Proteins in Virus Orthologous Group

Species name Protein name
Acidovorax phage ACP17 YP_009609743.1
Acinetobacter phage Ac42 YP_004009598.1
Acinetobacter phage Acj61 YP_004009842.1
Acinetobacter phage Acj9 YP_004010373.1
Acinetobacter phage ZZ1 YP_006489042.1
Acinetobacter virus 133 YP_004300821.1
Aeromonas phage Aes012 YP_007677924.1
Aeromonas phage Aes508 YP_007010887.1
Aeromonas phage AS-gz YP_009613053.1
Aeromonas phage CC2 YP_007010307.1
Aeromonas phage phiAS4 YP_003969068.1
Aeromonas phage phiAS5 YP_003969395.1
Aeromonas phage PX29 YP_009011735.1
Aeromonas virus 25 YP_656439.1
Aeromonas virus 31 YP_238940.1
Aeromonas virus 44RR2 NP_932569.1
Aeromonas virus 65 YP_004300893.1
Aeromonas virus Aeh1 (Aeh1) NP_944206.1
Agrobacterium phage Atu_ph07 YP_009611772.1
Bacillus phage CampHawk YP_008770083.1
Bacillus phage CP-51 YP_009099140.1
Bacillus phage JL YP_009215944.1
Bacillus phage Shanette YP_009216164.1
Bacillus phage SP-10 YP_007003451.1
Bacillus virus Andromeda YP_007517500.1
Bacillus virus Blastoid YP_008771860.1
Bacillus virus Curly YP_007517580.1
Bacillus virus Eoghan YP_007517424.1
Bacillus virus Finn YP_007517654.1
Bacillus virus G YP_009015680.1
Bacillus virus Glittering YP_008770671.1
Bacillus virus Riggi YP_008770593.1
Bacillus virus SPO1 YP_002300421.1
Bacillus virus Taylor YP_009592267.1
Campylobacter phage CP30A YP_006908115.1
Campylobacter phage PC14 YP_009321707.1
Campylobacter phage vB_CjeM_Los1 YP_009597278.1
Campylobacter virus CP21 YP_007005172.1
Campylobacter virus CP220 YP_009169311.1
Campylobacter virus CP81 YP_009623403.1
Campylobacter virus CPt10 YP_009169117.1
Campylobacter virus CPX YP_004957015.1
Campylobacter virus IBB35 YP_009590720.1
Campylobacter virus NCTC12673 YP_004421606.1
Caulobacter phage Cr30 YP_009099013.1
Cellulophaga phage phi12:1 YP_008240988.1
Cellulophaga phage phi17:1 YP_008241327.1
Cellulophaga phage phi18:1 YP_008240923.1
Citrobacter phage CF1 ERZ-2017 YP_009618331.1
Citrobacter phage IME-CF2 YP_009218687.1
Citrobacter phage Margaery YP_009194864.1
Citrobacter phage Merlin YP_009203985.1
Citrobacter phage Miller YP_009097648.1
Citrobacter phage Moon YP_009146697.1
Citrobacter phage vB_CfrM_CfP1 YP_009285583.1
Cronobacter phage S13 YP_009196399.1
Cronobacter phage vB_CsaM_GAP161 YP_006986321.1
Cronobacter phage vB_CsaM_GAP32 YP_006987376.1
Cyanophage P-RSM1 YP_007877637.1
Cyanophage P-RSM6 YP_007675251.1
Cyanophage P-TIM40 YP_009188081.1
Cyanophage S-RIM32 YP_009301509.1
Cyanophage S-RIM50 YP_009302088.1
Cyanophage Syn30 YP_007877839.1
Deftia phage phiW-14 YP_003358874.1
Dickeya phage RC-2014 YP_009102858.1
Dickeya virus Limestone YP_007237373.1
Edwardsiella phage PEi20 YP_009190423.1
Enterobacter phage CC31 YP_004010107.1
