Proteins in Virus Orthologous Group

Species name Protein name
Aeromonas phage Aes012 YP_007677916.1
Aeromonas phage Aes508 YP_007010877.1
Aeromonas phage AS-gz YP_009613045.1
Aeromonas phage AS-sw YP_009835074.1
Aeromonas phage AS-zj YP_009834439.1
Aeromonas phage CC2 YP_007010175.1
Aeromonas phage phiAS4 YP_003969078.1
Aeromonas phage phiAS5 YP_003969387.1
Aeromonas phage PX29 YP_009011727.1
Aeromonas virus 25 YP_656430.1
Aeromonas virus 31 YP_238932.1
Aeromonas virus 44RR2 NP_932560.1
Aeromonas virus 65 YP_004301180.1
Aeromonas virus Aeh1 (Aeh1) NP_944198.1
Citrobacter phage CF1 ERZ-2017 YP_009618313.1
Citrobacter phage IME-CF2 YP_009218669.1
Citrobacter phage Margaery YP_009194884.1
Citrobacter phage Merlin YP_009203967.1
Citrobacter phage Miller YP_009097669.1
Citrobacter phage Moon YP_009146680.1
Citrobacter phage vB_CfrM_CfP1 YP_009285604.1
Cronobacter phage S13 YP_009196405.1
Cronobacter phage vB_CsaM_GAP161 YP_006986343.1
Cronobacter phage vB_CsaM_leB YP_009831084.1
Cronobacter phage vB_CsaM_leE YP_009831365.1
Enterobacter phage CC31 YP_004010090.1
Enterobacter phage phiEap-3 YP_009606982.1
Enterobacter phage vB_EclM_CIP9 YP_009855942.1
Enterobacteria phage GEC-3S YP_009118909.1
Enterobacteria phage IME08 YP_003734367.1
Enterobacteria phage RB27 YP_009102427.1
Enterobacteria phage RB51 YP_002854181.1
Enterobacteria phage RB68 YP_009167595.1
Escherichia coli O157 typing phage 3 YP_009592731.1
Escherichia coli O157 typing phage 6 YP_009593225.1
Escherichia phage APCEc01 YP_009225028.1
Escherichia phage AR1 YP_009168047.1
Escherichia phage Bp7 YP_007004221.1
Escherichia phage ECD7 YP_009602185.1
Escherichia phage ECML-134 YP_009102699.1
Escherichia phage HY01 YP_009148667.1
Escherichia phage HY03 YP_009284235.1
Escherichia phage ime09 YP_007004602.1
Escherichia phage JS10 YP_002922569.1
Escherichia phage JS98 YP_001595351.1
Escherichia phage JSE YP_002922303.1
Escherichia phage Lw1 YP_008060592.1
Escherichia phage MX01 YP_009324123.1
Escherichia phage Phi1 YP_001469568.1
Escherichia phage QL01 YP_009202964.1
Escherichia phage RB3 YP_009098609.1
Escherichia phage RB49 (RB49) NP_891795.1
Escherichia phage RB69 (RB69) NP_861927.1
Escherichia phage slur02 YP_009210146.1
Escherichia phage slur03 YP_009625024.1
Escherichia phage slur04 YP_009625443.1
Escherichia phage slur07 YP_009197229.1
Escherichia phage slur14 YP_009180726.1
Escherichia phage ST0 YP_009608439.1
Escherichia phage UFV-AREG1 YP_009281559.1
Escherichia phage vB_EcoM-UFV13 YP_009290491.1
Escherichia phage vb_EcoM-VR5 YP_009205924.1
Escherichia phage vB_EcoM_112 YP_009030834.1
Escherichia phage vB_EcoM_ACG-C40 YP_006986782.1
Escherichia phage vB_EcoM_JS09 YP_009037541.1
Escherichia phage vB_EcoM_PhAPEC2 YP_009056810.1
Escherichia phage vB_EcoM_VR20 YP_009207418.1
Escherichia phage vB_EcoM_VR25 YP_009209987.1
Escherichia phage vB_EcoM_VR26 YP_009214079.1
Escherichia phage vB_EcoM_VR7 YP_004063926.1
Escherichia phage WG01 YP_009323431.1
Escherichia phage wV7 YP_007004967.1
Escherichia virus RB14 YP_002854561.1
Escherichia virus RB16 YP_003858367.1
Escherichia virus RB32 YP_803165.1
Escherichia virus RB43 (RB43) YP_239043.1
Escherichia virus T4 (T4) NP_049840.1
Klebsiella phage JD18 YP_009190799.1
Klebsiella phage KP15 YP_003579935.1
Klebsiella phage KP27 YP_007348705.1
Klebsiella phage Marfa YP_009850424.1
Klebsiella phage Matisse YP_009194312.1
Klebsiella phage Miro YP_009607263.1
Klebsiella phage PKO111 YP_009289564.1
Klebsiella phage PMBT1 YP_009626304.1
Klebsiella phage vB_KpnM_KpV477 YP_009288911.1
Klebsiella phage vB_Kpn_F48 YP_009836864.1
Pectobacterium bacteriophage PM2 YP_009211669.1
Proteus phage vB_PmiM_Pm5461 YP_009195638.1
Salmonella phage Melville YP_009615702.1
Salmonella phage STML-198 YP_009147950.1
Salmonella phage STP4-a YP_009126166.1
Salmonella phage vB_SenM-S16 YP_007501257.1
Salmonella phage vB_SnwM_CGG4-1 YP_009286578.1
Serratia phage CHI14 YP_009609554.1
Serratia phage Muldoon YP_009883943.1
Serratia phage PS2 YP_009030283.1
Shigella phage pSs-1 YP_009111043.1
Shigella phage Sf21 YP_009619034.1
Shigella phage Sf22 YP_009614877.1
Shigella phage Sf24 YP_009619157.1
Shigella phage SHBML-50-1 YP_009288590.1
Shigella phage Shf125875 YP_009100769.1
Shigella phage Shfl2 YP_004415120.1
Shigella phage SHFML-11 YP_009277598.1
Shigella phage SHFML-26 YP_009278948.1
Shigella phage SHSML-52-1 YP_009289057.1
Shigella phage SP18 YP_003934866.1
Stenotrophomonas phage IME13 YP_009217607.1
Yersinia phage phiD1 YP_009149470.1
Yersinia phage phiR1-RT YP_007236063.1
Yersinia phage PST YP_009153826.1
Yersinia phage vB_YenM_TG1 YP_009200489.1