Proteins in Virus Orthologous Group

Species name Protein name
Adoxophyes honmai nucleopolyhedrovirus NP_818689.1
Adoxophyes orana granulovirus NP_872569.1
Adoxophyes orana nucleopolyhedrovirus YP_002300557.1
Agrotis ipsilon multiple nucleopolyhedrovirus (AgipMNPV) YP_002268152.1
Agrotis segetum granulovirus YP_009513173.1
Agrotis segetum nucleopolyhedrovirus A YP_529783.1
Agrotis segetum nucleopolyhedrovirus B (AgseNPV-B) YP_009112672.1
Antheraea pernyi nucleopolyhedrovirus (AnpeNPV) YP_611064.1
Anticarsia gemmatalis multiple nucleopolyhedrovirus YP_009316122.1
Anticarsia gemmatalis nucleopolyhedrovirus YP_803449.2
Apocheima cinerarium nucleopolyhedrovirus YP_006607797.1
Artogeia rapae granulovirus YP_003429440.1
Autographa californica nucleopolyhedrovirus NP_054084.1
Bombyx mori nucleopolyhedrovirus NP_047459.1
Buzura suppressaria nucleopolyhedrovirus YP_009001819.1
Catopsilia pomona nucleopolyhedrovirus YP_009255343.1
Choristoneura fumiferana DEF multiple nucleopolyhedrovirus (CfDEFNPV) NP_932660.1
Choristoneura fumiferana granulovirus YP_654534.1
Choristoneura fumiferana multiple nucleopolyhedrovirus NP_848363.1
Choristoneura murinana nucleopolyhedrovirus YP_008992188.1
Choristoneura rosaceana alphabaculovirus YP_008378448.1
Chrysodeixis chalcites nucleopolyhedrovirus (ChchNPV) YP_249649.1
Clanis bilineata nucleopolyhedrovirus YP_717577.1
Clostera anachoreta granulovirus YP_004376327.1
Clostera anastomosis granulovirus B YP_009506062.1
Clostera anastomosis granulovirus Henan YP_008720066.1
Cnaphalocrocis medinalis granulovirus YP_009230034.1
Condylorrhiza vestigialis MNPV (CoveMNPV) YP_009118574.1
Cryptophlebia leucotreta granulovirus NP_891972.1
Culex nigripalpus nucleopolyhedrovirus NP_203312.1
Cydia pomonella granulovirus NP_148922.1
Diatraea saccharalis granulovirus YP_009182322.1
Ectropis obliqua nucleopolyhedrovirus (EoNPV) YP_874232.1
Epinotia aporema granulovirus YP_006908636.1
Epiphyas postvittana nucleopolyhedrovirus NP_203218.1
Erinnyis ello granulovirus YP_009091965.1
Euproctis pseudoconspersa nucleopolyhedrovirus YP_002854646.1
Helicoverpa armigera granulovirus YP_001649155.1
Helicoverpa armigera nucleopolyhedrovirus G4 NP_075116.1
Hemileuca sp. nucleopolyhedrovirus YP_008378260.1
Hyphantria cunea nucleopolyhedrovirus YP_473284.1
Lambdina fiscellaria nucleopolyhedrovirus YP_009133300.1
Leucania separata nucleopolyhedrovirus YP_758361.1
Lymantria dispar multiple nucleopolyhedrovirus NP_047693.1
Lymantria xylina nucleopolyhedrovirus YP_003517795.1
Mamestra brassicae multiple nucleopolyhedrovirus YP_009011188.1
Mamestra configurata nucleopolyhedrovirus A NP_613216.1
Mamestra configurata nucleopolyhedrovirus B NP_689306.1
Maruca vitrata nucleopolyhedrovirus YP_950770.1
Mocis latipes granulovirus YP_009249975.1
Mythimna unipuncta granulovirus YP_009345865.1
Mythimna unipuncta granulovirus B YP_009345865.1
Neodiprion abietis NPV YP_667936.1
Neodiprion lecontei nucleopolyhedrovirus YP_025284.1
Neodiprion sertifer nucleopolyhedrovirus YP_025192.1
Orgyia leucostigma nucleopolyhedrovirus YP_001650948.1
Orgyia pseudotsugata multiple nucleopolyhedrovirus NP_046214.1
Peridroma alphabaculovirus YP_009049873.1
Perigonia lusca single nucleopolyhedrovirus YP_009165649.1
Phthorimaea operculella granulovirus NP_663291.1
Plodia interpunctella granulovirus (PiGV) YP_009330253.1
Plutella xylostella granulovirus NP_068334.1
Pseudalatia unipuncta granulovirus YP_003422516.1
Pseudoplusia includens SNPV IE (PsinSNPV-IE) YP_009116959.1
Spodoptera exigua multiple nucleopolyhedrovirus NP_037865.1
Spodoptera frugiperda granulovirus YP_009121924.1
Spodoptera frugiperda multiple nucleopolyhedrovirus YP_001036397.1
Spodoptera littoralis nucleopolyhedrovirus YP_009505854.1
Spodoptera litura granulovirus YP_001257081.1
Spodoptera litura nucleopolyhedrovirus NP_258317.1
Spodoptera litura nucleopolyhedrovirus II YP_002332807.1
Sucra jujuba nucleopolyhedrovirus YP_009186732.1
Thysanoplusia orichalcea nucleopolyhedrovirus YP_007250462.1
Trichoplusia ni granulovirus LBIV-12 YP_009506236.1
Trichoplusia ni single nucleopolyhedrovirus YP_308932.1
Urbanus proteus nucleopolyhedrovirus YP_009250025.1
Xestia c-nigrum granulovirus NP_059323.1