Proteins in Virus Orthologous Group

Species name Protein name
Arthrobacter phage Abidatro YP_009610238.1
Arthrobacter phage Bennie YP_009602451.1
Arthrobacter phage DrRobert YP_009602513.1
Arthrobacter phage Galaxy YP_009594364.1
Arthrobacter phage Glenn YP_009602576.1
Arthrobacter phage HunterDalle YP_009602636.1
Arthrobacter phage Joann YP_009602700.1
Arthrobacter phage Korra YP_009602763.1
Arthrobacter phage Preamble YP_009602818.1
Arthrobacter phage Pumancara YP_009602882.1
Arthrobacter phage Tank YP_009604058.1
Arthrobacter phage Wayne YP_009602947.1
Gordonia phage Sour YP_009625601.1
Microbacterium phage Min1 YP_001294811.1
Mycobacterium phage 39HC YP_009009582.1
Mycobacterium phage Adawi YP_008530905.1
Mycobacterium phage Akoma YP_009018540.1
Mycobacterium phage Apizium YP_009191222.1
Mycobacterium phage Athena YP_009604417.1
Mycobacterium phage Baee YP_009193483.1
Mycobacterium phage Bane1 YP_008531254.1
Mycobacterium phage Bernardo YP_008858956.1
Mycobacterium phage BrownCNA YP_009214945.1
Mycobacterium phage ChrisnMich YP_009614349.1
Mycobacterium phage Cooper YP_654924.1
Mycobacterium phage Dori YP_009013576.1
Mycobacterium phage Gadjet YP_009011262.1
Mycobacterium phage Hosp YP_009032249.1
Mycobacterium phage JAMaL YP_009004576.1
Mycobacterium phage Jolie1 YP_009009225.1
Mycobacterium phage KayaCho YP_008409662.1
Mycobacterium phage Manad YP_009043304.1
Mycobacterium phage Newman YP_008052107.1
Mycobacterium phage Nigel YP_002003864.1
Mycobacterium phage Oline YP_009014291.1
Mycobacterium phage Orion YP_655126.1
Mycobacterium phage OSmaximus YP_009198888.1
Mycobacterium phage Phaedrus YP_002014639.1
Mycobacterium phage Phelemich YP_008409855.1
Mycobacterium phage Phlyer YP_002564128.1
Mycobacterium phage Pipefish YP_655308.1
Mycobacterium phage Qyrzula YP_655709.1
Mycobacterium phage Reprobate YP_008409950.1
Mycobacterium phage Rosebush NP_817792.1
Mycobacterium phage Stinger YP_009018440.1
Mycobacterium phage Vincenzo YP_009210884.1
Mycobacterium phage Vista YP_009016819.1
Mycobacterium phage Vortex YP_009198704.1
Mycobacterium phage Zemanar YP_009614451.1
Mycobacterium virus Acadian YP_009013387.1
Mycobacterium virus TA17a YP_009667186.1
Propionibacterium phage Anatole YP_009596765.1
Propionibacterium phage B3 YP_009596881.1
Rhodococcus phage ReqiPine5 YP_009016210.1
Streptomyces phage mu1/6 YP_579220.1
Streptomyces phage phiSAJS1 YP_009505309.1
Streptomyces phage SV1 YP_006906961.1
Streptomyces phage TP1604 YP_009200137.1
Streptomyces phage YDN12 YP_009215326.1
Streptomyces virus phiBT1 NP_813705.1
Streptomyces virus phiC31 NP_047937.1
Streptomyces virus TG1 YP_006907191.1
Tsukamurella phage TPA2 YP_004286276.1