Proteins in Virus Orthologous Group

Species name Protein name
Agrotis ipsilon multiple nucleopolyhedrovirus (AgipMNPV) YP_002268055.1
Agrotis segetum granulovirus YP_009513180.1
Agrotis segetum nucleopolyhedrovirus A YP_529690.1
Agrotis segetum nucleopolyhedrovirus B (AgseNPV-B) YP_009112583.1
Amsacta moorei entomopoxvirus NP_064801.1
Antheraea pernyi nucleopolyhedrovirus (AnpeNPV) YP_611022.1
Anticarsia gemmatalis nucleopolyhedrovirus YP_803496.1
Autographa californica nucleopolyhedrovirus NP_054135.1
Bombyx mori nucleopolyhedrovirus NP_047506.1
Choristoneura fumiferana DEF multiple nucleopolyhedrovirus (CfDEFNPV) NP_932707.1
Chrysodeixis chalcites nucleopolyhedrovirus (ChchNPV) YP_249677.1
Clostera anastomosis granulovirus B YP_009505973.1
Erinnyis ello granulovirus YP_009091875.1
Helicoverpa armigera granulovirus YP_001649044.1
Helicoverpa armigera nucleopolyhedrovirus G4 NP_075130.1
Leucania separata nucleopolyhedrovirus YP_758365.1
Mamestra brassicae multiple nucleopolyhedrovirus YP_009011091.1
Mamestra configurata nucleopolyhedrovirus A NP_613115.1
Mamestra configurata nucleopolyhedrovirus B NP_689202.1
Maruca vitrata nucleopolyhedrovirus YP_950812.1
Mythimna separata entomopoxvirus 'L' YP_008003802.1
Mythimna separata entomopoxvirus 'L' YP_008003798.1
Perigonia lusca single nucleopolyhedrovirus YP_009165724.1
Pseudaletia unipuncta granulovirus YP_003422402.1
Pseudoplusia includens SNPV IE (PsinSNPV-IE) YP_009116984.1
Thysanoplusia orichalcea nucleopolyhedrovirus YP_007250512.1
Trichoplusia ni granulovirus LBIV-12 YP_009506124.1
Xestia c-nigrum granulovirus NP_059215.1