Proteins in Virus Orthologous Group

Species name Protein name
Edwardsiella phage PEi20 YP_009190171.1
Enterobacteria phage Bp7 YP_007004167.1
Enterobacteria phage IME08 YP_003734159.1
Enterobacteria phage JS10 YP_002922358.1
Enterobacteria phage RB27 YP_009102217.1
Enterobacteria phage RB51 YP_002853967.1
Enterobacteria phage RB69 (RB69) NP_861703.1
Enterobacteria phage vB_EcoM_VR5 YP_009205705.1
Escherichia coli O157 typing phage 3 YP_009592952.1
Escherichia coli O157 typing phage 6 YP_009593023.1
Escherichia phage APCEc01 YP_009224977.1
Escherichia phage AR1 YP_009167823.1
Escherichia phage ECML-134 YP_009102485.1
Escherichia phage HY01 YP_009148462.1
Escherichia phage HY03 YP_009284180.1
Escherichia phage ime09 YP_007004394.1
Escherichia phage JS98 YP_001595138.1
Escherichia phage MX01 YP_009323907.1
Escherichia phage QL01 YP_009202742.1
Escherichia phage RB3 YP_009098398.1
Escherichia phage slur02 YP_009210203.1
Escherichia phage slur03 YP_009625239.1
Escherichia phage slur04 YP_009625500.1
Escherichia phage slur07 YP_009197441.1
Escherichia phage slur14 YP_009180783.1
Escherichia phage ST0 YP_009608391.1
Escherichia phage UFV-AREG1 YP_009281351.1
Escherichia phage vB_EcoM-UFV13 YP_009290277.1
Escherichia phage vB_EcoM_112 YP_009030897.1
Escherichia phage vB_EcoM_ACG-C40 YP_006986561.1
Escherichia phage vB_EcoM_JS09 YP_009037491.1
Escherichia phage vB_EcoM_PhAPEC2 YP_009056604.1
Escherichia phage vB_EcoM_VR20 YP_009207190.1
Escherichia phage vB_EcoM_VR25 YP_009209753.1
Escherichia phage vB_EcoM_VR26 YP_009213849.1
Escherichia phage vB_EcoM_VR7 YP_004063693.1
Escherichia phage WG01 YP_009323210.1
Escherichia phage wV7 YP_007004753.1
Escherichia virus RB14 YP_002854346.1
Escherichia virus RB32 YP_802952.1
Escherichia virus T4 (T4) NP_049627.1
Klebsiella phage vB_KpnM_KpV477 YP_009288688.1
Pectobacterium bacteriophage PM2 YP_009211431.1
Shigella phage pSs-1 YP_009110832.1
Shigella phage Sf21 YP_009618824.1
Shigella phage Sf22 YP_009614934.1
Shigella phage Sf24 YP_009619216.1
Shigella phage SHBML-50-1 YP_009288378.1
Shigella phage Shf125875 YP_009100554.1
Shigella phage Shfl2 YP_004414910.1
Shigella phage SHFML-11 YP_009277653.1
Shigella phage SHFML-26 YP_009279006.1
Shigella phage SHSML-52-1 YP_009289007.1
Shigella phage SP18 YP_003934637.1
Yersinia phage phiD1 YP_009149250.1
Yersinia phage PST YP_009153613.1