Proteins in Virus Orthologous Group

Species name Protein name
Arthrobacter phage Abidatro YP_009610260.1
Arthrobacter phage Abidatro YP_009610261.1
Arthrobacter phage Amigo YP_009603257.1
Arthrobacter phage Andrew YP_009815730.1
Arthrobacter phage Andrew YP_009815729.1
Arthrobacter phage Colucci YP_009610097.1
Arthrobacter phage Colucci YP_009610096.1
Arthrobacter phage DrYang YP_009885999.1
Arthrobacter phage DrYang YP_009886000.1
Arthrobacter phage KBurrousTX YP_009881753.1
Arthrobacter phage KBurrousTX YP_009881752.1
Arthrobacter phage Lymara YP_009884562.1
Arthrobacter phage Lymara YP_009884561.1
Arthrobacter phage Molivia YP_009610201.1
Arthrobacter phage PrincessTrina YP_009616655.1
Arthrobacter phage PrincessTrina YP_009616656.1
Arthrobacter phage TripleJ YP_009884463.1
Arthrobacter phage vB_ArtM-ArV1 YP_009268565.1
Arthrobacter phage vB_ArtM-ArV1 YP_009268564.1
Arthrobacter phage Vibaki YP_009883981.1
Arthrobacter phage Yang YP_009815665.1
Bacillus phage Bcp1 YP_009031413.1
Bacillus phage Bcp1 YP_009031415.1
Bacillus phage BCP8-2 YP_009149742.1
Bacillus phage Deep Blue YP_009285458.1
Bacillus phage Deep Blue YP_009285459.1
Bacillus phage Eldridge YP_009274732.1
Bacillus phage JBP901 YP_009149177.1
Bacillus phage JBP901 YP_009149179.1
Bacillus phage Shbh1 YP_009275248.1
Bacillus phage vB_BceM_Bc431v3 YP_007677072.1
Bacillus phage vB_BhaS-171 YP_009273384.1
Bacillus phage vB_BtS_BMBtp14 YP_009830701.1
Bacillus virus BM15 YP_009626695.1
Bacillus virus BM15 YP_009626693.1
Bacillus virus G YP_009015604.1
Bacillus virus SPbeta NP_046694.1
Bacteriophage Lily YP_009202268.1
Bacteriophage vB_NpeS-2AV2 YP_009830464.1
Burkholderia phage KL3 YP_004306459.1
Burkholderia phage vB_BceS_AH2 YP_006561119.1
Burkholderia virus Bcep22 (Burkholderia cenocepacia phage Bcep22) NP_944253.2
Burkholderia virus BcepC6B YP_024953.1
Burkholderia virus phi1026b NP_945098.1
Caulobacter phage CcrBL10 YP_009808949.1
Caulobacter phage CcrBL9 YP_009809841.1
Caulobacter phage CcrColossus YP_006988393.1
Caulobacter phage CcrPW YP_009809336.1
Caulobacter phage CcrSC YP_009810395.1
Caulobacter phage Sansa YP_009785467.1
Caulobacter virus Karma YP_006989506.1
Caulobacter virus Magneto YP_006988804.1
Caulobacter virus phiCbK YP_006988020.1
Caulobacter virus Rogue YP_006989150.1
Caulobacter virus Swift YP_006989854.1
Cellulophaga phage phi12:1 YP_008240980.1
Cellulophaga phage phi17:2 YP_008241523.1
Cellulophaga phage phi18:1 YP_008240915.1
Cellulophaga phage phi18:1 YP_008240935.1
Cellulophaga phage phi18:3 YP_008241206.1
Cellulophaga phage phi18:3 YP_008241225.1
Cellulophaga phage phi4:1 YP_008240616.1
Citrobacter phage IME-CF2 YP_009218614.1
Citrobacter phage Margaery YP_009194943.1
Citrobacter phage Miller YP_009097731.1
Citrobacter phage vB_CfrM_CfP1 YP_009285664.1
Clostridium phage c-st YP_398474.1
Clostridium phage CDKM15 YP_009830939.1
Clostridium phage CDKM9 YP_009830862.1
Clostridium phage CDMH1 YP_009032213.1
Clostridium phage phiCD505 YP_009195825.1
Clostridium phage phiCDHM19 YP_009216923.1
Clostridium phage phiMMP02 YP_006990544.1
Clostridium phage phiMMP03 YP_009214258.1