Enterobacter phage PG7 YP_009005528.1
Enterobacter phage phiEap-3 YP_009606961.1
Enterobacteria phage Bp7 YP_007004208.1
Enterobacteria phage GEC-3S YP_009118925.1
Enterobacteria phage IME08 YP_003734377.1
Enterobacteria phage JS10 YP_002922582.1
Enterobacteria phage Phi1 YP_001469584.1
Enterobacteria phage RB27 YP_009102441.1
Enterobacteria phage RB49 (RB49) NP_891812.1
Enterobacteria phage RB51 YP_002854195.1
Enterobacteria phage RB69 (RB69) NP_861936.1
Enterobacteria phage vB_EcoM_VR5 YP_009205935.1
Enterobacteria phage vB_KleM-RaK2 YP_007007268.1
Erwinia phage phiEa2809 YP_009147560.1
Escherichia coli O157 typing phage 3 YP_009592722.1
Escherichia coli O157 typing phage 6 YP_009593234.1
Escherichia phage 121Q YP_009101600.1
Escherichia phage APCEc01 YP_009225019.1
Escherichia phage AR1 YP_009168061.1
Escherichia phage ECD7 YP_009602199.1
Escherichia phage ECML-134 YP_009102713.1
Escherichia phage ECML-4 YP_009101419.1
Escherichia phage HY01 YP_009148680.1
Escherichia phage HY03 YP_009284218.1
Escherichia phage ime09 YP_007004614.1
Escherichia phage JS98 YP_001595364.1
Escherichia phage JSE YP_002922316.1
Escherichia phage Lw1 YP_008060570.1
Escherichia phage MX01 YP_009324132.1
Escherichia phage PBECO 4 YP_009150812.1
Escherichia phage PhaxI YP_007002705.1
Escherichia phage QL01 YP_009202974.1
Escherichia phage RB3 YP_009098624.1
Escherichia phage slur02 YP_009210160.1
Escherichia phage slur03 YP_009625011.1
Escherichia phage slur04 YP_009625457.1
Escherichia phage slur07 YP_009197217.1
Escherichia phage slur09 YP_009202122.1
Escherichia phage slur14 YP_009180739.1
Escherichia phage ST0 YP_009608430.1
Escherichia phage UFV-AREG1 YP_009281574.1
Escherichia phage vB_EcoM-UFV13 YP_009290503.1
Escherichia phage vB_EcoM_112 YP_009030851.1
Escherichia phage vB_EcoM_ACG-C40 YP_006986797.1
Escherichia phage vB_EcoM_JS09 YP_009037532.1
Escherichia phage vB_EcoM_PhAPEC2 YP_009056818.1
Escherichia phage vB_EcoM_VR20 YP_009207432.1
Escherichia phage vB_EcoM_VR25 YP_009209999.1
Escherichia phage vB_EcoM_VR26 YP_009214093.1
Escherichia phage vB_EcoM_VR7 YP_004063937.1
Escherichia phage vB_EcoS_FFH1 YP_009031745.1
Escherichia phage WG01 YP_009323441.1
Escherichia phage wV7 YP_007004981.1
Escherichia virus AKFV33 YP_006382427.1
Escherichia virus CBA120 YP_004957765.1
Escherichia virus DT57C YP_009149882.1
Escherichia virus EPS7 YP_001837062.1
Escherichia virus RB14 YP_002854573.1
Escherichia virus RB16 YP_003858344.1
Escherichia virus RB32 YP_803177.1
Escherichia virus RB43 (RB43) YP_239021.1
Escherichia virus T4 (T4) NP_049854.1
Escherichia virus T5 YP_006954.1
Gordonia phage GMA6 YP_009273553.1
Klebsiella phage 0507-KN2-1 YP_008531976.1
Klebsiella phage JD18 YP_009190813.1
