Proteins in Virus Orthologous Group

Species name Protein name
Aeromonas phage 2_L372X YP_009846399.1
Aeromonas phage 4_L372XY YP_009846863.1
Aeromonas phage AS-sw YP_009834814.1
Aeromonas phage AS-zj YP_009834582.1
Aeromonas phage CC2 YP_007010441.1
Aeromonas virus 65 YP_004301040.1
Edwardsiella phage PEi20 YP_009190451.1
Enterobacter phage CC31 YP_004010133.1
Enterobacter phage PG7 YP_009005554.1
Enterobacteria phage RB27 YP_009102469.1
Enterobacteria phage RB51 YP_002854222.1
Enterobacteria phage RB68 YP_009167637.1
Escherichia phage AR1 YP_009168087.1
Escherichia phage ECML-134 YP_009102740.1
Escherichia phage HY01 YP_009148701.1
Escherichia phage HY03 YP_009284195.1
Escherichia phage ime09 YP_007004641.1
Escherichia phage RB3 YP_009098653.1
Escherichia phage slur02 YP_009210185.1
Escherichia phage slur03 YP_009624985.1
Escherichia phage slur04 YP_009625482.1
Escherichia phage slur07 YP_009197458.1
Escherichia phage slur14 YP_009180765.1
Escherichia phage UFV-AREG1 YP_009281600.1
Escherichia phage vB_EcoM-UFV13 YP_009290529.1
Escherichia phage vB_EcoM_112 YP_009030878.1
Escherichia phage vB_EcoM_ACG-C40 YP_006986827.1
Escherichia phage vB_EcoM_VR20 YP_009207457.1
Escherichia phage vB_EcoM_VR25 YP_009210027.1
Escherichia phage vB_EcoM_VR26 YP_009214119.1
Escherichia phage vB_EcoM_VR7 YP_004063966.1
Escherichia phage wV7 YP_007005008.1
Escherichia virus RB14 YP_002854602.1
Escherichia virus RB32 YP_803205.1
Escherichia virus T4 (T4) NP_049882.1
Klebsiella phage JD18 YP_009190839.1
Klebsiella phage vB_KpnM_KpV477 YP_009288947.1
Serratia phage CHI14 YP_009609595.1
Shigella phage pSs-1 YP_009110815.1
Shigella phage Sf21 YP_009619073.1
Shigella phage Sf22 YP_009614917.1
Shigella phage Sf24 YP_009619196.1
Shigella phage SHBML-50-1 YP_009288628.1
Shigella phage Shfl2 YP_004415159.1
Shigella phage SHFML-11 YP_009277639.1
Shigella phage SHFML-26 YP_009278992.1
Shigella phage SP18 YP_003934902.1
Yersinia phage phiD1 YP_009149510.1
Yersinia phage phiR1-RT YP_007235974.1
Yersinia phage PST YP_009153868.1
Yersinia phage vB_YenM_TG1 YP_009200402.1