Clostridium virus phiC2 YP_001110788.1
Clostridium virus phiCD119 YP_529611.1
Clostridium virus phiCD27 YP_002290938.1
Croceibacter phage P2559Y YP_009010751.1
Croceibacter phage P2559Y YP_009010750.1
Cronobacter phage vB_CsaM_GAP161 YP_006986395.1
Cronobacter phage vB_CsaM_GAP32 YP_006987497.1
Cronobacter phage vB_CsaM_leB YP_009831144.1
Cronobacter phage vB_CsaM_leE YP_009831424.1
Edwardsiella phage eiAU YP_009613866.1
Edwardsiella phage eiAU-183 YP_009004663.1
Enterobacter phage phiEap-3 YP_009607041.1
Enterobacteria phage P7 YP_009914544.1
Enterobacteria phage phi92 YP_009012374.1
Enterococcus phage phiFL3A YP_003347588.1
Erwinia phage pEp_SNUABM_08 YP_009999997.1
Erwinia phage vB_EhrS_59 YP_009824099.1
Escherichia phage 121Q YP_009101685.1
Escherichia phage alia YP_009985271.1
Escherichia phage ESSI2_ev129 YP_009877552.1
Escherichia phage GA2A YP_009324960.1
Escherichia phage K1G YP_009168814.1
Escherichia phage K1H YP_009168864.1
Escherichia phage K1ind1 YP_009597312.1
Escherichia phage K1ind2 YP_009597363.1
Escherichia phage Lw1 YP_008060646.1
Escherichia phage muut YP_009985694.1
Escherichia phage PBECO4 YP_009150730.1
Escherichia phage vB_EcoM-12474III YP_009883051.1
Escherichia phage vB_EcoM_PHB05 YP_009984406.1
Escherichia phage VB_EcoS-Golestan YP_009620114.1
Escherichia phage vB_vPM_PD06 YP_009984799.1
Escherichia phage VEcB YP_009987249.1
Escherichia phage Wphi NP_878240.1
Escherichia virus N15 NP_046954.1
Escherichia virus P1 YP_006537.1
Escherichia virus P2_4B2 YP_009877252.1
Escherichia virus RB16 YP_003858419.1
Escherichia virus RB43 (RB43) YP_239103.1
Flavobacterium phage Fpv10 YP_009323709.1
Flavobacterium phage Fpv11 YP_009325249.1
Flavobacterium phage Fpv5 YP_009322415.1
Flavobacterium phage Fpv6 YP_009324561.1
Flavobacterium phage Fpv7 YP_009321243.1
Flavobacterium phage Fpv8 YP_009322309.1
Flavobacterium phage vB_FspS_tooticki6-1 YP_009855490.1
Gordonia phage Ali17 YP_010002480.1
Gordonia phage BaxterFox YP_009300850.1
Gordonia phage BrutonGaster YP_009820665.1
Gordonia phage CarolAnn YP_009292023.1
Gordonia phage Getalong YP_009814199.1
Gordonia phage Getalong YP_009814198.1
Gordonia phage Gmala1 YP_009215238.1
Gordonia phage Gmala1 YP_009215239.1
Gordonia phage GodonK YP_009821494.1
Gordonia phage GordDuk1 YP_009222481.1
Gordonia phage GordDuk1 YP_009222482.1
Gordonia phage GordTnk2 YP_009223936.1
Gordonia phage GordTnk2 YP_009223937.1
Gordonia phage JKSyngboy YP_010001631.1
Gordonia phage Jumbo YP_009291000.1
Gordonia phage Jumbo YP_009291001.1
Gordonia phage Kita YP_009301425.1
Gordonia phage Lennon YP_009615755.1
Gordonia phage Leonard YP_010002224.1
Gordonia phage Lucky10 YP_009304319.1
Gordonia phage MelBins YP_010002393.1
Gordonia phage Nymphadora YP_009286111.1
Gordonia phage Phinally YP_009291335.1
Gordonia phage Ruthy YP_009807011.1
Gordonia phage Wizard YP_009274096.1
Gordonia phage Zirinka YP_009289720.1
Halobacterium phage phiH YP_009981887.1
Klebsiella phage KP15 YP_003579981.1
Klebsiella phage KP27 YP_007348760.1
Klebsiella phage KPN N137 YP_009834168.1
Klebsiella phage KPN N98 YP_009998450.1