Klebsiella phage K64-1 YP_009153169.1
Klebsiella phage KP15 YP_003579917.1
Klebsiella phage KP27 YP_007348684.1
Klebsiella phage Matisse YP_009194290.1
Klebsiella phage Miro YP_009607242.1
Klebsiella phage PKO111 YP_009289554.1
Klebsiella phage PMBT1 YP_009626282.1
Klebsiella phage Sugarland YP_009621058.1
Klebsiella phage vB_KpnM_KpV477 YP_009288920.1
Klebsiella phage vB_Kpn_IME260 YP_009597487.1
Morganella phage vB_MmoM_MP1 YP_009280104.1
Pectobacterium bacteriophage PM2 YP_009211686.1
Pectobacterium phage CBB YP_009594817.1
Pectobacterium phage My1 YP_006906372.1
Pelagibacter phage HTVC008M YP_007517875.1
Prochlorococcus phage MED4-213 YP_007673848.1
Prochlorococcus phage P-HM1 YP_004322436.1
Prochlorococcus phage P-HM2 YP_004323382.1
Prochlorococcus phage P-RSM4 YP_004323136.1
Prochlorococcus phage P-SSM2 YP_214240.1
Prochlorococcus phage P-SSM3 YP_008130055.1
Prochlorococcus phage P-SSM4 YP_214565.1
Prochlorococcus phage P-SSM7 YP_004324833.1
Prochlorococcus phage P-TIM68 YP_009213516.1
Prochlorococcus phage Syn1 YP_004324375.1
Prochlorococcus phage Syn33 YP_004323614.1
Proteus phage PM135 YP_009620594.1
Proteus phage vB_PmiM_Pm5461 YP_009195650.1
Providencia phage vB_PreS_PR1 YP_009599160.1
Pseudomonas phage nickie YP_009620734.1
Pseudomonas phage pf16 YP_009595601.1
Ralstonia phage RSP15 YP_009277100.1
Rhizobium phage RHEph10 YP_009352308.1
Rhizobium phage vB_RleM_P10VF YP_009099861.1
Salmonella phage 118970_sal2 YP_009323863.1
Salmonella phage 38 YP_009220937.1
Salmonella phage Det7 YP_009140278.1
Salmonella phage GG32 YP_009283876.1
Salmonella phage Marshall YP_008771758.1
Salmonella phage Maynard YP_008770966.1
Salmonella phage Melville YP_009615721.1
Salmonella phage NR01 YP_009283399.1
Salmonella phage SFP10 YP_004895233.1
Salmonella phage Sh19 YP_007008034.1
Salmonella phage Shivani YP_009194761.1
Salmonella phage SKML-39 YP_007236203.1
Salmonella phage SSU5 YP_006906689.1
Salmonella phage STML-13-1 YP_009617649.1
Salmonella phage STML-198 YP_009147966.1
Salmonella phage STP4-a YP_009126182.1
Salmonella phage vB_SalM_PM10 YP_009293256.1
Salmonella phage vB_SalM_SJ2 YP_009021308.1
Salmonella phage vB_SalM_SJ3 YP_009030351.1
Salmonella phage vB_SenMS16 YP_007501280.1
Salmonella phage vB_SnwM_CGG4-1 YP_009286595.1
Salmonella virus SPC35 YP_004306599.1
Salmonella virus Stitch YP_009146073.1
Salmonella virus ViI YP_004327438.1
Serratia phage BF YP_009599771.1
Serratia phage CHI14 YP_009609569.1
Serratia phage phiMAM1 YP_007349121.1
Serratia phage PS2 YP_009030292.1
Serratia phage vB_Sru_IME250 YP_009615919.1
Shigella phage Ag3 YP_003358553.1
Shigella phage pSs-1 YP_009111055.1
Shigella phage Sf21 YP_009619047.1
Shigella phage Sf22 YP_009614891.1
