Proteins in Virus Orthologous Group

Species name Protein name
Enterococcus phage Ec-ZZ2 YP_009303703.1
Enterococcus phage EfaCPT1 YP_009103851.1
Enterococcus phage IME-EF4 YP_009004338.1
Enterococcus phage IME-EFm1 YP_009042691.1
Enterococcus phage IME-EFm5 YP_009200883.1
Enterococcus phage IME_EF3 YP_009008929.1
Enterococcus phage SANTOR1 YP_009284744.1
Enterococcus phage vB_EfaS_IME196 YP_009216622.1
Lactobacillus phage LfeSau YP_009223139.1
Lactobacillus phage phiJB YP_008772034.1
Lactobacillus phage PLE2 YP_009282384.1
Lactococcus phage 98201 YP_009286328.1
Lactococcus phage bIL310 NP_076774.1
Leuconostoc phage 1-A4 YP_009168333.1
Leuconostoc phage Lmd1 YP_006560462.1
Leuconostoc phage Ln-8 YP_009151906.1
Leuconostoc phage Ln-9 YP_009149963.1
Leuconostoc phage P793 YP_007677964.1
Leuconostoc phage phiLN03 YP_009044958.1
Leuconostoc phage phiLN04 YP_007676634.1
Leuconostoc phage phiLN12 YP_009044723.1
Leuconostoc phage phiLN25 YP_009044767.1
Leuconostoc phage phiLN34 YP_009044877.1
Leuconostoc phage phiLN6B YP_009044301.1
Leuconostoc phage phiLNTR2 YP_009044918.1
Leuconostoc phage phiLNTR3 YP_009044213.1
Mycobacterium phage Ariel YP_009205267.1
Mycobacterium phage DS6A YP_009018765.1
Mycobacterium phage Gaia YP_009124836.1
Mycobacterium phage MiaZeal YP_009213354.1
Mycobacterium phage Minerva YP_009124089.1
Mycobacterium phage Redno2 YP_008410287.1
Mycobacterium phage Thibault YP_009018132.1
Mycobacterium phage Wanda YP_008410525.1
Mycobacterium virus Courthouse YP_009012032.1
Mycobacterium virus Omega NP_818445.1
Staphylococcus phage PT1028 YP_239457.1
Streptococcus phage A25 YP_009191516.1
Streptococcus phage PH15 YP_001974347.1
Streptococcus phage phiARI0131-1 YP_009320707.1
Streptococcus phage phiARI0460-1 YP_009321983.1
Streptococcus phage phiARI0468-2 YP_009322694.1
Streptococcus phage SMP YP_950573.1
Streptococcus phage Str-PAP-1 YP_009188456.1
Streptococcus phage TP-778L YP_008772073.1
Streptococcus phage YMC-2011 YP_006561245.1
Streptococcus virus 2972 YP_238520.1
Streptococcus virus 858 YP_001686833.1
Streptococcus virus ALQ132 YP_003344883.1
Streptococcus virus DT1 NP_049423.1
Streptococcus virus O1205 NP_695090.1
Streptococcus virus Sfi11 NP_056711.1
Streptococcus virus Sfi19 NP_049954.1
Streptococcus virus Sfi21 NP_050001.1