Klebsiella phage KPN U2874 YP_009998530.1
Klebsiella phage Matisse YP_009194367.1
Klebsiella phage Miro YP_009607318.1
Klebsiella phage PMBT1 YP_009626360.1
Klebsiella phage Seifer YP_009841589.1
Klebsiella phage Soft YP_009851380.1
Klebsiella phage vB_KleM_RaK2 YP_007007349.1
Klebsiella phage YMC16/01/N133_KPN_BP YP_009997625.1
Klebsiella phage YX3973 YP_010054408.1
Klebsiella virus KpV2811 YP_010054448.1
Lactobacillus phage Lc-Nu YP_358798.1
Lactobacillus phage Lenus YP_009795920.1
Lactobacillus phage Nyseid YP_009798292.1
Lactobacillus phage SA-C12 YP_009785843.1
Lactobacillus phage SAC12B YP_009844321.1
Lactococcus phage P335 sensu lato NP_839905.1
Mannheimia phage vB_MhS_587AP2 YP_009193585.1
Microbacterium phage Min1 YP_001294777.1
Mycobacterium phage 40AC YP_009009917.1
Mycobacterium phage 40AC YP_009009916.1
Mycobacterium phage Aggie YP_010051989.1
Mycobacterium phage Anglerfish YP_009976665.1
Mycobacterium phage Anthony YP_010062115.1
Mycobacterium phage Anthony YP_010062116.1
Mycobacterium phage ArcusAngelus YP_009954552.1
Mycobacterium phage ArcusAngelus YP_009954554.1
Mycobacterium phage ArcusAngelus YP_009954549.1
Mycobacterium phage Ariel YP_009205247.1
Mycobacterium phage Artemis2UCLA YP_008858514.1
Mycobacterium phage Artemis2UCLA YP_008858513.1
Mycobacterium phage Atkinbua YP_009976859.1
Mycobacterium phage Bactobuster YP_009304735.1
Mycobacterium phage Batiatus YP_009954648.1
Mycobacterium phage BellusTerra YP_009005637.1
Mycobacterium phage BellusTerra YP_009005638.1
Mycobacterium phage Big3 YP_009977046.1
Mycobacterium phage BigPaolini YP_009977133.1
Mycobacterium phage Bipolar YP_009200696.1
Mycobacterium phage BK1 YP_009977305.1
Mycobacterium phage Blue YP_009977391.1
Mycobacterium phage Blue7 YP_009014579.1
Mycobacterium phage Blue7 YP_009014580.1
Mycobacterium phage BodEinwohner17 YP_009954971.1
Mycobacterium phage Bubbles123 YP_009955078.1
Mycobacterium phage ByChance YP_009955276.1
Mycobacterium phage ByChance YP_009955275.1
Mycobacterium phage Camperdownii YP_010062892.1
Mycobacterium phage Camperdownii YP_010062891.1
Mycobacterium phage CASbig YP_008058834.1
Mycobacterium phage Catalina YP_009301908.1
Mycobacterium phage Catalina YP_009301909.1
Mycobacterium phage Catdawg YP_008409175.1
Mycobacterium phage Catdawg YP_008409174.1
Mycobacterium phage Cerulean YP_010062554.1
Mycobacterium phage Cerulean YP_010062553.1
Mycobacterium phage Cindaradix YP_010063328.1
Mycobacterium phage Cindaradix YP_010063329.1
Mycobacterium phage Cintron YP_010062718.1
Mycobacterium phage Cintron YP_010062719.1
Mycobacterium phage CloudWang3 YP_008856861.1
Mycobacterium phage CloudWang3 YP_008856860.1
Mycobacterium phage ConceptII YP_009977672.1
Mycobacterium phage Cornucopia YP_009955780.1
Mycobacterium phage Daenerys YP_008410639.1
Mycobacterium phage Dante YP_009212709.1
Mycobacterium phage DarthPhader YP_010061685.1
Mycobacterium phage DarthPhader YP_010061686.1
Mycobacterium phage DD5 YP_001994815.1
Mycobacterium phage DillTech15 YP_009955984.1
Mycobacterium phage Dori YP_009013622.1
Mycobacterium phage Dreamboat YP_009014072.1
