Proteins in Virus Orthologous Group

Species name Protein name
Enterococcus phage EFDG1 YP_009218318.1
Lactobacillus phage iA2 YP_009201515.1
Lactococcus phage 28201 YP_009279522.1
Lactococcus phage 98201 YP_009286366.1
Lactococcus phage bIL285 NP_076634.1
Lactococcus phage bIL286 NP_076695.1
Lactococcus phage bIL309 NP_076751.1
Lactococcus phage BK5-T NP_116519.1
Leuconostoc phage phiLN34 YP_009044904.1
Leuconostoc phage phiLNTR2 YP_009044946.1
Leuconostoc phage phiLNTR3 YP_009044240.1
Streptococcus phage 20617 YP_009003397.1
Streptococcus phage 5093 YP_002925118.1
Streptococcus phage Dp-1 YP_004306947.1
Streptococcus phage PH15 YP_001974380.1
Streptococcus phage SM1 NP_862895.1
Streptococcus phage TP-778L YP_008772107.1
Streptococcus phage TP-J34 YP_007392301.1
Streptococcus virus 2972 YP_238509.1
Streptococcus virus 2972 YP_238512.1
Streptococcus virus 7201 NP_038345.1
Streptococcus virus 858 YP_001686822.1
Streptococcus virus 858 YP_001686825.1
Streptococcus virus 9871 YP_009286849.1
Streptococcus virus 9871 YP_009286851.1
Streptococcus virus 9872 YP_009289374.1
Streptococcus virus 9872 YP_009289376.1
Streptococcus virus 9874 YP_009280351.1
Streptococcus virus 9874 YP_009280349.1
Streptococcus virus ALQ132 YP_003344870.1
Streptococcus virus ALQ132 YP_003344872.1
Streptococcus virus DT1 NP_049413.1
Streptococcus virus DT1 NP_049415.2
Streptococcus virus O1205 NP_695129.1
Streptococcus virus phiAbc2 YP_003347431.1
Streptococcus virus Sfi11 NP_056699.1
Streptococcus virus Sfi19 NP_049942.1
Streptococcus virus Sfi21 NP_049985.1