Genomes in Virus Orthologous Group

taxonid Species name Division (non-phage/phage) sourcename sourceversion
1655314 Escherichia phage APECc02 p NCBI Refseq 209
2315486 Escherichia phage FEC19 p NCBI Refseq 209
1446490 Escherichia phage FFH2 p NCBI Refseq 209
1131317 Escherichia phage FV3 p NCBI Refseq 209
1327956 Escherichia phage JES2013 p NCBI Refseq 209
1675606 Escherichia phage Murica p NCBI Refseq 209
1720495 Escherichia phage slur16 p NCBI Refseq 209
1981500 Escherichia phage V18 p NCBI Refseq 209
399183 Escherichia phage V5 p NCBI Refseq 209
2508193 Escherichia phage vB_EcoM_WFC p NCBI Refseq 209
2508192 Escherichia phage vB_EcoM_WFH p NCBI Refseq 209
2201417 Klebsiella phage ZCKP1 p NCBI Refseq 209
2489618 Pectobacterium phage Clickz p NCBI Refseq 209
2489627 Pectobacterium phage Khlen p NCBI Refseq 209
2489628 Pectobacterium phage Koot p NCBI Refseq 209
2320195 Pectobacterium phage Lelidair p NCBI Refseq 209
2320197 Pectobacterium phage Nobby p NCBI Refseq 209
2489634 Pectobacterium phage Phoria p NCBI Refseq 209
1873959 Pectobacterium phage PP90 p NCBI Refseq 209
2489635 Pectobacterium phage Zenivior p NCBI Refseq 209
1962671 Serratia phage BF p NCBI Refseq 209
2052742 Yersinia phage fHe-Yen9-04 p NCBI Refseq 209