Mycobacterium phage DroogsArmy YP_010062009.1
Mycobacterium phage Dylan YP_008530571.1
Mycobacterium phage Dylan YP_008530570.1
Mycobacterium phage EagleEye YP_009005830.1
Mycobacterium phage EagleEye YP_009005831.1
Mycobacterium phage Empress YP_009956737.1
Mycobacterium phage Estave1 YP_009124266.1
Mycobacterium phage Fancypants YP_009956952.1
Mycobacterium phage Filuzino YP_009957057.1
Mycobacterium phage Flathead YP_009957261.1
Mycobacterium phage Florinda YP_009206798.1
Mycobacterium phage GageAP YP_009978130.1
Mycobacterium phage Graduation YP_008858627.1
Mycobacterium phage Graduation YP_008858585.1
Mycobacterium phage Hades YP_009125248.1
Mycobacterium phage Hamulus YP_008409132.1
Mycobacterium phage Harley YP_009957894.1
Mycobacterium phage HINdeR YP_008051906.1
Mycobacterium phage Ichabod YP_009978314.1
Mycobacterium phage ICleared YP_010062980.1
Mycobacterium phage ICleared YP_010062981.1
Mycobacterium phage ILeeKay YP_009978405.1
Mycobacterium phage Inventum YP_009125350.1
Mycobacterium phage Inventum YP_009125349.1
Mycobacterium phage Iracema64 YP_009190937.1
Mycobacterium phage Iracema64 YP_009190938.1
Mycobacterium phage IronMan YP_010064267.1
Mycobacterium phage JewelBug YP_010061214.1
Mycobacterium phage JewelBug YP_010061213.1
Mycobacterium phage JoeyJr YP_009958308.1
Mycobacterium phage Kampy YP_009031938.1
Mycobacterium phage Kampy YP_009031937.1
Mycobacterium phage Kanely YP_009978699.1
Mycobacterium phage Kenuha5 YP_009958512.1
Mycobacterium phage Killigrew YP_009978783.1
Mycobacterium phage Kimona YP_010062379.1
Mycobacterium phage Kingsley YP_009958720.1
Mycobacterium phage Kingsley YP_009958719.1
Mycobacterium phage Koko YP_010061414.1
Mycobacterium phage Koko YP_010061413.1
Mycobacterium phage KyMonks1A YP_009978879.1
Mycobacterium phage Llama YP_009209623.1
Mycobacterium phage Llama YP_009209624.1
Mycobacterium phage Magnar YP_009979054.1
Mycobacterium phage Magnar YP_009979013.1
Mycobacterium phage Manatee YP_009979146.1
Mycobacterium phage Maroc7 YP_009979240.1
Mycobacterium phage Marvin YP_009614148.1
Mycobacterium phage MiaZeal YP_009213334.1
Mycobacterium phage MilleniumForce YP_009959736.1
Mycobacterium phage Minerva YP_009124072.1
Mycobacterium phage Miramae YP_010063157.1
Mycobacterium phage Miramae YP_010063158.1
Mycobacterium phage Misha28 YP_009960044.1
Mycobacterium phage Moonbeam YP_009960135.1
Mycobacterium phage MosMoris YP_009031540.1
Mycobacterium phage Mundrea YP_010063245.1
Mycobacterium phage Mundrea YP_010063246.1
Mycobacterium phage Nimbo YP_009960342.1
Mycobacterium phage Nitzel YP_009960440.1
Mycobacterium phage Noelle YP_010063067.1
Mycobacterium phage Noelle YP_010063068.1
Mycobacterium phage Nyxis YP_009005916.1
Mycobacterium phage Nyxis YP_009005917.1
Mycobacterium phage Obama12 YP_009007271.1
Mycobacterium phage Obama12 YP_009007272.1
Mycobacterium phage OldBen YP_009960754.1
Mycobacterium phage Omnicron YP_009201706.1
Mycobacterium phage Ovechkin YP_009211234.1
Mycobacterium phage Ovechkin YP_009211233.1
Mycobacterium phage OwlsT2W YP_009960965.1
Mycobacterium phage PacerPaul YP_009980053.1
