mycobacterium phage Tortellini YP_009596622.1
Mycobacterium phage Xavia YP_009965246.1
Mycobacterium phage Yoshi YP_009613961.1
Tsukamurella phage TPA4 YP_009274379.1
Vibrio phage martha 12B12 YP_007877547.1