Proteins in Virus Orthologous Group

Species name Protein name
Adoxophyes honmai nucleopolyhedrovirus NP_818716.1
Adoxophyes orana granulovirus NP_872533.1
Adoxophyes orana nucleopolyhedrovirus YP_002300584.1
Agrotis ipsilon multiple nucleopolyhedrovirus (AgipMNPV) YP_002268119.1
Agrotis segetum granulovirus YP_009513127.1
Agrotis segetum nucleopolyhedrovirus A YP_529753.1
Agrotis segetum nucleopolyhedrovirus B (AgseNPV-B) YP_009112640.1
Antheraea pernyi nucleopolyhedrovirus (AnpeNPV) YP_611033.1
Anticarsia gemmatalis multiple nucleopolyhedrovirus YP_009316088.1
Anticarsia gemmatalis nucleopolyhedrovirus YP_803483.1
Apocheima cinerarium nucleopolyhedrovirus YP_006607828.1
Artogeia rapae granulovirus YP_003429402.1
Autographa californica nucleopolyhedrovirus NP_054122.1
Bombyx mori nucleopolyhedrovirus NP_047492.1
Buzura suppressaria nucleopolyhedrovirus YP_009001846.1
Catopsilia pomona nucleopolyhedrovirus YP_009255310.1
Choristoneura fumiferana DEF multiple nucleopolyhedrovirus (CfDEFNPV) NP_932694.1
Choristoneura fumiferana granulovirus YP_654495.1
Choristoneura fumiferana multiple nucleopolyhedrovirus NP_848395.1
Choristoneura murinana nucleopolyhedrovirus YP_008992157.1
Choristoneura rosaceana alphabaculovirus YP_008378415.1
Chrysodeixis chalcites nucleopolyhedrovirus (ChchNPV) YP_249688.1
Clanis bilineata nucleopolyhedrovirus YP_717618.1
Clostera anachoreta granulovirus YP_004376286.1
Clostera anastomosis granulovirus B YP_009506021.1
Clostera anastomosis granulovirus Henan YP_008720028.1
Cnaphalocrocis medinalis granulovirus YP_009229994.1
Condylorrhiza vestigialis MNPV (CoveMNPV) YP_009118541.1
Cryptophlebia leucotreta granulovirus NP_891931.1
Culex nigripalpus nucleopolyhedrovirus NP_203317.1
Cydia pomonella granulovirus NP_148877.1
Diatraea saccharalis granulovirus YP_009182283.1
Ectropis obliqua nucleopolyhedrovirus (EoNPV) YP_874264.1
Epinotia aporema granulovirus YP_006908596.1
Epiphyas postvittana nucleopolyhedrovirus NP_203249.1
Erinnyis ello granulovirus YP_009091925.1
Euproctis pseudoconspersa nucleopolyhedrovirus YP_002854689.1
Helicoverpa armigera granulovirus YP_001649082.1
Helicoverpa armigera nucleopolyhedrovirus G4 NP_075149.1
Hemileuca sp. nucleopolyhedrovirus YP_008378297.1
Hyphantria cunea nucleopolyhedrovirus YP_473250.1
Lambdina fiscellaria nucleopolyhedrovirus YP_009133267.1
Leucania separata nucleopolyhedrovirus YP_758395.1
Lymantria dispar multiple nucleopolyhedrovirus NP_047731.1
Lymantria xylina nucleopolyhedrovirus YP_003517830.1
Mamestra brassicae multiple nucleopolyhedrovirus YP_009011151.1
Mamestra configurata nucleopolyhedrovirus A NP_613179.1
Mamestra configurata nucleopolyhedrovirus B NP_689270.1
Maruca vitrata nucleopolyhedrovirus YP_950799.1
Mocis latipes granulovirus YP_009249924.1
Mythimna unipuncta granulovirus YP_009345813.1
Mythimna unipuncta granulovirus B YP_009345813.1
Neodiprion abietis NPV YP_667856.1
Neodiprion lecontei nucleopolyhedrovirus YP_025213.1
Neodiprion sertifer nucleopolyhedrovirus YP_025131.1
Orgyia leucostigma nucleopolyhedrovirus YP_001650990.1
Orgyia pseudotsugata multiple nucleopolyhedrovirus NP_046249.1
Peridroma alphabaculovirus YP_009049900.1
Perigonia lusca single nucleopolyhedrovirus YP_009165681.1
Phthorimaea operculella granulovirus NP_663250.1
Plodia interpunctella granulovirus (PiGV) YP_009330212.1
Plutella xylostella granulovirus NP_068295.1
Pseudalatia unipuncta granulovirus YP_003422444.1
Pseudoplusia includens SNPV IE (PsinSNPV-IE) YP_009116995.1
Spodoptera exigua multiple nucleopolyhedrovirus NP_037833.1
Spodoptera frugiperda granulovirus YP_009121872.1
Spodoptera frugiperda multiple nucleopolyhedrovirus YP_001036367.1
Spodoptera littoralis nucleopolyhedrovirus YP_009505887.1
Spodoptera litura granulovirus YP_001257034.1
Spodoptera litura nucleopolyhedrovirus NP_258351.1
Spodoptera litura nucleopolyhedrovirus II YP_002332776.1
Sucra jujuba nucleopolyhedrovirus YP_009186767.1
Thysanoplusia orichalcea nucleopolyhedrovirus YP_007250499.1
Trichoplusia ni granulovirus LBIV-12 YP_009506166.1
Trichoplusia ni single nucleopolyhedrovirus YP_308968.1
Urbanus proteus nucleopolyhedrovirus YP_009250059.1
Xestia c-nigrum granulovirus NP_059249.1