Mycobacterium phage Papez YP_009283293.1
Mycobacterium phage Papez YP_009283338.1
Mycobacterium phage PattyP YP_008050850.1
Mycobacterium phage Phaded YP_010064355.1
Mycobacterium phage Pharaoh YP_010061604.1
Mycobacterium phage Pharaoh YP_010061605.1
Mycobacterium phage Phasih YP_009961062.1
Mycobacterium phage Phayonce YP_009198398.1
Mycobacterium phage Philonius YP_010051919.1
Mycobacterium phage Phlei YP_009188057.1
Mycobacterium phage Phlei YP_009188058.1
Mycobacterium phage Pinto YP_009043869.1
Mycobacterium phage Pioneer YP_009214751.1
Mycobacterium phage Pioneer YP_009214750.1
Mycobacterium phage Piper2020 YP_009961172.1
Mycobacterium phage Poenanya YP_009961371.1
Mycobacterium phage Poenanya YP_009961372.1
Mycobacterium phage Polka14 YP_009961479.1
Mycobacterium phage Polka14 YP_009961480.1
Mycobacterium phage PP YP_010062299.1
Mycobacterium phage Priamo YP_010061314.1
Mycobacterium phage Priamo YP_010061313.1
Mycobacterium phage Purky YP_009965180.1
Mycobacterium phage Quico YP_009194601.1
Mycobacterium phage Rajelicia YP_009980419.1
Mycobacterium phage Rajelicia YP_009980422.1
Mycobacterium phage Rando14 YP_009950971.1
Mycobacterium phage Redno2 YP_008410273.1
Mycobacterium phage Refuge YP_010061779.1
Mycobacterium phage Refuge YP_010061778.1
Mycobacterium phage Rhynn YP_009980506.1
Mycobacterium phage RitaG YP_009961899.1
Mycobacterium phage Royals2015 YP_009962006.1
Mycobacterium phage Ruotula YP_009980785.1
Mycobacterium phage Seabastian YP_009962314.1
Mycobacterium phage Seabastian YP_009962315.1
Mycobacterium phage Seabiscuit YP_009031273.1
Mycobacterium phage Seagreen YP_009199751.1
Mycobacterium phage Severus YP_008051846.1
Mycobacterium phage Severus YP_008051845.1
Mycobacterium phage Shauna1 YP_009608249.1
Mycobacterium phage Sheen YP_009209096.1
Mycobacterium phage ShiLan YP_009608145.1
Mycobacterium phage Sibs6 YP_009981056.1
Mycobacterium phage SkinnyPete YP_009595743.1
Mycobacterium phage Snazzy YP_009981249.1
Mycobacterium phage Sparky YP_009125443.1
Mycobacterium phage Spartacus YP_009607894.1
Mycobacterium phage Spikelee YP_009962530.1
Mycobacterium phage Stasia YP_010062463.1
Mycobacterium phage Stasia YP_010062462.1
Mycobacterium phage Steamy YP_010061864.1
Mycobacterium phage Steamy YP_010061863.1
Mycobacterium phage Switzer YP_009607813.1
Mycobacterium phage SWU2 YP_010061935.1
Mycobacterium phage TChen YP_009838027.1
Mycobacterium phage TheloniousMonk YP_009201098.1
Mycobacterium phage ThetaBob YP_009848894.1
Mycobacterium phage Timshel YP_009607614.1
Mycobacterium phage Tweety YP_001469305.1
Mycobacterium phage Tweety YP_001469302.1
Mycobacterium phage Twister YP_009607549.1
Mycobacterium phage Twister YP_009607550.1
Mycobacterium phage U2 YP_001491648.1
Mycobacterium phage VohminGhazi YP_009224211.1
Mycobacterium phage VohminGhazi YP_009224210.1
Mycobacterium phage Wachhund YP_009963253.1
Mycobacterium phage Wanda YP_008410510.1
Mycobacterium phage Wheeler YP_008410871.1
Mycobacterium phage Wile YP_009014158.1
Mycobacterium phage Wile YP_009014157.1
Mycobacterium phage WillSterrel YP_009963464.1
Mycobacterium phage Wizard007 YP_010062805.1
