Proteins in Virus Orthologous Group

Species name Protein name
Aeromonas phage CC2 YP_007010387.1
Aeromonas virus 65 YP_004300973.1
Enterobacteria phage Bp7 YP_007004104.1
Enterobacteria phage IME08 YP_003734217.1
Enterobacteria phage JS10 YP_002922417.1
Enterobacteria phage RB27 YP_009102277.1
Enterobacteria phage RB3 YP_009098456.1
Enterobacteria phage RB32 YP_803012.1
Enterobacteria phage RB51 YP_002854029.1
Enterobacteria phage RB69 (RB69) NP_861768.1
Enterobacteria phage vB_EcoM_VR5 YP_009205762.1
Erwinia phage phiEa21-4 YP_002456130.1
Escherichia phage APCEc01 YP_009225188.1
Escherichia phage AR1 YP_009167884.1
Escherichia phage ECML-134 YP_009102545.1
Escherichia phage HX01 YP_006907244.1
Escherichia phage HY01 YP_009148517.1
Escherichia phage HY02 YP_009205020.1
Escherichia phage HY03 YP_009284119.1
Escherichia phage ime09 YP_007004454.1
Escherichia phage JS98 YP_001595198.1
Escherichia phage MX01 YP_009323965.1
Escherichia phage QL01 YP_009202802.1
Escherichia phage slur02 YP_009210261.1
Escherichia phage slur07 YP_009197381.1
Escherichia phage slur14 YP_009180844.1
Escherichia phage UFV-AREG1 YP_009281411.1
Escherichia phage vB_EcoM-UFV13 YP_009290339.1
Escherichia phage vB_EcoM-VpaE1 YP_009147390.1
Escherichia phage vB_EcoM_112 YP_009030679.1
Escherichia phage vB_EcoM_ACG-C40 YP_006986624.1
Escherichia phage vB_EcoM_Alf5 YP_009288306.1
Escherichia phage vB_EcoM_JS09 YP_009037431.1
Escherichia phage vB_EcoM_PhAPEC2 YP_009056659.1
Escherichia phage vB_EcoM_VR20 YP_009207250.1
Escherichia phage vB_EcoM_VR25 YP_009209813.1
Escherichia phage vB_EcoM_VR26 YP_009213906.1
Escherichia phage vB_EcoM_VR7 YP_004063755.1
Escherichia phage WG01 YP_009323271.1
Escherichia phage wV7 YP_007004813.1
Escherichia phage wV8 YP_002922911.1
Escherichia virus RB14 YP_002854406.1
Escherichia virus T4 (T4) NP_049684.1
Proteus phage vB_PmiM_Pm5461 YP_009195480.1
Salmonella phage BPS15Q2 YP_009324672.1
Shigella phage pSs-1 YP_009110889.1
Shigella phage SHBML-50-1 YP_009288440.1
Shigella phage Shf125875 YP_009100616.1
Shigella phage Shfl2 YP_004414971.1
Shigella phage SHFML-11 YP_009277713.1
Shigella phage SHFML-26 YP_009279065.1
Shigella phage SHSML-52-1 YP_009289215.1
Shigella phage SP18 YP_003934695.1
Yersinia phage phiD1 YP_009149313.1
Yersinia phage PST YP_009153670.1