Shigella phage Sf24 YP_009619170.1
Shigella phage SHBML-50-1 YP_009288603.1
Shigella phage Shf125875 YP_009100779.1
Shigella phage Shfl2 YP_004415132.1
Shigella phage SHFML-11 YP_009277613.1
Shigella phage SHFML-26 YP_009278965.1
Shigella phage SHSML-45 YP_009280317.1
Shigella phage SHSML-52-1 YP_009289049.1
Shigella phage SP18 YP_003934877.1
Sinorhizobium phage phiM12 YP_009143060.1
Sinorhizobium phage phiM7 YP_009601253.1
Sinorhizobium phage phiM9 YP_009189439.1
Sinorhizobium phage phiN3 YP_009212383.1
Sphingomonas phage PAU YP_007006780.1
Stenotrophomonas phage IME13 YP_009217613.1
Synechococcus phage ACG-2014b YP_009140569.1
Synechococcus phage ACG-2014c YP_007001727.1
Synechococcus phage ACG-2014d YP_009134720.1
Synechococcus phage ACG-2014e YP_009134721.1
Synechococcus phage ACG-2014f YP_009134722.1
Synechococcus phage ACG-2014g YP_009134719.1
Synechococcus phage ACG-2014h YP_009008354.1
Synechococcus phage ACG-2014i YP_009140790.1
Synechococcus phage ACG-2014j YP_009134718.1
Synechococcus phage S-CAM1 YP_007673005.1
Synechococcus phage S-CAM22 YP_009320913.1
Synechococcus phage S-CAM3 YP_009321264.1
Synechococcus phage S-CAM4 YP_009320434.1
Synechococcus phage S-CAM7 YP_009322934.1
Synechococcus phage S-CAM8 YP_008125539.1
Synechococcus phage S-CAM9 YP_009322436.1
Synechococcus phage S-CRM01 YP_004508502.1
Synechococcus phage S-IOM18 YP_008126524.1
Synechococcus phage S-MbCM100 YP_009007860.1
Synechococcus phage S-PM2 YP_195234.1
Synechococcus phage S-RIM2 R1_1999 YP_007675469.1
Synechococcus phage S-RIM8 A.HR1 YP_007518099.1
Synechococcus phage S-RSM4 YP_003097471.1
Synechococcus phage S-ShM2 YP_004322669.1
Synechococcus phage S-SKS1 YP_007674625.1
Synechococcus phage S-SM1 YP_004322899.1
Synechococcus phage S-SM2 YP_004322162.1
Synechococcus phage S-SSM4 YP_007677400.1
Synechococcus phage S-SSM5 YP_004324610.1
Synechococcus phage S-SSM7 YP_004324057.1
Synechococcus phage S-WAM1 YP_009324991.1
Synechococcus phage S-WAM2 YP_009324164.1
Synechococcus phage Syn19 YP_004323841.1
Synechococcus phage syn9 YP_717676.1
Vibrio phage Ceto YP_009621138.1
Vibrio phage henriette 12B8 YP_007878005.1
Vibrio phage JSF10 YP_009618478.1
Vibrio phage KVP40 NP_899253.1
Vibrio phage nt-1 (nt-1) YP_008125204.2
Vibrio phage phi 3 YP_009207581.1
Vibrio phage pVp-1 YP_007007832.1
Vibrio phage SSP002 YP_009598663.1
Vibrio phage Thalassa YP_009621330.1
Vibrio phage ValKK3 YP_009201360.1
Vibrio phage vB_VpaS_MAR10 YP_007111921.1
Vibrio phage VH7D YP_009006299.1
Yersinia phage fHe-Yen9-04 YP_009623880.1
Yersinia phage phiD1 YP_009149485.1
Yersinia phage phiR1-RT YP_007236075.1
Yersinia phage phiR201 YP_007237095.1
Yersinia phage PST YP_009153841.1
Yersinia phage vB_YenM_TG1 YP_009200503.1