Mycobacterium phage Wizard007 YP_010062806.1
Mycobacterium phage Xavia YP_009965266.1
Mycobacterium phage Yecey3 YP_010061511.1
Mycobacterium phage Yecey3 YP_010061510.1
Mycobacterium phage Zaka YP_008859198.1
Mycobacterium phage Zaka YP_008859197.1
Mycobacterium phage Zerg YP_009963566.1
Mycobacterium virus Alma YP_009014948.1
Mycobacterium virus Alma YP_009014947.1
Mycobacterium virus Arturo YP_009638733.1
Mycobacterium virus Arturo YP_009638734.1
Mycobacterium virus Babsiella YP_009013071.1
Mycobacterium virus Backyardigan YP_009635487.1
Mycobacterium virus Backyardigan YP_009635486.1
Mycobacterium virus Baka YP_009636292.1
Mycobacterium virus BBPiebs31 YP_009637620.1
Mycobacterium virus Billknuckles YP_009018304.1
Mycobacterium virus Boomer YP_002014288.1
Mycobacterium virus Bruns YP_009011423.1
Mycobacterium virus Che9c NP_817742.1
Mycobacterium virus Che9d NP_818053.1
Mycobacterium virus Corndog NP_817858.1
Mycobacterium virus Corndog NP_817857.1
Mycobacterium virus Courthouse YP_009012011.1
Mycobacterium virus Dlane YP_009636478.1
Mycobacterium virus Doom YP_009013722.1
Mycobacterium virus Dorothy YP_009592047.1
Mycobacterium virus Dorothy YP_009592046.1
Mycobacterium virus Dotproduct YP_009638425.1
Mycobacterium virus Ericb YP_009637890.1
Mycobacterium virus Ericb YP_009637891.1
Mycobacterium virus Euphoria YP_009016782.1
Mycobacterium virus Firecracker YP_009014368.1
Mycobacterium virus Firecracker YP_009014369.1
Mycobacterium virus Gladiator YP_009635581.1
Mycobacterium virus Gladiator YP_009635580.1
Mycobacterium virus Goose YP_009638821.1
Mycobacterium virus Goose YP_009638822.1
Mycobacterium virus Hammer YP_009636606.1
Mycobacterium virus Hammer YP_009636605.1
Mycobacterium virus Jasper YP_001994629.1
Mycobacterium virus Jeffabunny YP_009638250.1
Mycobacterium virus Jeffabunny YP_009638249.1
Mycobacterium virus KBG YP_001994542.1
Mycobacterium virus Kssjeb YP_009637522.1
Mycobacterium virus Kugel YP_009013542.1
Mycobacterium virus Lesedi YP_009636904.1
Mycobacterium virus LHTSCC YP_009018866.1
Mycobacterium virus LHTSCC YP_009018865.1
Mycobacterium virus Littlee YP_009637032.1
Mycobacterium virus lockley YP_001994728.1
Mycobacterium virus Marcell YP_009591917.1
Mycobacterium virus Mrgordo YP_009637803.1
Mycobacterium virus Museum YP_009637335.1
Mycobacterium virus Omega NP_818425.1
Mycobacterium virus Optimus YP_009590968.1
Mycobacterium virus Packman YP_009636053.1
Mycobacterium virus Peaches YP_003358780.1
Mycobacterium virus Peaches YP_003358779.1
Mycobacterium virus PMC YP_655825.1
Mycobacterium virus Pukovnik YP_001994899.1
Mycobacterium virus Ramsey YP_002241856.1
Mycobacterium virus Rebeuca YP_009638908.1
Mycobacterium virus Rebeuca YP_009638907.1
Mycobacterium virus SG4 YP_009013266.1
Mycobacterium virus Yoshi YP_009613989.1
Natrialba phage PhiCh1 NP_665998.1
Nodularia phage vB_NspS-kac65v151 YP_009844765.1
Nodularia phage vB_NspS-kac68v161 YP_009844983.1
Oenococcus phage phiS11 YP_009006594.1
Paenibacillus phage BN12 YP_009836319.1
Paenibacillus phage Diva YP_009197994.1
Paenibacillus phage Harrison YP_009193885.1
Paenibacillus phage HB10c2 YP_009195236.1
Paenibacillus phage Jacopo YP_009838959.1
Paenibacillus phage Leyra YP_009836605.1
Paenibacillus phage Likha YP_009836670.1
Paenibacillus phage Pagassa YP_009836468.1
Paenibacillus phage Rani YP_009224916.1
Paenibacillus phage Shelly YP_009598578.1
Paenibacillus phage Sitara YP_009203504.1
Paenibacillus phage Tadhana YP_009836533.1
Paenibacillus phage Vegas YP_009196160.1
Paenibacillus phage Xenia YP_009201973.1
Pectinobacterium phage vB_PcaM_CBB YP_009594939.1
Pectobacterium phage MA11 YP_010000221.1
Pectobacterium phage ZF40 (vB_PcaM-ZF40) YP_007006936.1
Pectobacterium phage ZF40 (vB_PcaM-ZF40) YP_007006930.1
Phormidium phage MIS-PhV1A (microbial mat metagenome) YP_009220264.1
Phormidium phage MIS-PhV1B (microbial mat metagenome) YP_009217050.1
Planktothrix phage PaV-LD YP_004957283.1
Propionibacterium phage PFR1 YP_009287721.1
Propionibacterium phage PFR2 YP_009290954.1
Pseudoalteromonas phage C5a YP_009787990.1
Pseudomonas phage Lana YP_009820401.1
Pseudomonas phage PaBG YP_008433500.1
Pseudomonas phage PMBT3 YP_009796624.1
Pseudomonas phage PS-1 YP_009222774.1
Pseudomonas phage vB_Pae-SS2019XI YP_010000147.1
Pseudomonas phage YMC11/07/P54_PAE_BP YP_009273684.1
Pseudomonas virus F116 YP_164274.1
Ralstonia phage phiRSP YP_010037879.1
Rhizobium phage RR1-A YP_008130207.1
Rhizobium phage vB_RleM_PPF1 YP_009099650.1
Rhodobacter phage RcapNL YP_007518421.1
Rhodococcus phage ReqiPine5 YP_009016255.1
Rhodococcus phage Sleepyhead YP_009848263.1
Rhodococcus phage Trina YP_009615040.1
Salmonella phage epsilon15 NP_848249.1
Salmonella phage SEN4 YP_009218808.1
Salmonella phage SEN5 YP_009191737.1
Salmonella phage SI7 YP_009883367.1
Salmonella phage SJ46 YP_009293579.1
Staphylococcus phage IME-SA4 YP_009219678.1
Staphylococcus phage SPbeta-like YP_009226765.1
Streptococcus phage 5093 YP_002925094.1
Streptococcus phage MM1 NP_150145.1
Streptococcus phage phiARI0746 YP_009321531.1
Streptococcus phage phiARI0923 YP_009276885.1
Streptococcus phage SpSL1 YP_009153012.1
Streptomyces phage AbbeyMikolon YP_009796765.1
Streptomyces phage Annadreamy YP_009838975.1
Streptomyces phage BillNye YP_009622589.1
Streptomyces phage Blueeyedbeauty YP_009839205.1
Streptomyces phage Comrade YP_009840803.1
Streptomyces phage Darolandstone YP_009812949.1
Streptomyces phage Gilson YP_009842474.1
Streptomyces phage Lilbooboo YP_009819912.1
Streptomyces phage Lilbooboo YP_009819911.1
Streptomyces phage Raleigh YP_009788297.1
Streptomyces phage TP1604 YP_009200155.1
Streptomyces phage TP1604 YP_009200154.1
Streptomyces phage Vash YP_009819858.1
Streptomyces phage Vash YP_009819857.1
Streptomyces phage YDN12 YP_009215343.1
Streptomyces virus phiBT1 NP_813725.1
Synechococcus phage S-CBS2 YP_004421459.1
Synechococcus phage S-CRM01 YP_004508581.1
Thermus virus P23-45 YP_001467867.1
Thermus virus P74-26 YP_001467984.1
Tsukamurella phage TPA4 YP_009274415.1
uncultured phage_MedDCM-OCT-S42-C7 YP_009777679.1
Vibrio phage CP-T1 (vB_VchM-CP-T1) YP_007003052.1
Vibrio phage vB_VchM-138 YP_007006401.1
Xanthomonas virus phiXaf18 YP_010052654.1